Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign

 • 180 hp

Idag är företag och organisationer helt beroende av effektiva affärssystem för att bedriva sina verksamheter. Ett affärssystem är själva ryggraden i en organisation och håller ihop alla nödvändiga arbetsprocesser.

En viktig del inom affärssystem är tjänster. Det handlar om design av informationstjänster med affärssystem som bas. Informationstjänster förmedlar funktioner från affärssystemen via Internet och molnet till den globala marknaden. Exempel på affärstjänster är näthandel (Amazon, Zalando), nätauktioner (E-bay), strömmad musik (Spotify), mobila banktjänster (Swish, internetbanken) och myndighetstjänster (skatteverket.se, forsakringskassan.se). En utmaning är att utveckla och tillhandahålla tjänster och affärssystem som håller för miljoner av samtidiga användare.

För att kunna utveckla bra affärssystem behövs kunskaper om hur både verksamheter och IT fungerar. Den kunskapskombinationen är mycket användbar och efterfrågad. På arbetsmarknaden kallas denna roll ofta för affärsarkitekt.

Utbildningen passar dig som är lyhörd och nyfiken på andras behov och idéer. För att bli en bra affärsarkitekt är det också bra om du är målmedveten och gillar utmaningar. Kunskap om datorer och programmering får du under utbildningen.

På kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign blir du redo att möta framtidens krav på affärssystem och informationstjänster på den alltmer globala och kunskapsintensiva arbetsmarknaden.

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  Introduktion till tjänstebaserade affärssystem 7,5 hp
  Kursens syfte är att ge kunskap om informationssystem och särskilt affärssystem ur flera perspektiv: tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och historiskt. Kursen bidrar också till grundläggande färdigheter i verksamhetsanalys, projektarbete samt skriftlig och muntlig kommunikation.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visa designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  Programmering 2 7,5 hp
  Kursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

  Företagsekonomi I, Ledning och marknad 7,5 hp
  Läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS. Kursen ges på distans. 
  Kursbeskrivning - Företagsekonomi I, Ledning och marknad (677 Kb)

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
  Målet med kursen är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller vilka kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Kursen har ett i huvudsak verksamhetsinriktat innehåll där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

  Kravhantering av IT system 7,5 hp
  Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

  Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
  Kursen behandlar affärssystem ur ett flertal perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

  Företagsekonomi II, Styrning och strategi 7,5 hp
  Läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS. Kursen ges på distans.
  Kursbeskrivning - Företagsekonomi II, Styrning och strategi (622 Kb)

  Termin 4 (Vt)

  Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp
  Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet, och vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system med mera. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

  Systemintegration av IT-baserade affärssystem 7,5 hp
  Målet med kursen är att ge dig både grundläggande och avancerad kunskap om de begrepp, metoder och tekniker som behövs för att lösa systemintegrationsproblem. Dessutom får du en förståelse för de viktigaste utmaningarna idag inom systemintegration genom att du får erfarenhet av integration av flera system mot affärssystem, tjänster, sociala nätverk och i molnet.

  Processmodellering och design inom IT-området 7,5 hp
  Kursen tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade Business Process Management Systems (BPMS), kan användas för att stödja affärsprocesser i organisationer. Affärsprocesser i en verksamhet kan beskrivas som flöden av arbetsuppgifter, fördelningen av dessa arbetsuppgifter till olika aktörer och andra resurser och beskriva nödvändig information för utförandet av enskilda uppgifter. Karakteristiskt för BPMS är att de är baserade på processmodeller (som vanligtvis är uppritade grafiskt) i arbetsflöden. Kursen behandlar modellering, analys med redesign och implementering.

  Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
  På kursen skriver du en vetenskaplig uppsats, ungefär lika omfattande som ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. Vi diskuterar akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I ditt examensarbete kommer du tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor som demonstreras i den här kursen.

  År 3

  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Verksamhetssystem och modellering 7,5 hp
  Kursen behandlar hur verksamhetsmodellering kan stödja framtagandet av krav för informationssystem för en organisation. Vi tillämpar verksamhetsmodeller som mål-, process- och begreppsmodeller och diskuterar deras teoretiska grund i form av ekonomiska ontologier och lingvistiska begrepp. Även olika informationssystemarkitekturer presenteras och en viktig distinktion görs mellan ERP-system och EAI-lösningar.

  Projektarbete inom affärssystem 7,5 hp
  Syftet med kursen är att du skall få erfarenhet av att arbeta i ett affärssystemsprojekt och att etablera och vidmakthålla en effektiv kundrelation. Affärssystem avser en standardiserad mjukvara som täcker stora delar av en organisations verksamhet. Projekten kan vara av olika typer till exempel val, utveckling, implementation eller utvärdering av affärssystem.

  Globala informationssystem 7,5 hp (eller Big Data med NoSQL 7,5 hp)
  Kursen syftar till att förse dig med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. Att förstå dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

  Big Data med NoSQL 7,5 hp (eller Globala informationssystem 7,5 hp)
  Kursen går igenom de teknologier, till exempel Hadoop, som utvecklats för att hantera enorma mängder data. Dessa kan vanligtvis inte hanteras av traditionella databashanteringssystem på grund av datans volym, variation och hastighet. Alternativa datarepresentationer har därför utvecklats inom ramverket NoSQL. Kursen behandlar även prediktiv modellering med Big Data och typiska tillämpningar.

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation och till att ge intryck och kontakter som hjälp i ditt framtida yrkesval. Mer information om praktik.

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen kan du exempelvis arbeta som affärsarkitekt, konsult inom tjänstedesign och affärssystem, utvecklare av mobila tjänster, systemutvecklare eller projektledare. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

 • Kontakt