Stockholms universitet

Samhällsplanering

Är du intresserad av hur städer och regioner fungerar och förändras? Vill du arbeta med att utveckla planer och strategier för ett hållbart samhälle? Då kan samhällsplanering vara rätt val. Studera ett tvärvetenskapligt ämne vid ett universitet i världsklass, möt ledande forskare och dra nytta av engagerad och forskningsnära undervisning.

Ämnesbeskrivning

Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen gentemot varandra och på sätt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i våra städer och regioner. Inom samhällsplanering studerar du olika frågor om samhällets utveckling och framtid. Det handlar om till exempel mark- och vattenanvändning, klimat och miljö, resursanvändning, lokal och regional utveckling, demografi, demokrati, bostäder och kommunikationer.

På Stockholms universitet får du en huvudsakligen samhällsvetenskaplig utbildning i samhällsplanering som belyser ämnet ur olika perspektiv. En viktig del i samhällsplaneringen är dess rumsliga dimension – hur och varför platser, städer och regioner förändras. Under utbildningen lär du dig analysera och förstå relationerna mellan samhälle och olika platser – från det lokala till det globala.

Du får också god kunskap om samhällsplaneringens institutioner och organisation, hur planering styrs, regleras och praktiseras i samspel mellan olika aktörer och deras intressen. Dessutom lär du dig att reflektera över planerarens olika roller, uppgifter och att kritiskt granska olika slags kunskap och information, dess källor och funktion i planeringsprocessen.

Geografiska informationssystem (GIS) är ett viktigt verktyg för samhällsplaneringen som du kommer få god insikt i och kunna tillämpa, men även andra samhällsvetenskapliga teorier och metoder är väsentliga för samhällsplaneringen och något som genomsyrar utbildningen. Fokus ligger på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och historiska förutsättningar för samhällsplanering.

Arbetsmarknad och karriär

Efter utbildningen i samhällsplanering har du möjlighet att arbeta med olika typer av frågor inom samhällsplaneringsfältet. Det kan gälla utredning, analys och utvärdering samt arbete med att ta fram planer, program och strategier.

Utbildningen ger dig en bred kompetens att arbeta med samhällsplanering inom såväl den offentliga förvaltningen (kommuner, regioner, myndigheter) som i det privata näringslivet och andra organisationer som är engagerade i samhällsplanering i Sverige eller internationellt.

Vad du kan arbeta med beror delvis på hur du bygger upp och inriktar din utbildning, vilka kurser och teman du väljer att fördjupa dig inom. Arbetsmarknaden för samhällsplanerare är bred, varierande och god.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i samhällsplanering läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i samhällsplanering läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Du som studerar samhällsplanering vid Stockholms universitet möter ledande forskare och lärare inom samhällsplanering och närliggande vetenskaper som arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, kulturgeografi, miljövård, nationalekonomi, sociologi, statistik och statsvetenskap.

Vår institution är en stark och levande internationell forskningsmiljö där tröskeln mellan lärare och studenter är låg och där det finns goda möjligheter till diskussion i mindre seminarier och med individuella forskare.

Forskningen om samhällsplanering på institutionen handlar bland annat om styrning och kultur inom urban och regional planering, kunskapsbehov och expertis hos planerare, sociala rörelser och rumslig rättvisa, kultur och kreativitet, stadsutveckling och megaprojekt, planeringssystem, EU:s sammanhållningspolitik med mera.

Mer om forskningen vid Kulturgeografiska institutionen