Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i antik grekisk litteratur med centrala prosaverk från den antika och efterantika perioden. Fokus ligger på den antika periodens författare, t.ex. Platon, Thukydides och Plutarchos, men även bysantinska texter ska ingå. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om någon självvald aspekt av grekisk prosa redovisas i form av ett muntligt eller skriftligt referat.

V20 | Kursplan och anmälan