Forskarskolan i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare

Denna forskarskola utvecklar kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola, ett fält som har relevans för lärarutbildningarna och för utbildningsvetenskaplig forskning.

Forskarskolan tar sig an ett område som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet i svensk lärarutbildning och forskning och där nationella initiativ och utvärderingar visar ett stort utvecklingsbehov.  Dess syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever.  Den bygger vidare på ett nordiskt forskningssamarbete och inkluderar en vidare krets av ledande internationell expertis. 


 

Forskarskolans upplägg och innehåll

Forskarskolan pågår under fem år (hösten 2021 till våren 2026). Karlstads universitet (KAU), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) antar, handleder och utbildar nio doktorander som fördjupar sig i ämnet med tre kurser på forskarnivå om:  

  1. begåvning- och lärandeteorier 
  2. inkluderande undervisning och differentiering för särskilt begåvade elever i förskola och skola 
  3. psykisk hälsa för elever med särskild begåvning  

Doktoranderna undervisar samtidigt på 20% av sin tjänst på lärarutbildningarna vid respektive lärosäte. Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena och disputerar i dessa ämnen: två i didaktik (MDH) två i specialpedagogik (SU, Specialpedagogiska institutionen) fem i pedagogiskt arbete (KAU), inklusive två med särskilt fokus på elevers psykiska hälsa.

Forskarskolan ger doktoranderna en gemensam plattform och tillgång till en ny samarbetsmiljö som ger förutsättningar för att utveckla högkvalitativ forskning av relevans för lärarutbildning och skola; även anknytningen till och deltagande i internationella och nationella forskningskonferenser och nätverk ger möjlighet att utveckla ett fält som behöver fördjupas i Sverige.

Doktorandtjänsterna utlyses på respektive lärosäten under hösten 2021. 


 

Unikt bidrag i inkluderande undervisning

Skolor får ofta kritik eftersom de inte optimalt stimulerar de elever som lätt uppnår målen. Regeringen har nyligen gett ett uppdrag till nationella skolmyndigheter att kartlägga behov och utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever. Forskarskolan svarar väl mot dessa högst aktuella behov i det svenska utbildningssystemet. Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. Det förekommer att de inte ges den ledning och stimulans de behöver, eller att de inte alls identifieras och uppskattas för sina förmågor. En del av dem väljer att stanna hemma eller att underprestera för att inte sticka ut. 

Elever som är särskilt begåvade har gemensamt att de är smarta, kreativa och målmedvetna. De betyder dock inte att de alltid kan möta och övervinna svårigheter på egen hand: de behöver också stöd och stimulans för att uppnå sin potential. Särskilt begåvade elever kan också uppleva svårigheter eller ha en funktionsnedsättning: till exempel läs- och skrivsvårigheter, autism eller adhd. Deras psykiska välbefinnande och utveckling måste i likhet med andra elevers värnas. De är viktiga för sina kamrater och för samhället i stort. Det kan vara dessa elever som hittar lösningar på framtidens stora samhällsutmaningar.  Forskarskolan ger ett unikt bidrag och värnar om inkluderande undervisning i en tid när inkludering är ett av samhällets hållbarhetsmål.


 

Kontakt och mer information

Mer att läsa:

Sök bland våra utbildningar