Kursens innehåll

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska mynna ut i en skriftlig rapport.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet samt skriftlig och muntlig opponering på annan students självständiga arbete. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen nedan.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se

Kursplan HV46SG

Studietakt

helfart och på campus

Datum

VT20: 2020-03-23 - 2020-06-05
HT20: 2020-11-03 - 2021-01-15

Webbregistrering

VT20: 7-13 januari 2020
HT20:

Schema

Schema VT20

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning VT20

Betygskriterier

Betygskriterier HV46SG

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: Ylva Wibaeus

Examinatorer

Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Berit Ljung,
Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå,
Anne Lidén, Pernilla Andersson, Björn Falkevall,
Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm,
Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per
Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen,
Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny
Berglund, Maria Wassrin, Anja Kraus, Ingela Visuri,
Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall