Internt

Information för dig som undervisar på våra kurser.

Här samlar vi checklistor, styrdokument och annan information som är bra för dig att känna till som undervisar på någon av de kurser som erbjuds vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

Om du saknar något så hör av dig till oss.

 

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.

Om de mot förmodan inte kan komma, ring:

Nellie Grenius, säkerhetschef: 08-16 11 51

Thomas Hårberg, säkerhetsamordnare: 08-16 10 25 mobil: 070-316 25 51

eller Jan Ekström, säkerhetsamordnare: 08-16 3545 mobil: 070-341 35 72

För annan hjälp ring 08-16 2216 till Sektionen för säkerhet. Efter arbetstid 08-16 4200 (08-15 4200 reservnummer) direkt till Tempest Security, begär universitetsväktaren. På campus finns väktare dygnet runt. Kontakta även berörd institutions prefekt samt dokumentera tider, platser, åtgärder, vem du pratat med m.m.

Kontakta BIGs prefekt Ann-Kristin Östlund Farrants, 08-16 4097

Brott och hot anmäls till Thomas Hårberg på Sektionen för säkerhet 08-16 1025 mobil: 070-316 25 51.

Universitetets information vid akut händelse och kris

Störande student

Om en student stör verksamheten har du som lärare rätt att be studenten att lämna salen. Vägrar studenten måste du ringa vakten (08-16 2216 om kvällstid 08-16 4200). Det är bara polis och ordning svakt som har rätt att fysiskt avlägsna en störande student. Om en student börjar ge sig på dig eller en annan student fysiskt har man givetvis rätt att försvara sig (nödvärnsrätt) men förhoppningsvis händer inte detta.

Om en situation uppstår där du ber en störande student att lämna salen, denne vägrar och det blir en ohållbar situation för alla inblandade i väntan på att vakt/polis kommer, bör du istället avbryta lektionen för hela gruppen.

Givetvis ska händelser som dessa anmälas till prefekten som i sin tur anmäler detta till disciplinnämnden så att studenten kan stängas av. Prefekten är ansvarig för
anställdas och studenters säkerhet. Han/hon har rätt att fatta beslut om en student ska avhysas från undervisningen, och bestämma om vidare hantering av ärendet.
Vid behov kan du begära eskort på universitetsområdet direkt hos väktaren, som följer dig till bilen, bussen eller tunnelbanan.

Allvarlig händelse ute i fält

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.

Larma fältstationens föreståndare.

Tovetorp
Jan Alvar Lindencrona 08-16 4138

Askö
Lena Kautsky 08-553 780 00

Tjärnö
Katarina Abrahamson 031-786 90 51

BIGs prefekt
Ann-Kristin Östlund Farrants, 08-16 40 97

OBS! Alla studenter som deltar i övernattning ska ha fyllt i blanketten "Blankett fältvistelse" med uppgifter om kursledarens befogenhet att skicka hem studenter som upplevs som störande, samt frivillig information om nära anhörig och eventuell medicinering och sjukdom.

 

Din roll som examinator är att ansvara för att examinationen sker rättssäkert och i enlighet med kursplanen. Det är du som sätter betyget efter samråd med en bedömningsgruppoch hörande av handledaren.Eftersom betygsbeslut inte kan överklagas eller överprövas har du som examinator stor makt och ett stort ansvar vid betygsättning.

Examinatorn

Examinatorn måste vara anställd som lärare vid Stockholms universitet och utses av prefekten. Examinator och handledare får inte vara samma person för ett och samma examensarbete (se även Bedömargruppen). Som examinator för examensarbeten måste du ha goda kunskaper inom ämnesområdet men du måste även ha kunskap om vad det innebär att fatta beslut som innebär myndighetsutövning.

Se lista utsedda examinatorer för examensarbeten avancerad nivå

Bedömargruppen

Examinatorn sätter betyg på kursen efter samråd med en bedömargrupp. Handledaren ska ej vara examinator. I bedömargruppen ska ingå minst en lärare som varken har rollen som examinator eller som handledare. Som examinator ansvarar du för att utse vilka som ska ingå i bedömargruppen. Viktigast är att läraren är sakkunnig i uppsatsens ämne. Även doktorander kan vid behov ingå i bedömargruppen. Om handledaren inte ingår i bedömargruppen ska handledaren höras (se fakultetens kompletterande föreskrifter för examination). Handledare ska ge sitt utlåtande om hur processen fungerat och hur studenten har arbetat under hela examensarbetet.

Projektplanen

Projektplanen examineras genombåde muntlig och skriftlig redovisning och ska bedömas enligt skalan U/G (ej godkänd eller godkänd). Den muntliga redovisningen finns det ingen gemensam form för, det innebär att du som examinator har frihet att bestämma hur det ska gå till. För den skriftliga delen finns en mall som bör användas. I planen ingår även en tidsplan där det ska specificeras för varje vecka vad studenten förväntas arbeta med (mer eller mindre detaljerat). Eftersom förmågan att hålla tiden ingår i betygskriterierna är det viktigt att antalet heltidsveckormotsvarar omfattningen på kursen (30 hp –18 veckor, 45 hp –27 veckor, 60 hp –36 veckor). Eventuella uppehåll för semester eller dylikt räknas inte in och eventuellt deltidsarbete ska vara tydligt redovisade.
Studenten ansvarar för att förbereda underlag för rapportering av momentet (kopia av projektplanen samt ifylld blankett för rapportering). När projektplanen har godkänts skriver du under blanketten för rapportering av projektplan och lämnar in till BIG tillsammans med en kopia på projektplanen (den version som godkänts).

Projektarbetet

Det är hur väl studenten uppfyllt de förväntade studieresultaten som examineras (inte projektets resultat).

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom någon del av det biologiska ämnesområdet
  • avgränsa och identifiera ett vetenskapligt biologiskt problem samt formulera en relevant frågeställning
  • med för frågeställningen adekvata metoder söka, samla in, sammanställa och kritiskt granska vetenskaplig information, relevant för ämnesområdet
  • analysera, kritiskt granska samt diskutera erhållna resultatoch slutsatser i relation till frågeställningen och till det aktuella kunskapsläget inom ämnesområdet
  • utforma och genomföra både en muntlig och skriftlig presentation av projektet för olika målgrupper
  • reflektera över samhälleliga och etiska aspekter i relation till erhållna resultat och slutsatser

Det är upp till dig som examinator att besluta om den skriftliga rapporten ska lämnas in före eller efter seminariet (alltså om studenten ska ha möjlighet att omarbeta rapporten efter diskussionen vid seminariet). Förtydliga gärna vilket som gäller vid examinationen av projektplanen. När rapporten är klar och handledaren gett sitt samtycke skickar studenten rapporten till dig. Du ska då genomföra en textmatchnings-kontroll (ex med Urkund). Om kontrollen inte ger anledning till misstanke om plagiering så skickar du rapporten vidare till övriga bedömargruppen, inklusive handledaren, för att säkerställa att ni har samma version.

Preliminärt datum för seminariet sätts i samband med att projektplanen rapporteras in till BIG (”Expected examination date” på blanketten), och bör ligga i nära anslutning till examensarbetets sista dag enligt tidsplanen (tidigare om studenten ska ha möjlighet att omarbeta rapporten efter seminariet). Om seminariet av någon anledning sätts senare än slutdatum för examensarbetet bör rapporten skickas in senast sista dagen enligt tidsplanen för att säkerställa att arbetet inte fortsätter.

Om arbetet tagit längre tid än medges av omfattningen kan betyget A inte ges och efter 12 månader på ett 30 hp examensarbete kan endast betyget E ges, eller 15 månader för 45 hp och 18 månader för 60 hp. Om något oförutsett händer som hindrar studenten att arbeta på projektet (exempelvis längre sjukdom) kan tidplanen revideras, i så fall bör du ha meddelats detta. Att ändra omfattningen på ett påbörjat examensarbete kan endast göras i undantagsfall efter dispens från prefekten på BIG.

Betygskriterierna för examensarbetet är indelade i tre kategorier: 1) hur väl arbetsprocessen genomförts, 2) hur självständig studenten varit under arbetets gång och 3) den muntliga och skriftliga redovisningen.

Efter att du diskuterat bedömningen med bedömargruppen samt hört handledarens utlåtandesätter du betyg (A-F) på projektarbetet (förslagsvis när bedömargrupp och handledare inte är närvarande). När betyget är klart skriver du ut en kopia på rapporten (den version som examinerats) och fyller i blanketten för rapportering och lämnar till BIG. När betyget är klart bör studenten få slutgiltig återkoppling på sin insats inklusive rapporten och den muntliga presentationen, från dig eller handledaren.

 

För att få handleda examensarbeten måste du ha disputerat inom ett relevant ämne. Doktorander får assistera i det dagliga arbetet som studenten gör, men de kan inte vara handledare.

Läs fullständiga instruktioner för att handleda examensarbete

Registrering viktigt

Innan en student kan börja med sitt examensarbete i din forskargrupp bör du säkerställa att studenten har ansökt och blivit antagen till kursen, exempelvis genom att be dem visa ett antagningsbrev från University Admissions/Antagningen, om du är osäker kan du fråga oss. OBS! Detta är viktigt eftersom de inte är försäkrade om de inte är registrerade, och de kan endast registrera sig om de blivit antagen. 

Examinatorer

Två till tre examinatorer är utsedda per huvudområde. Om studenten gör examensarbetet inom ett program så måste examinatorn motsvara det huvudområdet. Om det är en fristående student (är antagen till Examensarbete i biologi BL9002, Bl9003 eller BL9004) så väljer du examinator för det huvudområde som passar projektet bäst.

Se lista examinatorer för examensarbeten

Utlysa projekt

Om du har ett potentiellt examensarbetesprojekt som du vill informera studenterna om kan du använda BIGs anslagstavlor eller delta vid BIGs informationsdag som hålls en gång per termin. Det är även möjligt att det går att annonsera på din heminstitutions webbsidor eller prata med studenterna på relevant masterkurs.

 

Nya kursledare

Ta kontakt med studierektorerna på BIG för att tillsammans gå igenom checklistan för kursledare.

Innan kursstart

Ansvara för att kursplanen följs genom att läsa kursplanen för aktuell kurs och särskilt informera sig om kursens förkunskapskrav, innehåll, förväntade studieresultat, undervisningsformer, obligatorisk undervisning, examinationsformer samt vad som krävs för godkänt på kursen. Kursplanen hittas enklast kurskatalogen (sök på kursens namn eller kod). I samråd med kursens studierektor utarbeta betygskriterier i överensstämmelse med kursplanen, samt skicka dem till BIG:s studierektor.

Skicka schema till BIG:s kansli (Alexandra Balogh) senast två månader före kursstart. Använd den av IS fastställda schemamallen senast två månader före kursstart. Samt meddela eventuella ändringar i kursbeskrivningen (se digitala utbildningskatalogen) till Alexandra.

Informera sig om BIG:s rutiner avseende kursvärderingar, vilket huvudsakligen innebär att utarbeta kursspecifika frågor till den gemensamma frågemallen samt att senast 6 veckor efter kursens slut utarbeta en kursrapport.

Anordna ett planeringsmöte med assistenterna på kursen där det bland annat ska informeras om vad som gäller avseende assistenttjänstgöringens omfattning och innehåll.

Kursstart

Förmedla betygskriterier samt kursplanen till studenterna.

Meddela ändringar från preliminära deltagarlistan till kansliet.

Under kursen

Det är alltid upp till föreläsaren om en distans-föreläsning ska spelas in eller inte. Om du inte vill spela in föreläsningen kan du luta dig mot BIGs inspelningspolicy. Om du har skäl att vilja spela in föreläsningen och önskar pedagogiskt, tekniskt eller juridisk vägledning är du välkommen att kontakta BIGs studierektorer (se kontakt nedan).

Policy inspelning av föreläsning (11 Kb)

Se till att både assistenterna och studenterna är medvetna om att labbrapporter måste lämnas in senast två veckor efter avslutad kurs och att samtliga rapporter ska passera Urkund eller annat lämpligt textmatchningsverktyg. Rapporterna ska sedan bedömas och lämnas tillbaka till studenterna inom två veckor.

Informera studievägledaren på BIG angående studenter som har svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansvara för att samtliga ”salstentor” skrivs anonymt genom att följa de rutiner som BIG använder, se samt kontrollera att gällande tentamensregler följs.

Efter kursens slut

Ansvara för att studenterna erbjuds möjlighet till tentagenomgång.

Använda provrapporteringslistan för att rapportera in kursens och, i förekommande fall, kursmomentens betyg samt eventuella rester till BIG senast 15 arbetsdagar efter kursens slut.

Ha ett avslutande möte med kursassistenterna för att följa upp kursens laborations- eller fältmoment.

 

Fungera som kontaktperson mellan BIG och kursansvariga samt med övriga lärare på institutionen, i vilket bland annat ingår att informera lärare och kursassistenter om de aktuella checklistorna. Introducera nyanställda lärare på institutionen om hur utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är organiserad samt förmedla kontakt med studierektorerna på BIG.

Informera respektive kursledare om de ekonomiska förutsättningarna för aktuell kurs. Ansvara för att vid behov revidera befintliga kursplaner och skicka dessa till BIG:s studierektor för vidare behandling på SR/IS och GB.

Planera och boka in fältkurser på Askö senast 20 januari för innevarande års kurser, på Tjärnö och Tovetorp senast sista februari för HT och sista oktober för VT. Datum för övriga fältkurser som inkluderar övernattning ska bestämmas senast 4 månader innan aktuellt tillfälle.

Ansvara för dokumentation av studenternas studieresultat (t.ex. tentamensresultat med poäng och maxpoäng, deltagande på obligatorisk undervisning etc.) samt hålla sig informerad om den generella betygfördelningen på kurserna och uppmärksamma anmärkningsvärda resultat.

 

Kontakt

Studierektor grundnivå
Studierektor avancerad nivå
På denna sida