Organisation

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelsen.

Vid institutionen finns också en ledningsgrupp som fungerar som rådgivande organ till prefekten. I gruppen behandlas operativa och strategiska frågor samt ärenden som bereds inför institutionsstyrelsen.

Tidig morgon på campus.
Tidig morgon på campus.
 

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Ordinarie ledamöter

Tony Hansson, prefekt, ordförande
Eva Norén, ställföreträdande prefekt
Veronica Jatko Kraft, lärare/forskare
Iben Christiansen, lärare/forskare
Zeynep Unsal, lärare/forskare
Paola Valero, lärare/forskare
Karim Hamza, lärare/forskare
Helena Sternhoff, T/A
Karin Kihlblom Landtblom, doktorand
Hanna Carlander Gustafsson, studentrepresentant
Caroline Bäuml, studentrepresentant


Suppleanter

Lotta Billing, lärare/forskare
Anna Nilsson, lärare/forskare
Kicki Skog, lärare/forskare
Cecilia Caiman, lärare/forskare
Charlotte Nordberg , T/A
Matti Karlström, doktorand

 
Prefekt
Tony Hansson
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt samt studierektor för forskarutbildningen
Eva Norén
eva.noren@mnd.su.se

Administrativ chef
Christine Uhrlander
christine.uhrlander@mnd.su.se
Föreståndare PRIM
Samuel Sollerman
samuel.sollerman@mnd.su.se
Föreståndare KRC
Jenny Olander
jenny.olander@krc.su.se
Studierektor matematikämnets didaktik
Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se
Ämnesansvarig matematikämnets didaktik
Paola Valero
paola.valero@mnd.su.se
Studierektor naturvetenskapsämnenas didaktik
Auli Arvola Orlander
auli.arvola.orlander@mnd.su.se
Ämnesansvarig naturvetenskapsämnenas didaktik
Anna Danielsson
anna.danielsson@mnd.su.se

 

 

Beredningar

Vid institutionen finns Arbetsmiljöberedningen, Forskarkollegiet, Internationaliseringsberedningen och Utbildningsberedningen.

Ordförande Christine Uhrlander

Uppgift

AB ska arbeta för en god arbetsmiljö och lika villkor för anställda och studenter vid MND och är en hörnsten i institutionens systematiska arbetsmiljöarbete. Därtill ansvarar AB för samordning av institutionens miljöarbete.
 
AB ska:

 • årligen ta fram och följa upp åtgärdsplaner inom arbetsmiljö, miljö och lika rättigheter och möjligheter för studenter, för beslut i IS
 • bereda frågor inom arbetsmiljö, miljö och lika villkor för beslut av arbetsmiljöansvarig, IS eller prefekt,
 • utarbeta remissvar till universitets- och/eller fakultetsledningen inom områdena arbetsmiljö, miljö och lika villkor. 

Ledamöter:  Ordförande, miljöansvarig samt MND:s arbetsmiljöombud.

 • Arbetsmiljöansvarig, ordförande: Christine Uhrlander (ledningen)
 • Miljöansvarig, sekreterare: Anna Carin Nyberg
 • Arbetsmiljöombud: Lotta Billing (NV-avd)
 • Arbetsmiljöombud: Mona Hverven (MA-avd)
 • Arbetsmiljöombud: Maria Nordlund (PRIM-gruppen)
 • Arbetsmiljöombud: Olga Fodérus (TA-gruppen)

Övriga som adjungeras till de möten som behandlar olika frågor nedan:

 • Laborativ verksamhet: Jenny Olander (KRC)
 • Likabehandlingsfrågor för studenter: Kristina Norhammar (TA-gruppen)
 • Jämställdhetsfrågor: Lotta Billing (NV-avd)
 • Studenters arbetsmiljö: Hanna Carlander, studentrepresentant
 • Doktorandernas arbetsmiljö: Anna-Karin Nordin, doktorandrepresentant

Ordförande Paola Valero

Uppgift

Behandla frågor som avser forskningen och utbildningen på forskarnivå. I detta ingår att vara ett forum för diskussioner om forskningen och om gemensamma satsningar inom forskningen. Forskarkollegiet ska yttra sig om förslag från handledare avseende opponenter, betygsnämnder och “läsare”. Ordförande för Forskarkollegiet meddelar prefekten om forskarkollegiets yttrande över handledarens förslag avseende opponent och betygsnämnd. Forskarkollegiet har också till uppgift att regelbundet se över utbildningen på forskarnivå avseende kvalitet och uppläggning, inklusive avstämningspunkterna.

Forskarkollegiet består av samtliga disputerade vid institutionen. Ordförande och vice ordförande utses av prefekten), studierektor för utbildning på forskarnivå, övriga disputerade vid institutionen och två representanter för forskarstuderande.

Ordförande Eva Norén

Uppgift

En beredning för internationalisering utses med uppdrag att samordna internationaliseringsarbetet vid institutionen vad gäller utbildning och forskning. IB ska behandla och bereda ärenden som rör internationalisering. Bland annat innefattar detta beredning av nominering av studenter för internationella utbytesprogram. IB ska samordna institutionens medverkan i internationella program och utbyten samt kontinuerligt följa upp och utvärdera insatser för internationalisering.

Ledamöter

Ordförande (utses av prefekten), internationella koordinatorer, två ledamöter som representerar utbildning och forskning.

 

Ordförande Auli Arvola Orlander.

Uppgift

Att behandla och bereda ärenden inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå (grundutbildningen). Hit hör upprättande av kurs- och utbildningsplaner. De förra beslutas på delegation av ordförande för UB, om inte särskilda skäl kräver att en kurs-plan behandlas i institutionsstyrelsen (Delegationsordning MND 140902). Utbildnings-planer beslutas alltid i institutionsstyrelsen.

I övrigt behandlas de frågor som ordförande eller övriga ledamöter påkallar.

Ledamöter

Ordförande (utses av prefekten), studierektorerna grundutbildning, utbildnings-koordinator, VFU-koordinator, programansvariga och studievägledare.

 

 

Här hittar du  de olika avdelningar som finns på institutionen:

Administration

Administrativ chef

Christine Uhrlander
christine.uhrlander@mnd.su.se

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

Föreståndare KRC

Jenny Olander
jenny.olander@krc.su.se

Webbplats: krc.su.se

MA-avdelningen

Studierektor matematikämnets didaktik

Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se

Ämnesansvarig matematikämnets didaktik

Paola Valero
paola.valero@mnd.su.se

NV-avdelningen

Studierektor naturvetenskapsämnenas didaktik

Auli Arvola Orlander
auli.arvola.orlander@mnd.su.se

Ämnesansvarig naturvetenskapsämnenas didaktik

Anna Danielsson
anna.danielsson@mnd.su.se

PRIM

Föreståndare PRIM

Samuel Sollerman
samuel.sollerman@mnd.su.se

Webbplats: su.se/primgruppen

 

Styrdokument

Nedan hittar du styrdokument för institutionen.

Verksamhetsplanen innehåller prioriterade mål, som ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det betyder att ekonomiska medel och arbetsinsatser ska styras mot dessa mål under de kommande åren.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen 2021 innehåller uppdateringar och kompletteringar av vissa punkter. Där ingen uppdatering eller komplettering skett hänvisas till Verksamhetsplan 2018-2020.

Fastställd 210223 av MND:s Institutionsstyrelse.

Verksamhetsplan 2021 (368 Kb)

Verksamhetsplan 2018-2020

Fastställd 180220 av MND:s Institutionsstyrelse.

Verksamhetsplan 2021 (368 Kb)

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida