Om centret

Centrum för medeltidsstudier syftar till att skapa en vetenskaplig miljö för utbyte av kunskap och diskussioner av metoder och teorier, och med en volym som gör det attraktivt for forskare utifrån att söka sig till centret.

Verksamheten vid centret omfattar symposier, seminarier och forskarkurser ledda av forskare från hela Skandinavien och från andra länder – och utvecklas hela tiden genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan. Centrum för medeltidsstudier samarbetar med flera institutioner i Sverige och utomlands kring kurser med medeltidsteman. Nya master- och doktorandkurser utvecklas regelbundet.

Bild av skulpturen Sankt Göran och draken i Storkyrkan, Stockholm.
Bild: Gösta Knochenhauer, Mostphotos

Centret för samman forskare som arbetar med medeltiden inom ett tjugotal ämnen vid universitetet och även institutioner utanför universitetet: arkeologi, ekonomisk historia, filosofi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartär- geologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, naturgeografi, numismatik, religionsvetenskap, teatervetenskap och en rad språk såsom franska, grekiska, italienska, latin, nordiska språk och tyska. Tyngdpunkten ligger på Europa och på Sveriges/Skandinaviens förhållande till Europa, men förbindelserna med andra kulturområden beaktas också.

Centrets forskare och doktorander är dessutom synnerligen aktiva nationellt samt internationellt i forskningspolitiska organ, redaktionskommittéer, forskarutbyten och deltar aktivt i utformningen av gemensamma forskningsprojekt.

Sedan grundandet 2008 har centret bland annat erhållit ekonomiskt stöd från Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Torsten
och Ragnar Söderbergs stiftelser, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Åke Wibergs Stiftelse och den Humanistiska fakulteten vid Stockholm Universitets.

Den tvärvetenskapliga medeltidsforskningen i Stockholm började under 1960-talet, då seminarier genomfördes med deltagare från ämnena arkeologi, historia, konstvetenskap och kulturgeografi. I början av 1970-talet anslöt även företrädare för olika språkämnen, främst nordiska språk och latin. I detta tidiga skede utvecklades också ett nära samarbete med huvudstadens lärda verk. En omfattande kunskapsuppbyggnad som är väsentlig för medeltidsforskningen har skett, och sker, vid Riksarkivet (Svenskt Diplomatarium, Det Medeltida Sverige, projektet medeltida pergamentomslag), Riksantikvarieämbetet (Fornminnesinventeringen, Sveriges kyrkor, Medeltidsstaden), Kungliga biblioteket (Handskriftsavdelningen) och Lantmäteriet. Numera finns även ett samarbete med Statens maritima museer, Statens historiska museer och Stockholms läns museum.

Samarbetet formaliserades med inrättandet av centret 2008. De disputerade forskarna och doktoranderna arbetar med vitt skilda ämnen inom medeltidsforskningen. Det kan exempelvis gälla ordförrådet i fornspråken, teorier om politikdens mål och medel, bruket av bilder och artefakter, talspråket i 1400-talets Stockholm, synen på litterär fiktion, liturgisk poesi, översättningar mellan olika språk, teorier om kunskapens natur, ideologiska budskap i krönikor, förhållandet mellan det talade och skrivna, klosterdisciplin, religionskritisk satir, beställare av konst, byggnaders funktioner, handskrifters sammansättning samt kulturlandskapets resurser och dess utnyttjande.

Centrum för medeltidsstudier befinner sig i en unik situation för att kunna utvecklas vidare. Stockholms universitet är Nordens största universitet och centret är Nordens största mätt i antal forskare och ämnen och har genom åren utvecklat täta och fortlöpande samarbeten med en lång rad andra universitet. För den internationella medeltidsforskningen är Sverige och Skandinavien intressant eftersom det med sitt geografiska läge och sitt förhållandevis sena kristnande kan utgöra ett viktigt ”test case” i komparativa diskussioner om centrum och periferi i kulturutveckling, synkroni samt diakroni och de naturgivna samt ekonomiska ramarnas betydelse för historisk utveckling. Det är centrets långsiktiga uppgift att formulera forskningsprojekt som kan stötta och samla den nuvarande forskningen och knyta an den till den internationella forskningsfronten.

 

Centrum för medeltidsstudiers styrelse beslutar om centrets verksamhet och inriktning. Föreståndaren leder med stöd av sekreterare och administratör verksamheten. Centrets styrelse består av sju ledamöter inklusive ordförande. Dessutom arbetar föreståndaren, sekreteraren och administratören med den löpande verksamheten.

Föreståndare:

Kurt Villads Jensen

Sekreterare:

Fraser Miller

Styrelse:

Ordförande Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen.
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen.
Claes Gejrot, Riksarkivet
Pia Bengtsson Melin, Historiska museet
Nanouschka Myrberg Burström, docent, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Carin Franzén, Institutionen för Kultur och Estetik
Emma Maltin, doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

 

Centret organiserar två gånger per år det så kallade medeltidsrådet. Detta syftar till att vara ett återkommande kunskaps- och informationsutbyte mellan de olika institutioner och myndigheter som arbetar med medeltidsforskning i Stockholmsområdet.

Storkyrkan, Gamla stan
Storkyrkan, Gamla stan. Bild av Linus Mimietz via Unsplash.

Deltagare i medeltidsrådet 2023:

Ordförande Kurt Villads Jensen, Historiska institutionen

Anders Bengtsson, Romanska och klassiska institutionen

Pia Bengtsson Melin, Historiska museet

Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

Andrew Thomas Cooper, Engelska institutionen

Claes Gejrot, Riksarkivet

Patrik Granholm, Kungliga biblioteket

Elin Anderson, Kungliga biblioteket

Emmanouela Grypeou, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Björn Gunnarsson, Institutionen för naturgeografi

Cecilia von Heijne, Myntkabinettet

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen

Gwendolyne Knight, Historiska institutionen

Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet

Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen

Sofia Lodén, Romanska och klassiska institutionen

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Martin Neuding Skoog, Försvarshögskolan

Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Dag Retsö, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Olof Sundqvist, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Anders Andrén, Kungl Vitterhetsakademin

Anthony Lappin, Romanska och klassiska institutionen

Carin Franzén, Institutionen för kultur och estetik

Christian Lovén, Medeltida källutgivning, Riksarkivet

Wojtek Jezierski, Historiska institutionen

Lin Annerbäck, Medeltidsmuseet                                      

Jonatan Pettersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet      

Martin Olin, Nationalmuseum                                               

Andreas Nordberg, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Olov Lund, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Annika Björklund, Riksarkivet DMS

 

 

 

 

            

 

Här finner du verksamhetsberättelser samt protokoll från Centrum för medeltidsstudiers styrelsemöten och Medeltidsrådet.

Saknar du något, eller om du har frågor, kontakta sekretare@medeltid.su.se

Stadgar CMS

Nya stadgar (2019) (85 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöten

Protokoll CMS Styrelsemöte 3 2023 (194 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 2 2023 (283 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 1 2023 (286 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 4 2022 (236 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 3 2022 (323 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 2 2022 (1555 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 1 2022 (252 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 4 2021 (1420 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 3 2021 (1206 Kb)

Protokoll CMS Styrelsemöte 2 2021 (2044 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 1 2021 (793 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 4 2020 (960 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 3 2020 (938 Kb)

Protokoll CMS styrelsemöte 2 2020 (157 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet

Protokoll Medeltidsrådet 1 2023 (226 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 2 2022 (163 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 1 2022 (279 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 2 2021 (210 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 1 2021 (367 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 2020 (146 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 2019 (130 Kb)

Protokoll Medeltidsrådet 2018 (448 Kb)

Verksamhetsberättelser

CMS Verksamhetsberättelse 2020-2022 (1017 Kb)

CMS Verksamhetsberättelse 2017-2019 (380 Kb)

CMS Verksamhetberättelse 2016 (369 Kb)

CMS verksamhetsbetättelse 2015 (368 Kb)

Utvärdering av verksamheten

Utvärdering av Centrum för Medeltidsstudier 2024 (200 Kb)

 

Medeltidsseminariet

Sammankomst av doktorer vid universitetet i Paris. Miniatyr ur en handskrift av "Chants royaux"
Sammankomst av doktorer vid universitetet i Paris. Miniatyr ur en handskrift av "Chants royaux". Gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France

Centrum för medeltidsstudier organiserar det tvärvetenskapliga medeltidsseminariet vid Historiska institutionen. Seminariet erbjuder en plattform för samarbete mellan olika discipliner och ger en möjlighet att presentera nya publikationer, projekt och pågående forskning. Seminarierna är öppna för allmänheten, ingen anmälan krävs.


Medeltidsseminariet hålls kl. 15.00-17.00 på måndagar, normalt på Historiska institutionen på Stockholms universitet. Löpande information publiceras via centrets facebooksida och e-postlista. Anmäl dig till listan genom att mejla sekreterare@medeltid.su.se.

Hitta information om terminens medeltidsseminarium i vår kalender: Kalender

 

Forskning

Medeltidsforskningen är bred, både ämnesmässigt och tematiskt. Den förekommer inom ett tjugotal olika ämnen som doktorandarbeten och som postdoktorala projekt samt projekt bland seniora forskare.
För närvarande finns nästan 20 doktorander med medeltidsämnen och ännu fler disputerade forskare. Tematiken är bred: Språkliga studier rörande medeltida översättningspraktik, syntax, lexikografi, retorik, diplomatik, paleografi och editionsfilologi; litterära och filosofiska undersökningar av medeltida fiktionsteori, konstprosa och poesi, logik, teologi och politiskt tänkande; studier av medeltida konsthantverk, konstteori och byggnadskonst; undersökningar av det medeltida landskapet, dess organisation och de materiella resursernas utnyttjande.

Forskare

Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Anders Bengtsson, Romanska och klassiska institutionen, Italienska
Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Michele Colombo, Romanska och klassiska institutionen, Italienska
Bo Eriksson, Historiska institutionen
Claes Gejrot, Riksarkivet
Kurt Villads Jensen, Historiska institutionen
Gwendolyne Knight Keimpema, Historiska institutionen
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, Latin
Magnus Källström, Riksantikvarieembetet
Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen
Anthony John Lappin, Romanska och klassiska institutionen, Spanska
Gabriela Bjarne Larsson, Historiska institutionen
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen
Pia Bengtsson Melin, Historiska Museet
Inka Timosaari, Historiska institutionen
Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska, Tyska
Margaretha Nordquist, Historiska institutionen
Jonatan Pettersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Martin Neuding Skoog, Försvarshögskolen
Mia Ahlbäck Åkestam, Institutionen för kultur och estetik
Wojtek Jezierski, Historiska institutionen

Gästforskare

Gregory Leighton, Nicholas Copernicus University in Toruń, december 2022- januari 2023.
Raissa Bombini, The Pontifical Catholic University of Sao Paulo, 2022.
Caitlin Ellis, Cambridge University, 2020.
Benjamin Weber, Toulouse, 2019-2020
David Carrillo, Barcelona, september 2017-februari 2018.
Leandro Ferreira, Porto, mars-juni 2018.
Gustav Zamore, Oxford, 2018-2021.
Maria Husabø Oen, Marie Skłodowska-Curie Fellow, 2017-2018.
Sari Katajala-Peltomaa, Tampere.
Felicitas Schmieder, FernUniversitet Hagen, 2018-2019.
Verena Höfig, University of Illinois, Urbana-Champaign.
Nora Berend, Cambridge University, 2018-2019.
Christian Etheridge, Copenhagen University, 2016.

Gästdoktorander

Piotr Kołodziejczak, Nicholas Copernicus University in Toruń, november 2021.
Sanna Supponen, Helsingfors, oktober 2019.
Tobias Boestad, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 2018

Doktorander

Anna Andréasson Sjögren, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Emma Maltin, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Rolf Fabricius Warming, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Anton Larsson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Tori Falck, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jessica Fröberg, Institutionen för kultur och estetik
Karin Tetteris, Institutionen för kultur och estetik
Kim Bergqvist, Historiska Institutionen
Karl Lysén, Historiska Institutionen
Fraser Miller, Historiska Institutionen
Thomas Neijman, Historiska Institutionen
Per Gunnar Sidén, Historiska institutionen
Guido Rey Alt, Filosofiska institutionen

Tidigare doktorander och avhandlingsämnen

Olov Lund (2022), Nätverksstaten: statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige ca 1440–1520

Jonas Thungren Lindbärg (2021), Between Old and New Rome. Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204

Tobias Boestad (Sorbonne/Stockholm) (2020), Pour le profit du commun marchand'. La genèse de la Hanse (XIIe siècle-milieu du XIVe siècle)

Linda Qviström (2019), Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader

Gwendolyne Knight (2019), Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland

Mari Eyice (2019), An Emotional Landscape of Devotion Religious Experience in Reformation-period Sweden

Martin Neuding Skoog (2018), I rikets tjänst: Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

Eva-Marie Letzter (2018), Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500

Florent Audy (2018), Coin-pendants in Viking Age Scandinavia

Theresia Pettersson (2017), Stockholms stads tänkeböcker: Funktionell texthistoria 1476-1626

Tommy Kuusela (2017), "Hallen var lyst i helig frid": Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö

Linn Eikje Ramberg (2017), Mynt er hva mynt gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk

Marte Spangen (2016), Circling Concepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites

Cecilia Ljung (2016), Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige

Johnny Karlsson (2016), Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid

Robin Wahlsten Böckerman (2016), The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom

Margaretha Nordquist (2015), A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions

Fredrik Charpentier Ljungqvist (2014), Kungamakten och lagen: En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden

Lundström, Kerstin (2013) Polemik in den Schriften Melchior Hoffmans: Inszenierungen rhetorischer Streitkultur in der Reformationszeit

Holm, Olof (2012), Självägarområdenas egenart: Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500

Lodén, Sofia (2012), Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale: Du Chevalier au lion à Herr Ivan

Paulin, Lotta (2012), Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

Elin Andersson (2011), Responsiones Vadstenenses: Perspectives on the Birgittine Rule in Two Texts from Vadstena and Syon Abbey. A Critical Edition with Translation and Introduction

Raeder, Johanna Andersson (2011), Hellre hustru än änka. Äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senmedeltidens Sverige

Wojtek Jezierski (2010), Total St Gall: Medieval Monastery as a Disciplinary Institution

Mia Åkestam (2010) Bebådelsebilder: Om bildbruk under medeltiden

Laurent Brun (2010) Le Miroir historial de Jean de Vignay. Édition critique du livre I (prologue) et du livre 5 (Histoire d’Alexandre le grand)

Christine Ekholst (2009), För varje brottsling ett straff: Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna

Jonsson, Kristina (2009), Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia

Retsö, Dag (2009) Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520  

Pettersson, Jonatan (2009) Fri översättning i  det medeltida Västnorden

Djärv, Ulrika (2009) Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok

Biörn Tjällén (2007), Church and Nation. The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)

 

 

Illustration från medeltida manuskript, en man håller i en pappersrulle.
Illustration från Codex Manesse, 20r, Public domain, via Wikimedia Commons.

En sammanställning av publikationer av forskare knutna till Centrum för Medeltidsstudier hittas via DiVA: DiVA

 

 

Studera Medeltiden vid SU

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet är ett forskningscentrum och bedriver inte någon egen utbildning – däremot samarbetar vi med olika institutioner kring kurser med medeltidstema och verkar för fler och bättre kurser vid Stockholms universitet som berör medeltiden på olika sätt. Därför har vi sammanställt listor på medeltidskurser som du som student på olika nivåer kan söka. Du kan även läsa om Masterprogrammet i medeltidsstudier. Masterprogrammet fungerar precis som centrumet och kan vara tvärvetenskapligt - det är upp till dig hur du väljer att sätta ihop det.

Här samlar vi kurser på grundnivå vid SU som berör medeltiden.


Samtliga kurser söks via antagning.se. Se antagningskrav för respektive kurs via angiven länk.


Arkeologi I, (30 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen (30 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Medeltidens samhälle, (15 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Mynt som arkeologisk och historisk källa: Länk till kursen i SUs katalog

Fornisländska (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Gotiska (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Introduktionskurs i osteoarkeologi (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Här samlar vi kurser på avancerad nivå vid SU som berör medeltiden.

Samtliga kurser söks via antagning.se. Se antagningskrav för respektive kurs via angiven länk.

Medeltidsfranska och filologi (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Döden spelar Schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Handskriftsforskning 1 - allmän del (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog

Perspektiv på medeltidens litteratur (7,5 hp): Länk till kursen i SUs katalog
 

 

Målning av Sankt Göran och draken
Saint George and the Dragon, Rogier van der Weyden, National Gallery of Art, Public Domain.

Läs mer om masterprogrammet i medeltidsstudier i kurskatalogen:

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia

 

 

 

Kontakt

Föreståndare
Sekreterare
Administratör
På denna sida