Expertlista

Söker du en expert inom ett visst ämne? Här hittar du våra experter som kan svara på olika frågor från journalister.

Arbetsmarknad, diskriminering etc


Magnus Bygren, professor i sociologi

Forskningsfokus: ojämlikhet, segregation, kausala slutsatser/samband, kvantitativa metoder, intersektionalitet, diskriminering.

Profilsida Magnus Bygren

Anni Erlandsson, forskare i sociologi

Kan svara på frågor om diskriminering på arbetsmarknaden (utifrån kön, föräldraskap och etnicitet)

Profilsida Anni Erlandsson

Filip Olsson, doktorand i sociologi

Forskningsfokus: implicit bias (omedvetna stereotypa föreställningar baserade på kön, ursprung etc), diskriminering, nationalism, experimentell forskning. Filip Olsson kan svara på frågor om vad omedvetna fördomar/implicit bias är, hur det påverkar oss, och hur det är relaterat till diskriminering inom olika områden som t ex arbetsmarknaden.

Profilsida Filip Olsson

Åke Sandberg, professor emeritus, sociologi

Forskningsfokus: Arbetsmarknadssociologi, organisationssociologi, arbete och teknologisk förändring, critical management studies, gig-ekonomi, partsrelationer, den ”svenska modellen”, fotboll som arbete. Frågor Åke kan besvara: Vad händer med den svenska modellen i arbetslivet? Kan bra jobb och produktiva jobb förenas? Forskningspolitik på arbetslivsområdet. Varför växer Sverigedemokraterna i bruksorten?

Profilsida Åke Sandberg

Barnafödande, familjebildning/separation, föräldraledighet, befolkning etc


Gunnar Andersson, professor i demografi

Forskningsfokus: demografi, fertilitet/barnafödande, dödlighet, migration, familjebildning, registerbaserad forskning, genus och generationer, förändringar i mönster i barnafödandet i Sverige och de andra nordiska länderna.

Profilsida Gunnar Andersson

Kieron Barclay, universitetslektor och docent i sociologi

Forskningsfokus: familjedemografi, hur påverkar olika faktorer som t ex ålder vid barnafödandet, mellanrum mellan födslar, och familjestorlek föräldrarnas hälsa och livslängd samt deras barns hälsa, utbildning och socioekonomisk tillhörighet/status?

Profilsida Kieron Barclay

Chiara Comolli, forskare i demografi

Forskningsfokus: familjedynamik, beteende kring barnafödande, ojämlikhet, kvantitativa metoder, longitudinella data. Trender kring barnafödande i utvecklingsländer samt efter finanskrisen (Europa, inkl Norden, USA). Beslut kring barnafödande i tider av osäkerhet, ojämlikhet i familjen och arbetslivet relaterat till genus och socioekonomiska faktorer samt dess effekter på välmående och hälsa. 

Profilsida Chiara Comolli

Flore Debruyne, doktorand i sociologisk demografi

Forskningsfokus: skillnader i föräldraledighet mellan män och kvinnor, samt relationen mellan betalt och obetalt arbete

Profilsida Flore Debruyne

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi

Forskningsfokus: familjepolicy, föräldraledighet, socialförsäkring, fertilitet, underhållsstöd, interaktion i par, arbetsfördelning, inkomstutveckling, jämställdhet, skilsmässor. Hur delas föräldraledigheten i Sverige och i andra länder? Vad ligger bakom en jämställd fördelning av föräldraledigheten? Hur ser det ekonomiska ansvaret ut för barn efter en separation?

Profilsida Ann-Zofie Duvander

Helen Eriksson, forskare i demografi

Forskningsfokus: familjedemografi, familjepolitik, föräldraledighet, registerdata. Kan svara på frågor om föräldraledighet. 

Profilsida Helen Eriksson 

Martin Kolk, forskare och docent i demografi

Forskningsfokus: familjedemografi, historisk demografi, inkomst och fertilitet, global befolkningstillväxt, kulturell evolution, social stratifiering etc. Kan svara på frågor om inkomst och barnafödande, global befolkningstillväxt, historisk demografi, giftermål och barnafödande i samkönade par.

Profilsida Martin Kolk

Eleonora Mussino, forskare och docent i demografi

Forskningsfokus: internationell migration, livscykel, familjedemografi, social policy, jämlikhet, samhällsvetenskapliga kvantitativa metoder, multikulturalism och integration, folkhälsa, dödlighet, ojämlikhet. Eleonora Mussini kan svara på frågor om internationella migranters barnafödande och integration. 

Profilsida Eleonora Mussino

Livia Olah, universitetslektor och docent i demografi

Forskningsfokus: familjedemografi (bildandet av partnerskap/upplösning av partnerskap, fertilitet), social policy, genusrelationer, sociala normer (värderingar och attityder), jämförande forskning. Kan svara på frågor om befolkningsstruktur i europeiska länder; familjetrender, könsroller, familjerelaterade sociala normer.

Profilsida Livia Olah

Ben Wilson, forskare och docent i demografi (samt gästforskare på Department of Methodology at the London School of Economics)

Forskningsfokus: Ben kan svara på frågor om social demografi, invandrares och deras barns liv, barn och barnafödande, socio-ekonomisk ojämlikhet, ojämlikhet i hälsa.

Profilsida Ben Wilson

Barn och unga, barn och ungas hälsa, barnrätt etc


Stefanie Möllborn, professor i sociologi

Forskningsfokus: sociologisk demografi, hälsa, stratifiering, socialpsykologi, barn och ungdomar, genus etc. Hon kan svara på frågor om barn och ungdomar, familjer, vänskap, hälsa och hälsobeteenden etc. 

Profilsida Stefanie Möllborn

Johanna Schiratzki, forskare vid demografiska avdelningen (och professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Forskningsfokus: barnrätt, familjerätt, välfärdsrätt, barnets bästa, underhåll, vårdnad.
Expertlista: Johanna kan svara på frågor om barnets bästa och föräldraansvar samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Profilsida Johanna Schiratzki

Dödlighet och åldrande etc


Sven Drefahl, universitetslektor och docent i demografi

Forskningsfokus: Trender i människors livslängd i Europa och Norden, ojämlikhet i dödlighet mellan olika grupper, orsaker till dödlighet.

Profilsida Sven Drefahl

Linda Kridahl, forskare i sociologisk demografi

Forskningsfokus: åldrande, pensionsprognoser, äldre par, relationskonflikter, skilsmässa bland äldre, organisering av hushållskassa, ekonomiska förutsättningar, jämlikhet, välbefinnande, livscykel/life course. Svara på frågor som: Hur organiserar äldre par sin ekonomi? Hur är organiseringen av ekonomin relaterad till äldres välbefinnande? Vad motiverar en person att gå i pension/fortsätta arbeta?

Profilsida Linda Kridahl

Eleonora Mussino, forskare och docent i demografi

Forskningsfokus: internationell migration, livscykel, familjedemografi, social policy, jämlikhet, samhällsvetenskapliga kvantitativa metoder, multikulturalism och integration, folkhälsa, dödlighet, ojämlikhet. Eleonora Mussini kan svara på frågor om internationella migranters barnafödande och integration. 

Profilsida Eleonora Mussino

Kultursociologi


Sjors Joosten, doktorand i sociologi

Forskningsfokus: kultursociologi, kont och musik (särskilt hiphop), inkludering och erkännande, tillhörighet och identitet, etnografi. Kan svara på frågor om hiphop i ett multikulturellt Sverige, utveckling av hiphopen över tid och anledningarna till det, och hur det kan vara ett potentiellt medel för integration. På vilket sätt visar hiphopen ett annorlunda Sverige bortom verklighet och romantisering? Hur kan den kopplas till identitet och att känna sig som en del av Stockholm och det svenska samhället?

Profilsida Sjors Joosten

Anna Lund, professor i sociologi, viceprefekt Sociologiska institutionen

Forskningsfokus: kultursociologi, etnografi/kvalitativa intervjuer, konst, genus, utbildningssociologi, multikulturellt införlivande, ungdomsstudier. Anna Lund kan svara på frågor om skolan i det mångkulturella samhället, teater och hur det mångkulturella samhället iscensätts, samt representationsfrågor inom teatervärlden.

Profilsida Anna Lund

Andrea Voyer, docent, och universitetslektor i sociologi

Forskningsfokus: kultursociologi, ojämlikhet, immigration, klass, ras och etnicitet, inkludering och utanförskap, social förändring, social teori, kvalitativa metoder etc. Andrea kan svara på frågor social förändring relaterat till social ojämlikhet, migration, etnicitet och klass i USA och i Sverige. Andrea kan också svara på frågor om kulturella aspekter av det sociala livet såsom vikten av folkvett, vett och etikett samt frågor om relationen mellan kulturella idéer och stereotyper. Hon kan även besvara frågor om social ojämlikhet generellt och även specifikt i de svenska och amerikanska kontexterna. 

Profilsida Andrea Voyer

Migration


Vanessa Barker, professor i sociologi

Forskningsfokus: migration, gränser, brott och straff. Kan svara på frågor om brott, invandring, kriminalpolitik, straffpolitik, gränser, sociala rörelsers roll, sociala rasialieringsprocesser. 

Profilsida Vanessa Barker


Eleonora Mussino, forskare och docent i demografi

Forskningsfokus: internationell migration, livscykel, familjedemografi, social policy, jämlikhet, samhällsvetenskapliga kvantitativa metoder, multikulturalism och integration, folkhälsa, dödlighet, ojämlikhet. Eleonora Mussini kan svara på frågor om internationella migranters barnafödande och integration. 

Profilsida Eleonora Mussino

Rosa Weber, forskare i sociologi

Forskningsfokus: internationell migration, integration, andra generationens invandrare, socialt kapital, påtvingad immigration, genus och arbetsmarknadsintegration, ekonomiska överföringar. Rosa Weber kan besvara frågor om internationell migration och integration bland första och andra generationens invandrare.

Profilsida Rosa Weber

Ben Wilson, Forskare och docent i demografi (samt gästforskare på Department of Methodology at the London School of Economics)

Forskningsfokus: Ben kan svara på frågor om social demografi, invandrares och deras barns liv, barn och barnafödande, socio-ekonomisk ojämlikhet, ojämlikhet i hälsa.

Profilsida Ben Wilson

Politisk sociologi, val, väljarbeteenden, politiska rörelser etc

 

Zeth Isaksson, doktorand i sociologi

Forskningsfokus: väljarbeteenden i bred bemärkelse. Han kan bland annat svara på frågor om hur vindkraftsetablering, skolnedläggningar, och politisk historia formar politiska preferenser. 

Profilsida Zeth Isaksson

James Dennison, forskare i sociologi

Forskningsfokus: Europeisk valpolitik, migrationspolitik, politiska attityder och beteenden, den radikala högern, grön politik.

Profilsida James Dennison

Daniel Ritter, universitetslektor och docent inom politisk sociologi

Forskningsfokus: revolutioner, obeväpnat/ickevåldsamt/civilt motstånd, sociala rörelser, politisk sociologi, komparativ historisk sociologi. Daniel kan besvara frågor om revolutioner och revolutionära rörelser världen runt. Till exempel: varför uppstår revolutionära rörelser? Vad avgör om de är framgångsrika eller inte? 

Profilsida Daniel Ritter


Sociala nätverk
 

Fredrik Liljeros, professor i sociologi

Forskningsfokus: sociala nätverk, matematisk beräkningssociologi, parallell programmering, nätverksmodeller inom epidemiologi, sjukhusinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar, informationsgeometri och komplexa system. Fredrik Liljeros kan bland annat svara på kontaktmönsters betydelse för hur idéer och sjukdomar sprids i mänskliga populationer.

Profilsida Fredrik Liljeros
 

Ojämlikhet, social klass, inkomstsskillnader etc

 

Martin Kolk, forskare och docent i demografi

Forskningsfokus: familjedemografi, historisk demografi, inkomst och fertilitet, global befolkningstillväxt, kulturell evolution, social stratifiering etc. Kan svara på frågor om inkomst och barnafödande, global befolkningstillväxt, historisk demografi, giftermål och barnafödande i samkönade par.

Profilsida Martin Kolk

Miska Simanainen, doktorand i sociologi

Forskningsfokus: cash-transfer initiativ, fattigdom och inkomstskillnader, hälsa och välbefinnande, fältexperiment, registerstudier, mikrosimuleringsmodeller. Kan svara på frågor om sociala policyexperiment, vilka utmaningar som kan uppstå när man designar och implementerar sociala policyexperiment inom socialförsäkringsområdet. Vad kan vi lära från det finska experimentet om basinkomst 2017-2018? Vad vet vi om effekterna av ovillkorade cash transfers, baserat på experiment runtom i världen? 

Profilsida Miska Simanainen

Max Thaning, doktorand i sociologi

Forskningsfokus: ojämlikhet mellan generationer, social mobilitet, social klass och socio-ekonomisk ojämlikhet. Max kan svara på hur socio-ekonomisk överföring av ojämlikhet sker mellan föräldrar och barn.

Profilsida Max Thaning

Andrea Voyer, docent, och universitetslektor i sociologi

Forskningsfokus: kultursociologi, ojämlikhet, immigration, klass, ras och etnicitet, inkludering och utanförskap, social förändring, social teori, kvalitativa metoder etc. Andrea kan svara på frågor social förändring relaterat till social ojämlikhet, migration, etnicitet och klass i USA och i Sverige. Andrea kan också svara på frågor om kulturella aspekter av det sociala livet såsom vikten av folkvett, vett och etikett samt frågor om relationen mellan kulturella idéer och stereotyper. Hon kan även besvara frågor om social ojämlikhet generellt och även specifikt i de svenska och amerikanska kontexterna. 

Profilsida Andrea Voyer

 

Organisation, religion, religiösa sekter etc

 

Mikaela Sundberg, professor i sociologi

Forskningsfokus: organisationssociologi, teknologi, mikrosociologi, kvalitativa metoder etc. Kan svara på frågor om Främlingslegionen och katolska kloster.

Profilsida Mikaela Sundberg

Weiqian Xia, forskare i sociologi

Forskningsfokus: sekularisering och post-sekularisering, religionsdemografi, mångfald i religioner, etniska och religiösa minoriteter, religion och politik. Kan svara på frågor om sekularisering och religiös mångfald/religiösa minoriteter. 

Profilsida Weiqian Xia

Peter Åkerbäck, forskare och studierektor på Sociologiska institutionen

Forskningsfokus: Nya religiösa rörelser, sekter, sekterism, religionssociologi, nyandlighet, religion, tantrism (nyandlig tantra). Kan svara på frågor om sekter, nyandlighet och moderna religionsbildningar.

Profilsida Peter Åkerbäck
 

På denna sida