Tove Sohlberg, forskare vid Stockholms universitet. Foto: J Storbjörk/Stockholms universitet

Tove Sohlberg, Sociologiska institutionen och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), nu del av Institutionen för folkhälsovetenskap, har av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) beviljats
4 340 000 SEK som forskningsmedel för det treåriga projektet "Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård". Tillsammans med Jessica Storbjörk och Peter Wennberg kommer Tove Sohlberg att bygga vidare på en studie som genomfördes under åren 2000-2004 (se projektsammanfattningen nedan).

Projektsammanfattning

Missbruks- och beroendevården bör möta de behov som individen har, oavsett om det gäller en kort intervention eller mer långsiktig behandling. Gruppen som dominerar det svenska vårdsystemet består av de som behöver mer djupgående behandling med ofta återkommande och olika typer av behandlingsinsatser. Sammantaget understryker detta vikten av långtidsuppföljningar och av att ta ett stort grepp om vårdsystemet.

Föreliggande studie avser att bygga vidare på en omfattande studie som genomfördes åren 2000-2004, Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling. Studien baserades på brukarintervjuer (n=1865), registerdata samt en befolkningsundersökning vilken också följdes upp ett år senare. Utöver detta intervjuades chefer på de enheter som ingick i studien samt personal. Efter fem år genomfördes en andra brukaruppföljning med ett urval där ex skillnader mellan Sverige och USA samt den alkohol och drogrelaterade dödligheten undersöktes.
Nu har 20 år passerat sedan den första undersökningen varför denna studie planerar att genomföra en långtidsuppföljning av de patienter/klienter som lämnat sitt medgivande. Data kommer att baseras på dels registerutdrag på samtliga, dels intervjuer med ett mindre urval av dem som antingen har ett integrerat liv eller som fortfarande är en del av vårdsystemet. Även dödlighet studeras genom registerdata. Då tidigare forskning har visat på stora skillnader gällande kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund kommer dessa aspekter att vägas in i analyserna.

Studien kommer att ge kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett integrerat liv och vilka som hindrar detta, i ett långtidsperspektiv. Upplägget ger också möjlighet att studera dödlighet över tid bland alkohol- och drogmissbrukare för att identifiera riskfaktorer. Då ett samhälle strävar efter en frisk befolkning är det av vikt att behandling leder till integration och denna studie kommer att bidra med ökad kunskap och fördjupad insikt i behandlingens roll för ett stabilt liv.

Om projektet

Projekttitel: Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och beroendevård
Finansiering: Forte (Projekt-ID: 2020-00629)
Projekttid: 2021-01-01–2023-12-31

Medverkande forskare

Tove Sohlberg (Ansvarig forskare)
Jessica Storbjörk, medverkande forskare
Peter Wennberg, medverkande forskare
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet