Utbildning på forskarnivå

Institutionen för språkdidaktik har forskarutbildning inom huvudområdet språkdidaktik. Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade studenter.

Ung man studerar i ett bibliotek
Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Institutionen för språkdidaktik har sedan 2008 utbildning på forskarnivå och vi deltar i flera nationella och regionala forskarskolor.

För att antas till forskarutbildning hos oss måste du uppfylla villkoren för både grundläggande och särskild behörighet. Vi kommer även att bedöma om du i övrigt har den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Om du ägnar dig åt forskarstudier på heltid krävs det fyra läsår för att uppnå en doktorsexamen. Studierna omfattar 240 högskolepoäng, som är uppdelade i två delar: 90 hp tas genom doktorandkurser och 150 hp genom egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. Forskarutbildningen avslutas med att avhandlingen försvaras offentligt av doktoranden under en disputation.

När avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut ska manuskriptet diskuteras och man tar ställning till om disputation kan ske. Nu drar det även ihop sig till att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Disputera vid Stockholms universitet

Inför disputationen ska fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen föreslås.

Blankett och anvisningar för disputationer vid Humanistiska fakulteten

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du under vissa förutsättningar antas till forskarstudier mot licentiatexamen, det vill säga en examen som är halvvägs mot doktorsexamen. I normalfallet antar vi endast licentiander inom ramen för forskarskolor.

Licentiatexamen uppnås efter två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen är uppdelad i två delar: 45 hp tas genom doktorandkurser och resterande 75 hp utgörs av egen forskning under handledning som dokumenteras i form av en licentiatuppsats. Utbildningen avslutas genom att uppsatsen presenteras och försvaras vid ett offentligt seminarium.

Forskarskolor

Institutionen för språkdidaktik deltar och har deltagit i flera nationella och regionala forskarskolor.

Kurser på forskarnivå

Kurserna på forskarnivå vid Institutionen för språkdidaktik riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade studenter.

Kurser på forskarnivå vid Institutionen för språkdidaktik


Regler och föreskrifter

Styrdokument för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för språkdidaktik:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i språkdidaktik (153 Kb)

Antagningsordning för forskarutbildning vid ISD (126 Kb)

Riktlinjer för granskningsprocessen inför beslut om disputation och licentiatseminarium vid ISD (93 Kb)

Tillämpningsföreskrifter för utbildning på forskarnivå vid ISD (575 Kb)

Humanistiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Intygsmall om arbetsfördelning för doktorander som skriver sammanläggningsavhandling och har artiklar med mer än en författare.

Intyg om sampublicering av artikel (mall) (162 Kb)

Våra doktorander

På våra doktoranders profilsidor kan du läsa om deras olika avhandlingsarbeten.

Doktorander vid Institutionen för språkdidaktik

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Kontakt

Utbildningsadministration - utbildning på forskarnivå
Studierektor för utbildning på forskarnivå
Examinator för utbildning på forskarnivå
På denna sida

Sök bland våra utbildningar