Kursens innehåll

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska en forskningsuppgift med relevans för ämnesdidaktik i drama och/eller tillämpad teater. Uppgiften genomförs i första hand i form av ett praxisnära forskningsprojekt och innefattar planering, genomförande och rapportering.
Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat examensarbete.


 

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Godkänt resultat på kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart och på campus

Datum

För kursen som startar HT18: 2018-11-05 - 2019-01-20

Schema

Schema (för HT18)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Eva Österlind, eva.osterlind@hsd.su.se