Stockholms universitet

Global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är ämnet global utveckling någonting för dig!

Ämnesbeskrivning

När du läser global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Du lär dig hur debatter om utveckling och utvecklingspolitik har förändrats över tid och hur det i dag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen.

Ämnet, som är tvärvetenskapligt, undersöker de globala processer och relationer som har format dagens värld. Det gäller till exempel de ekonomiska, sociala och politiska förhållanden som skapar fattigdom och ojämlikhet. Men även de nya relationer som i dag växer fram mellan stater i Globala Syd.

Genom att läsa global utveckling lär du dig hur lokala och globala resurser utnyttjas och fördelas, men också vad detta får för effekter på miljö, klimat och människors livsvillkor. Du introduceras till den globala spridningen av kultur och värderingar, politiska agendor och identiteter med hänvisning till exempelvis etnicitet, religion eller genus.

Ämnet global utveckling är akademiskt väletablerat internationellt och heter då ofta ”development studies” (utvecklingsstudier). Det formades på allvar efter andra världskrigets slut, främst i Nordamerika och Västeuropa med fokus på de nybildade staterna i Afrika, Asien och Latinamerika. Hur skulle de kunna uppnå en positiv ekonomisk och politisk utveckling? Efterhand kom ämnet att domineras av rena utvecklingsteoretiska frågor, delvis kopplat till framväxten av ett allt större internationellt bistånd.

Nya perspektiv på global utveckling har vuxit fram under tid. Moderniseringsteorier dominerade fram till mitten av 1960-talet, därefter kom en våg av olika marxistiskt inspirerade teorier. I mitten av 1980-talet kom en kraftig nyliberal våg, men på senare tid har dessa bemötts av olika former av identitetsbaserade och anti-materialistiska teorier, exempelvis inom genusteori och miljöfrågor.

I dag finns teorier som förespråkar ett globalt perspektiv istället för att världen delas in i olika sfärer. Andra teorier kritiserar hela begreppet utveckling och ser det som bärare av olika maktrelationer snarare än en neutral beskrivning av globala förhållanden. Ämnet global utveckling vid Stockholms universitet eftersträvar en bred och nyanserad förståelse av ämnet.

Arbetsmarknad och karriär

En utbildning inom global utveckling kan leda till arbete inom en rad olika fält. Du kan arbeta med utvecklingsfrågor, demokratifrågor, inom fältet utveckling och säkerhet, med frågor som rör FN:s globala mål, eller på företag med fokus på företags samhällsansvar.

Exempel på arbetsgivare (inom Sverige och internationellt) är Sida, UD, policyinstitut, olika organ inom FN, och svenska myndigheter som till exempel FBA (Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling), Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Kommerskollegium.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i global utveckling läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Ett flertal institutioner vid Stockholms universitet bedriver forskning som berör frågor relaterade till global utveckling, exempelvis om miljö och hållbarhet, urbanisering, fattigdom och ojämlikhet. Andra exempel är samhällsstyre, demokratisering, politisk delaktighet och sociala rörelser. Dessa frågor belyses utifrån empiriska studier, som även tar upp övergripande frågor om genus, kultur och ras. Globaliseringens inverkan på samhällsutveckling belyses även utifrån etiska diskussioner om moral och mänskliga rättigheter.

Många av universitetets forskare inom frågor relaterade till global utveckling har även lång erfarenhet av utvecklingssamarbete, både inom forskningssamarbete och genom rådgivning åt bland andra Sida och FN.