Organisation

Vid institutionen arbetar cirka 14 anställda, nästan alla teknisk och administrativ personal som verkar för att samordna och stödja utbildning i biologi vid Stockholms universitet.

Institutionen för biologisk grundutbildning ansvarar för och samordnar utbildning i biologi på grund- och avancerad nivå. Anställda vid institutionen utgör ett kansli som bland annat sköter akademisk administration, studievägledning, lokaler och utrustning. Undervisande personal är anställda vid någon av de andra institutionerna inom den Biologiska sektionen:

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut

Zoologiska institutionen

Undervisande personal finns även vid Stockholms Resilienscentrum och Naturhistoriska Riksmuseet.

Vid Institutionen för biologisk grundutbildning finns två administrativa studierektorer som har övergipande ansvar för biologiutbildningen. Utöver dem finns ämnesstudierektorer, med särskilt ansvar för utbildningen i deras ämne, vid respektive forskningsinstitution.


 

Ledning och styrelse

Institutionen leds av en prefekt, som utses för tre år i taget. Prefekten arbetar halvtid vid institutionen och arbetar också som forskare vid någon av de biologiska institutionerna.

Prefekt: Ann-Kristin Östlund Farrants
Ställföreträdande prefekt: Kristoffer Hylander

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ. Styrelsens sammansättning säkerställer att lärare, teknisk och administrativ personal och studenter alla är representerade. Lärarna utses från respektive forskningsinstitution och Stockholms Resilienscentrum. Institutionen för biologisk grundutbildning utser TA-representant. Studentrepresentat utses av kåren genom Biologiska ämnesrådet.

Institutionsstyrelsen 2021-2023

Institution Ordinarie ledamöter Suppleant
Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sara Rydberg & Michael Tedengren Ayco Tack
Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut Mattias Mannervik & Ulrich Theopold Stefan Åström
Zoologiska institutionen Mikael Carlsson & Niklas Janz Emily Baird
Stockholms Resilienscentrum Miriam Huitric Lisen Schultz
Institutionen för biologisk grundutbildning Jessica Slove Davidson Alexandra Balogh
Studentrepresentanter Ej bekräftad Ej bekräfta

 

Studierektorsmöten

Studierektorerna träffas regelbundet och bereder bland annat vissa frågor inför institutionsstyrelsens möten.


 

Styrdokument

Här hittar du de styrdokument som ligger som grund för verksamheten vid Institutionen för biologisk grundutbildning. Om styrdokumentet inte gäller innevarande år så är det under revidering.

Miljöhandlingsplan (publiceras snart)

Institutionens verksamhet styrs också av universitetsgemensamma styrdokument.

Läs mer om universitetets styrdokument i regelboken

På denna sida