Farliga ämnen

Farliga ämnen – ämnen som skadar liv. Här kan du läsa om den senaste forskningen, kommentarer och fakta om farliga ämnen som påverkar livet i Östersjön.

 

Farliga ämnen som påverkar livet i Östersjön

Vilka farliga ämnen finns i Östersjön?

Vattentålig textil med vattendroppar.
Foto: CSEH IOAN/Mostphotos.
 

Nyheter om farliga ämnen

Läs vår senaste forskning och nyheter om farliga ämnen:

Nyheter om farliga ämnen

 

 

 

Policy briefs och faktablad om farliga ämnen

Läs våra Policy briefs om farliga ämnen

Thousands of chemicals are emitted from our society and risk contaminating the sensitive coastal zones of the Baltic Sea. Photo: Vastram/Mostphotos.
 

Baltic Eyes artikelarkiv om farliga ämnen

Här hittar du Baltic Eyes artikelarkiv om farliga ämnen 2018–2021. Nyare artiklar hittar du i Baltic Eyes nyhetsflöde, se ovan. Kontakta oss för att få äldre artiklar.

Baltic Breakfast: Farliga kemikalier – vilken användning är oumbärlig?

2021.10.27: Enligt EUs nya kemikaliestrategi ska användningen av farliga kemikalier avgöras av om den är "oumbärlig" (essential) eller inte, och om det finns tillgängliga alternativ. Vid Baltic Breakfast i oktober diskuterades begreppet oumbärlig användning och hur det kan tolkas, och exempel på hur farliga ämnen framgångsrikt kunnat fasas ut.

Baltic Breakfast: Farliga kemikalier – vilken användning är oumbärlig?

 

Ny studie: Klimatet kan göra havet sämre på att ”hålla fast” miljögifter

2021.10.08: Klimatförändringar med ökad nederbörd och fler skyfall kan komma att försämra havsbottens förmåga att binda miljögifter som PCB och PAH, enligt en ny studie. Effekten blir sannolikt störst i kustzonen.

Ny studie: Klimatet kan göra havet sämre på att ”hålla fast” miljögifter

 

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.09.17: Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

 

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

2021.07.05: Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

 

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

2021.05.31: Alfågeln och ejdern har bägge minskat kraftigt i Östersjön de senaste decennierna, men orsakerna och de tänkbara åtgärderna skiljer sig mellan arterna. Sillgrisslan och tordmulen har däremot haft en positiv utveckling.

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

 

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

2021.05.26: Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

 

Ny studie: Miljöövervakningen av bottenfauna behöver ta större hänsyn till miljögifter

2021.04.13: En ny studie visar att miljögifter har större inverkan på Östersjöns bottensamhälle än vad man tidigare känt till. Enligt forskarna måste det tas större hänsyn till miljögifter när man använder vitmärlor och andra bottendjur för att bedöma hur påverkade olika havsområden är av övergödning och syrebrist.

Ny studie: Miljöövervakningen av bottenfauna behöver ta större hänsyn till miljögifter

 

Baltic Breakfast: Kemikalier i avloppsvatten

2021.03.19: Avloppsreningsverk är samlingsplatser för de många olika kemikalier som används i samhället och som hamnar i avloppen. Men kunskapsluckorna är många när det gäller vad som faktiskt finns i avloppsvattnet. Inom projektet Chempact har forskare från flera länder sammanställt data från de mätningar som görs på reningsverken i Östersjöregionen och kunskap om vilka effekter kemikalierna kan få i naturen.

Baltic Breakfast: Kemikalier i avloppsvatten

 

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

2021.02.23: Vid full efterlevnad av globala hållbarhetsmål och Baltic Sea Action Plan är det möjligt att få tillbaka ett ekonomiskt värdefullt fiske, fler baddagar utan algblomningar om somrarna och en högre biologisk mångfald i havet. Går utvecklingen istället mot ett fortsatt fossilberoende, med få regleringar av övergödning och fiske så kan flera viktiga ekosystemtjänster gå förlorade. Det visar forskning från projektet BalticAPP.

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

 

Kommentar: Miljöövervakningen måste beaktas i den nya handlingsplanen

2021.02.23: Östersjöcentrum välkomnar EU:s nya handlingsplan för nollutsläpp i luft, vatten och mark – Zero Pollution Action Plan. För att visionerna i planen ska kunna förverkligas måste dock övervakningen av farliga ämnen förbättras.

Kommentar: Miljöövervakningen måste beaktas i den nya handlingsplanen

 

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

2021.01.28: Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” ger en heltäckande beskrivning av miljöproblemen till havs och rymmer många viktiga åtgärdsförslag. Men enligt Östersjöcentrums forskare kvarstår frågan om hur flera av förslagen ska genomföras i praktiken. De hade också gärna sett mer fokus på stöd till forskning om åtgärders effektivitet.

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

 

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

2021.01.28: År 2020 - var det bara dåligt? Pandemin tenderade att överskugga allt annat, men låt oss glömma det fruktansvärda coronaviruset en stund och fundera över om 2020 förde med sig något positivt för Östersjön och vad vi kan vänta oss av 2021.

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

Baltic Breakfast: Koncept utvecklat vid Stockholms universitet upptaget i ny EU-strategi

2020.12.10: Ett koncept för att skilja mellan nödvändig och icke nödvändning kemikalieanvändning, som utvecklats vid Stockholms universitet, spelar en viktig roll i EU:s nya kemikaliestrategi. Forskarna lovordade strategin vid senaste Baltic Breakfast, men lyfte också farhågor kring hur stort genomslag strategin kommer att få i praktiken.

Baltic Breakfast: Koncept utvecklat vid Stockholms universitet upptaget i ny EU-strategi

 

Baltic Breakfast: Nya Baltic Sea Action Plan

2020.10.15: Forskare vid Stockholms universitet har spelat en viktig roll när det gäller att bistå med vetenskapligt underlag för Helcoms uppdatering av Baltic Sea Action Plan, BSAP. Vid oktober månads Baltic Breakfast berättade Bo Gustafsson och Emma Undeman om sitt arbete med övergödning och farliga ämnen.

Baltic Breakfast: Nya Baltic Sea Action Plan

 

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

2020.09.14: Östersjöcentrum välkomnar regeringens höstbudgetsatsning på svensk natur – och ger konkreta förslag till hur pengarna som rör havsmiljön ska användas i praktiken för att komma till bäst nytta.

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

 

Kommentar: EU-kommissionens färdplan för nytt slamdirektiv behöver mer fokus på hav och stallgödsel

2020.09.11: EU-kommissionens färdplan för ett nytt slamdirektiv måste fokusera mer på hav och stallgödsel. Debatten om återanvändning av avloppsslam har pågått i decennier och har huvudsakligen handlat om fördelar och risker med att sprida slammet på åkermark.

Kommentar: EU-kommissionens färdplan för nytt slamdirektiv behöver mer fokus på hav och stallgödsel

 

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

2020.09.08: Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

 

Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön

2020.08.24: Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.

Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön

 

Kommentar: Vattendirektivet revideras inte – förbättring på kemikalieområdet behövs

2020.06.24: Kommissionens beslut att inte revidera vattendirektivet ställer högre krav på hanteringen av miljögifter och en bättre implementering av direktivet i sin nuvarande form, skriver Östersjöcentrums policyexpert Hanna Sjölund.

Kommentar: Vattendirektivet revideras inte – förbättring på kemikalieområdet behövs

 

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

2020.06.09: Två tunga EU-dokument som kan ha stor påverkan på havsmiljön presenterades nyligen efter flera förseningar. Strategierna som rör biologisk mångfald och livsmedelsproduktion innehåller mycket positivt, men saknar samtidigt några viktiga pusselbitar, konstaterar forskare och omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

 

Analys: Danska toalettutsläpp – nyttig parterapi för människan och havet?

2020.05.29: Danmarks planerade utsläpp av avloppsvatten i Öresund har väckt en livlig debatt. Men diskussionen handlar om mer än en förstörd badsäsong. I bästa fall leder den till en bredare diskussion om hur vi vårdar vår relation med havet.

Analys: Danska toalettutsläpp – nyttig parterapi för människan och havet?

 

Baltic Breakfast: Nya miljögifter finns i Östersjöns däggdjur

2020.05.25: Medan utsläppen av miljögifter som DDT och dioxiner till Östersjön har minskat de senaste decennierna har exponeringen för nya miljöföroreningar ökat. Undersökningar inom projektet Bonus BaltHealth, som presenterades vid senaste Baltic Breakfast, visar att dessa nya föroreningar nu finns i vävnaden hos många djur i Östersjön.

Baltic Breakfast: Nya miljögifter finns i Östersjöns däggdjur

 

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

2020.04.29: Sverige kommer inte att nå sina miljömål i tid. För havsmiljön ser det dystert ut. Inom flera områden står utvecklingen stilla, och för arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad går utvecklingen åt fel håll, enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning.

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

 

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

2020.04.15: Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

 

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

2020.04.08: Coronakrisen har bromsat flera centrala EU-politiska processer som berör havsmiljön. Viktiga beslut har skjutits upp och medel till miljöåtgärder kan komma att omdirigeras för att istället stödja näringarna. Östersjöcentrums policyexperter ger dig den samlade bilden av coronaläget inom havspolitiken.

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

 

Ny studie: Dålig riskbedömning när industrin registrerar nya kemikalier

2020.04.02: En ny studie visar fortsatt stora brister i kemikalieindustrins information om nya kemikalier som tillverkas eller importeras inom EU. Därför krävs tydligare riktlinjer och krav på importörer och producenter, menar forskaren Marlene Ågerstrand.

Ny studie: Dålig riskbedömning när industrin registrerar nya kemikalier

 

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

2020.03.09: Bottentrålning har betydande effekter på livet på havsbottnen och kan också leda till att näringsämnen och farliga kemikalier frigörs från sedimenten. Dessa effekter är viktiga att ta hänsyn till när fiskets miljöpåverkan utvärderas, menar forskare vid Stockholms universitet.

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

 

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

2020.02.18: Hur kommer det sig att många av de mål som sätts upp för miljöpolitiken inte nås? Den frågan har forskarna Michael Gilek och Mikael Karlsson studerat under lång tid och några svar presenterades vid februari månads Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

 

Analys: Avloppsslam och stallgödsel – två sidor av en cirkulär helhetssyn

2020.02.04: För att fatta kloka beslut om hur fosforn i avloppsslam ska tas tillvara måste man se till hela systemet och inte stirra sig blind på en del i taget, konstaterar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist efter att ha lyssnat på en paneldiskussion om regeringens slamutredning.

Analys: Avloppsslam och stallgödsel – två sidor av en cirkulär helhetssyn

 

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

2020.02.04: Om havsförvaltningen ska lyckas gå från teori till verkstad när det gäller ekosystemansatsen krävs det bland annat bättre koll på havets energi- och näringsflöden och satsningar på mindre modellområden. Det föreslår forskare från Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum i en rapport till miljömålsberedningen.

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

 

Kommentar: Jordbruket saknas i framtagandet av ny handlingsplan för cirkulär ekonomi

2020.01.20: Vid lanseringen av EU:s nya gröna giv (Green deal) utlovade kommissionen en ny handlingsplan för att snabba på EU:s omställning till en cirkulär ekonomi.

Kommentar: Jordbruket saknas i framtagandet av ny handlingsplan för cirkulär ekonomi

Ny studie fokuserar på bättre hantering av kemikalier i vattendirektivet

2019.12.12: Enligt EU-kommissionen finns det mycket att förbättra i EU:s ramdirektiv för vatten när det gäller kemikalier.

Ny studie fokuserar på bättre hantering av kemikalier i vattendirektivet

 

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

2019.12.06: Miljöövervakningens långa tidsserier är den enda källan till kunskap om storskaliga processer i havsmiljön och borde därför k-märkas. Det var budskapet vid veckans Baltic Breakfast där även Östersjöcentrums nya policy brief presenterades.

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

 

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

2019.12.04: "Förväntningarna på kommissionär Sinkevičius är höga".

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

 

Tidsserier av oskattbart värde

2019.12.03: Långa tidsserier med data från miljöövervakningen är av fundamentalt värde för ett fungerande havsmiljöarbete. Det menar forskare och miljöövervakare vid Stockholms universitet, som tagit fram en ny policy brief om vikten av att värna miljöövervakningens långa tidsserier.

Tidsserier av oskattbart värde

 

Baltic Breakfast: Elva åtgärder för att hantera cocktaileffekten

2019.11.06: Sänk gränsvärdena för alla kemikalier till en tiondel av dagens och bygg upp en central databas med information om kemikalieanvändningen. Det är två av förslagen i den rapport som regeringens särskilda utredare Christina Rudén presenterade vid november månads Baltic breakfast.

Baltic Breakfast: Elva åtgärder för att hantera cocktaileffekten

 

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

2019.09.27: Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

 

BLOGG: Hur påverkar mikroplast ekosystemet?

2019.09.23: Vi hittar dem överallt, i sjöar och hav, i åkermark, i dricksvatten, i vår föda. Men hur farliga är egentligen mikroplaster? Hur påverkar de livet i havet? Vad säger vetenskapen? Här är en kort sammanfattning av en expertrapport.

BLOGG: Hur påverkar mikroplast ekosystemet?

 

Kommentar: Välkomna satsningar på havsmiljön i regeringens budget

2019.09.19: Det finns välkomna satsningar på havsmiljön i den budget som regeringen presenterade den 18 september.

Kommentar: Välkomna satsningar på havsmiljön i regeringens budget

 

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

2019.09.09: Fiskeförvaltning handlar om mer än kvoter. Vid Östersjöcentrums senaste Baltic Breakfast diskuterades nya rön om trålningens negativa effekter på havsbotten – och att svält troligen är torskens största problem i dag.

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

 

Östersjödagarna i Almedalen: Små båtar med stor miljöpåverkan

2019.07.05: Giftiga båtbottenfärger, bryggor, muddring och så själva trafiken med de utsläpp och ljud den åstadkommer. Sammantaget har de svenska fritidsbåtarna stor påverkan på miljön. Men denna påverkan går att minska. Det visar forskarna Sofia Wikström och Per Moksnes som i Almedalen presenterade delar av sin kommande rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan.

Östersjödagarna i Almedalen: Små båtar med stor miljöpåverkan

 

Nya ändringar välkomna men otillräckliga

2019.05.27: EU:s kemikalielagstiftning REACH kallas ofta världens bästa. Men det hjälper inte att kraven på producenterna och importörerna är hårda på pappret om de underlag som de lämnar till kemikaliemyndigheten inte granskas. Det menar forskare vid Stockholms universitet som i en ny policy brief kräver större transparens och bättre kontroll inom REACH.

Nya ändringar välkomna men otillräckliga

 

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

2019.05.15: Fiskestopp för ål och torsk, mer pengar till landsbygdsprogrammen och bättre kemikaliekoll är några av de Östersjöfrågor som våra svenska kandidater till EU-valet tycks vara hyfsat överens om.

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

 

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

2019.05.14: Valet till EU-parlamentet är viktigt för Östersjön, men vad tycker de olika partierna egentligen i de viktiga havsfrågorna? Genom en enkät har Östersjöcentrum tagit reda på hur politikerna ställer sig i fem aktuella frågor som påverkar havet. Störst oenighet finns det i ålfrågan där fem partier vill se ett totalförbud mot ålfiske inom EU medan tre partier säger nej till ett sådant. Även när det gäller kemikalieinspektionen Echas arbete finns olika åsikter mellan partierna.

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

 

BLOGG: Minskat antal plastbärkassar – spelar det någon roll för havet?

2019.04.25: Klarar vi oss utan plastkassen när vi ska bära hem våra varor? Allt fler har med sig egen kasse till butiken och många anger miljön som skäl. Men hur ska vi slänga soporna om vi inte får plastkassar? Lyssna på inslaget i P1-morgon där jag intervjuades eller läs några tankar här nedan.

BLOGG: Minskat antal plastbärkassar – spelar det någon roll för havet?

 

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

2019.04.08: Insatser mot övergödning, omhändertagande av förlorade fiskenät och giftsanering är några av de välkomna inslagen i regeringens vårändringsbudget.

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

 

Nya förbudet mot engångsplast – ett viktigt första steg

2019.03.28: Det blir ett förbud mot sugrör, plastbestick, bomullstops och flera andra sorters engångsplast inom EU, efter omröstning i EU-parlamentet.

Nya förbudet mot engångsplast – ett viktigt första steg

 

Baltic Breakfast: Kemikalier handlar inte bara om dig och din madrass

2019.03.13: Går det att minska utsläppen av miljögifter i Östersjön och samtidigt skapa kemikaliesmarta städer? På Baltic Breakfast den 13 mars diskuterades EU-projektet NonHazCity och framtidens åtgärdsarbete för att minska mängden skadliga ämnen i både hav och vardag.

Baltic Breakfast: Kemikalier handlar inte bara om dig och din madrass

 

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

2019.03.08: M+KD-budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik. I vårbudgeten bör anslagen minst återställas till tidigare nivåer, skriver sex forskare vid Umeås och Stockholms universitet.

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

 

Echa lovar bättre kontroll av nya kemikalier

2019.03.07: Efter fjolårets kritik skärper EU:s kemikaliemyndighet Echa kontrollen av den information om nya kemikalier som industrin lämnar in.

Echa lovar bättre kontroll av nya kemikalier

 

Baltic Breakfast: Titta bakåt för att lära framåt

2019.02.13: Vad går att lära av historien när det kommer till åtgärder för Östersjöns miljö? Vilka åtgärder har historiskt sett haft bäst effekt? Och hur ska framtidens styrmedel för bättre havsmiljö utformas? Dessa frågor avhandlades på februari månads Baltic Breakfast där Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitet samt Emma Nohrén, ordförande för miljömålsberedningen, fanns på plats.

Baltic Breakfast: Titta bakåt för att lära framåt

 

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

2019.02.05: Samhället är inte statiskt, utan dynamiskt. Att skapa en sammanhållen havs- och vattenpolitik från källa till hav kommer att vara centralt för att klara miljömålen för Östersjöns framtida miljö, skriver HaV:s generaldirektör Jakob Granit i sin gästkrönika.

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

 

Echa föreslår nytt förbud mot mikroplast

2019.01.31: Europeiska kemikalieinspektionen (Echa) föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i en stor mängd produkter. Östersjöcentrums Marie Löf välkomnar förslaget.

Echa föreslår nytt förbud mot mikroplast

 

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

2019.01.23: Havsfrågorna fick stor plats i statsminister Löfvéns regeringsförklaring. Framöver är det dock viktigt att de inte konkurreras ut av andra politiska mål, menar några av Östersjöcentrums experter.

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.12.10: Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering i Sverige i år. Östersjöcentrums enkät till samtliga riksdagspartier visar att det finns en politisk majoritet som öppnar för flera viktiga åtgärder för havet under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist vid Östersjöcentrum.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Kommentar: EU:s konsumenter förlorare i förhandling om handel med gödsel

2018.11.26: Det tog två år av förhandlingar innan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet under tisdagen äntligen kunde enas om ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel. Trots den långa förhandlingstiden blev det ingen sänkning att tala om.

Kommentar: EU:s konsumenter förlorare i förhandling om handel med gödsel

 

Sänkt hälsogräns för dioxin kan ge skärpta svenska kostråd

2018.11.21: EU sänkta hälsogräns för dioxin och PCB gör att Livsmedelsverket nu ska se över sina kostråd för fet Östersjöfisk och andra animaliska livsmedel.

Sänkt hälsogräns för dioxin kan ge skärpta svenska kostråd

 

Forskare: Förhoppningsvis gör detta att man tar tag i utsläppen

2018.11.21: Efsa:s sänkta gränsvärden för dioxin och PCB i livsmedel signalerar att Europas dioxinutsläpp måste minskas, säger Emma Undeman, miljökemist vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Forskare: Förhoppningsvis gör detta att man tar tag i utsläppen

 

BLOGG: Vad politiker vill veta om mikroföroreningar i avloppsvatten och vad forskare pratar om

2018.10.30: Behöver EUs Vattendirektiv och Avloppsvattendirektiv revideras för att bättre skydda Europeiska vattendrag mot kemisk förorening?

BLOGG: Vad politiker vill veta om mikroföroreningar i avloppsvatten och vad forskare pratar om

 

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

2018.10.29: EU-länderna måste se till att den överenskomna EU-politiken genomförs på rätt sätt hemma, skriver Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske i en gästkrönika till Baltic Eyes webbmagasin.

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

 

EU-parlamentet godkänner förslag om engångsplast - ett viktigt steg framåt för Östersjön

2018.10.25: Europaparlamentet har röstat för att införa nya och omfattande åtgärder för att minska nedskräpningen av engångsplast. Forskare Damien Bolinius tror att åtgärderna kan göra stor skillnad för Östersjön - om de träder i kraft.

EU-parlamentet godkänner förslag om engångsplast - ett viktigt steg framåt för Östersjön

 

BLOGG: Risk före fara – en potentiell risk?

2018.10.22: En mer riskorienterad kemikalielagstiftning i Europa faktiskt kunna utgöra en reell… risk. Och det vore farligt.

BLOGG: Risk före fara – en potentiell risk?

 

Forskare vill se ökad transparens kring kemikalier i varor

2018.10.17: I dagens samhälle omger vi oss med allt fler produkter och varor vars kemiska innehåll är okänt.

Forskare vill se ökad transparens kring kemikalier i varor

 

Analys: Späckhuggare visar att faran med PCB:er inte är över

2018.10.15: Långlivade farliga ämnen blir kvar i miljön under lång tid även efter förbud. Bland annat hittas fortfarande höga halter PCB hos späckhuggare, skriver Östersjöcentrums forskare Emma Undeman.

Analys: Späckhuggare visar att faran med PCB:er inte är över

 

BLOGG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

2018.10.04: Spelar vi någon roll? Gör vi någon nytta? Inom Baltic Eye ställer vi sådana frågor minst en gång i veckan. Vi har ju ändå hållit på i några år nu; skapat en hemsida och fyllt den med innehåll, byggt upp vårt namn och kontaktnät, publicerat en massa policy briefs och artiklar, sökt upp beslutsfattare på olika nivåer i Sverige och utomlands och givit dem den fakta de behöver för att fatta bra beslut som rör Östersjön.

BLOGG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

 

Baltic Breakfast: Därför behövs ökad transparens kring kemikalieinnehåll i varor

2018.09.27: I dagens samhälle omger vi oss med allt fler varor vars kemiska innehåll är okänt. Detta innebär en potentiell risk både för människors hälsa och miljön i stort. Ett steg i rätt riktning vore att varor försågs med en innehållsförteckning.

Baltic Breakfast: Därför behövs ökad transparens kring kemikalieinnehåll i varor

 

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

2018.09.20: Ekosystemtjänster räcker inte för att beskriva naturens bidrag till människor. Ordet naturnyttor ger en bredare syn och öppnar för en effektivare och mer demokratisk miljöpolitik, skriver professor Marie Stenseke, aktiv i FN:s panel för biologisk mångfald.

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

 

BLOGG: Innovationer för att öka kunskapsutbytet mellan forskning, politik och praktik

2018.09.19: Vad finns det för lösningar för att öka kunskapsutbytet mellan forskning, politik och praktik? En vetenskaplig utvärdering av Baltic Eye visar de viktigaste framgångsfaktorerna för att öka upptaget av vetenskaplig kunskap inom beslutsfattande. Förhoppningsvis kan studien inspirera till liknande satsningar inom fler forskningsområden.

BLOGG: Innovationer för att öka kunskapsutbytet mellan forskning, politik och praktik

 

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

2018.09.13: ”Att svara på dagens miljöutmaningar kräver att vetenskapen integreras i politik och praktik”, säger forskaren Chris Cvitanovic, författare till en ny studie om Baltic Eyes arbete med att överbrygga klyftan mellan vetenskap och policy.

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

 

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

2018.09.06: Årets Östersjöseminarium på Kolskjulet kom att präglas av en mört i tomatsås och att värderingsdiskussioner borde få större utrymme i det naturvetenskapliga samtalet.

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

 

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

2018.08.29: Det är mer som enar än som skiljer partierna i Östersjöfrågorna. Det framgick av den partiutfrågning som Östersjöcentrum genomförde under tisdagen. I frågan om ett svensk fiskestopp på torsk går dock åsikterna tydligt isär mellan partierna.

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

 

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för Östersjön. Här analyserar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist enkätsvaren som helhet.

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

 

Så här säger partierna om att begränsa farliga ämnen

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att begränsa farliga ämnen. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Så här säger partierna om att begränsa farliga ämnen

 

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

2018.08.17: Östersjöns miljöproblem går att lösa. Men för att regionens aktörer ska kunna enas om konkreta lösningar måste vi börja föra in mer etik i debatten, skriver filosofen Olle Torpman.

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

 

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

2018.08.15: Kommentar av Hanna Sjölund.

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

 

Remissvar: Kemikalieinspektionens rapport om mikroplast i kosmetika och andra kemiska produkter

2018.08.13: Kommentar av Hanna Sjölund.

Remissvar: Kemikalieinspektionens rapport om mikroplast i kosmetika och andra kemiska produkter

 

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

2018.07.05: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

2018.07.03: Idag var Östersjöschemat späckat i Almedalen. Vi har täckt upp så mycket vi kunnat och rapporterar här det viktigaste: Bland annat övergödning, politik, avlopp, nedskräpning, läkemedel och klimat.

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

2018.07.02: Miljögifter och lokalt engagemang har varit fokus för Östersjöfrågorna under Almedalens andra dag.

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.06.26: Forskare på Östersjöcentrum har tagit fram åtta åtgärder som politikerna behöver prioritera under nästa mandatperiod för att uppnå en god havsmiljö i Östersjön.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Baltic Eye i EU-parlamentet: ”Vårt riskbedömningssystem är inte vattentätt”

2018.06.01:  Vi måste bli bättre på att upptäcka nya miljöfarliga ämnen i miljön och försäkra oss om att de utsläpp som oundvikligen sker inte leder till oåterkalleliga skador. Det var några av budskapen när Östersjöcentrums Emma Undeman nyligen talade i Europaparlamentet.

Baltic Eye i EU-parlamentet: ”Vårt riskbedömningssystem är inte vattentätt”

 

Kustnära reningsverk borde söka pengar för avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

2018.05.28: Regeringen utlyser 90 miljoner kronor för satsningar på avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Östersjöcentrums Emma Undeman hoppas att kommunerna med de största och kustnära reningsverken söker pengarna – eftersom de står för de största utsläppen till Östersjön.

Kustnära reningsverk borde söka pengar för avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

 

Forskare: Viktigt att nya kriterier för hormonstörare används rätt

2018.05.11: EU:s vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen börjar gälla inom kort. För att de ska kunna användas för att skydda människan och miljön krävs bland annat relevanta tester och bra riskhantering, anser Christina Rudén, professor i regulatorisk ekotoxikologi och toxikologi.

Forskare: Viktigt att nya kriterier för hormonstörare används rätt

 

KemI: Mikroplast i kosmetika bör begränsas ytterligare

2018.03.23: Kosmetika och andra kemiska produkter som innehåller mikroplast behöver begränsas ytterligare, skriver Kemikalieinspektionen i en ny rapport. Baltic Eye-forskaren Marie Löf hoppas att Sverige blir en stark röst i det europeiska arbetet mot utsläpp av mikroplast.

KemI: Mikroplast i kosmetika bör begränsas ytterligare

 

Baltic breakfast: Dioxin i fisk: källorna, effekterna och saneringen

2018.03.15: Är regeringens satsningar på att sanera områden där dioxiner och andra miljögifter samlats väl investerade medel eller pengar i sjön? Det diskuterades vid Baltic breakfast den 14 mars.

Baltic breakfast: Dioxin i fisk: källorna, effekterna och saneringen

 

Stora brister i EU-regler för kemikalier i varor

2018.03.09: Kontrollen av särskilt farliga ämnen i de varor vi konsumerar är fortfarande dålig, visar en nyligen genomförd översyn av EU:s kemikalielagstiftning Reach. Ett viktigt skäl är att tillverkarna inte rapporterar in vilka kemikalier de använder.

Stora brister i EU-regler för kemikalier i varor

 

Plaststrategin bra verktyg för att minska marin nedskräpning

2018.03.01: Med anledning av EU:s nya plaststrategi skickade Östersjöcentrum i dagarna ett brev till alla EU:s miljöministrar runt Östersjön. Omvärldsanalytiker Hanna Sjölund förklarar varför.

Plaststrategin bra verktyg för att minska marin nedskräpning

 

Baltic Breakfast: Vad ska vi göra med plasten?

2018.02.14: Använd plasten flera gånger, prioritera plast som bryts ned snabbt i naturen och förbättra de vetenskapliga mätmetoderna när det gäller mikroplast. Detta var några av budskapen vid onsdagens välbesökta Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Vad ska vi göra med plasten?

 

Karolina Skog: Regeringen öppnar för ett bredare förbud mot mikroplast i kosmetika

2018.02.02: För miljöminister Karolina Skog (MP) var beslutet om Sveriges nya förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter en ”lågt hängande frukt” – och ett första steg i arbetet med att minska utsläppen av mikroplast i havet.

Karolina Skog: Regeringen öppnar för ett bredare förbud mot mikroplast i kosmetika

 

Christoffer Fjellner: Plaststrategin kan vara början på ett framgångsrikt arbete

2018.02.02: EU:s nya plaststrategi erbjuder goda möjligheter för Sverige och Europa att styra utvecklingen i rätt riktning. Men problemet med plastskräp i havet är inte en fråga om att förbjuda användningen av plast, utan om att se till att den inte hamnar i haven, skriver EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M).

Christoffer Fjellner: Plaststrategin kan vara början på ett framgångsrikt arbete

 

Sverige förbjuder mikroplast i kosmetika som sköljs av

2018.02.01: Tvål, tandkräm och andra kroppsvårdsprodukter som sköljs av och innehåller mikroplast förbjuds i Sverige. Det beslutade regeringen under torsdagen. Ett bra beslut för miljön, konstaterar Östersjöcentrums Marie Löf, som hoppas att även icke-avsköljbara produkter snart förbjuds.

Sverige förbjuder mikroplast i kosmetika som sköljs av

Analys. Jytte Guteland: "Min målsättning är att driva på för bättre lagstiftning"

2017.12.20: EU-kommissionens lagförslag om användandet av hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel riskerade att bli tandlöst. Därför var det glädjande att parlamentet gick med på att kräva en mer heltäckande lagstiftning för bekämpningsmedel, skriver EU-parlamentariker Jytte Guteland (S).

Analys. Jytte Guteland: "Min målsättning är att driva på för bättre lagstiftning"

 

Universitet fäller forskarna bakom studie om mikroplast för fusk

2017.12.07: De två forskarna bakom fjolårets uppmärksammade studie om fiskyngels konsumtion av mikroplast gjorde sig skyldiga till fusk och vetenskaplig oredlighet, enligt beslut från Uppsala universitet.

Universitet fäller forskarna bakom studie om mikroplast för fusk

 

Plaststrategin – en startpunkt för mer hållbar plastanvändning?

2017.11.03: Adressera källorna till mikroplast, ompröva användningen av avloppsslam på land och ta hänsyn till farliga kemikalier i plast. Östersjöcentrums forskare ger tydliga råd i sitt remissvar till EU:s kommande plaststrategi.

Plaststrategin – en startpunkt för mer hållbar plastanvändning?

 

Kommentar: Remissvar: Naturvårdsverkets rapport om mikroplast

2017.10.27: Text: Hanna Sjölund

Kommentar: Remissvar: Naturvårdsverkets rapport om mikroplast

 

BLOGG: Alternativ till plast eller avstå?

2017.10.18: I olika initiativ för att minska nedskräpningen av plast i haven föreslås en minskad användning av engångsplast. Men är "naturliga" alternativ alltid bättre än plast? Eller handlar det om att vi behöver förändra vårt sätt att konsumera?

BLOGG: Alternativ till plast eller avstå?

 

Större behov av vattenrening på grund av ökad användning av läkemedel

2017.10.13: I takt med att användandet av läkemedel ökar blir det allt viktigare att förbättra avloppsreningen i kommunala vattenreningsverk med ny teknik.

Större behov av vattenrening på grund av ökad användning av läkemedel

 

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

2017.09.20: Sju av Östersjöcentrums forskare och experter kommenterar regeringens budgetproposition för 2018 utifrån ett Östersjöperspektiv, med fokus på sina respektive specialområden: biologisk mångfald, övergödning, hållbart fiske och farliga ämnen.

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

 

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

2017.09.06: Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade på hur vi tar tillvara på engagemanget för havsfrågor och hur det går att omsätta till åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

 

Kommentar: Sveriges första fullskaliga avancerade vattenreningsverk tas i bruk

2017.09.04: Text: Hanna Sjölund.

Kommentar: Sveriges första fullskaliga avancerade vattenreningsverk tas i bruk

 

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

2017.08.31: Östersjöcentrums forskare granskar regeringens senaste storsatsning på Östersjön.

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

 

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

2017.08.29: Text: Hanna Sjölund.

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

 

Allvarliga brister i nya kriterier för hormonstörande ämnen

2017.07.11: EU:s medlemsländer enades nyligen om vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen. Sverige var ett av få länder som röstade emot förslaget. Baltic Eye lät professor Christina Rudén vid Aces, Stockholms universitet, analysera kriterierna. Hon fann många allvarliga brister.

Allvarliga brister i nya kriterier för hormonstörande ämnen

 

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

2017.06.28: En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

 

Eco-driving kan minska uppkomsten av mikroplast

2017.06.09: Slitage av bildäck, klädtvätt och nedskräpning i naturen är några av de största källorna till utsläpp av mikroplast i miljön, enligt Naturvårdsverkets nya rapport till regeringen. Östersjöcentrums expert Marie Löf efterlyser skarpare åtgärdsförslag och ökad tillämpning av försiktighetsprincipen.

Eco-driving kan minska uppkomsten av mikroplast

 

Vattenrening och torsk i Almedalen

2017.06.02: Med mindre och färre arrangemang vill vi skapa givande möten mellan aktörer som arbetar med Östersjöfrågor. Och samtidigt bjuda på det senaste och mest aktuella vi har i forskningsväg.

Vattenrening och torsk i Almedalen

 

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

2017.06.01: Den 20 juni samlades EU:s miljöministrar för att bland annat diskutera det så kallade TAK-direktivet som handlar om luftföroreningar, varav kväveoxider är en. Man diskuterade sina ställningstaganden i de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet (EP).

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

 

BLOGG: Vår ohållbara förbrukning av plastkassar

2017.06.01: Vi använder i snitt 198 plastkassar per person i EU, varje år. Det är uppenbart alldeles för många.

BLOGG: Vår ohållbara förbrukning av plastkassar

 

BLOGG: Vad kan vi göra åt mikroplast i kosmetika? Paddla över Östersjön!

2017.05.18: Ibland är det lätt att känna sig maktlös inför miljöproblemen. De är ju så många och stora och orsakerna är många gånger diffusa och svåra att åtgärda. Men faktum är att vi alla kan bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling, på olika sätt. Ibland är det en paddeltur som krävs.

BLOGG: Vad kan vi göra åt mikroplast i kosmetika? Paddla över Östersjön!

 

Mikroplastens effekter på marina djur

2017.05.08: I en ny policy brief samlar Östersjöcentrums Baltic Eye ny forskning som visar att mikroplast kan skada havslevande djur – även i koncentrationer som förekommer i miljön.

Mikroplastens effekter på marina djur

 

Kommentar: Viktigt att identifiera vilka verk som behöver avancerad vattenrening

2017.05.04: Östersjöcentrum välkomnar att Naturvårdsverkets i en ny utredning lyfter behovet av avancerad vattenrening på kommunala reningsverk i Sverige – men efterlyser konkreta förslag på åtgärder och en diskussion om vem som bör betala för den nya tekniken.

Kommentar: Viktigt att identifiera vilka verk som behöver avancerad vattenrening

 

Studie om mikroplast fälld för fusk

2017.04.29: Den svenska studien om att abborryngel hellre äter mikroplast än plankton fick stor uppmärksamhet när den publicerades i tidskriften Science. Nu fäller Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) studien för fusk - och forskarna själva drar tillbaka studien.

Studie om mikroplast fälld för fusk

 

Hormonstörande ämnens skadliga effekter är underskattade

2017.04.26: Hormonstörande ämnen kan orsaka ett antal negativa effekter hos marina djur. Enligt en ny vetenskaplig rapport är riskerna sannolikt underskattade.

Hormonstörande ämnens skadliga effekter är underskattade

 

Frukostseminarie för riksdagsledamöter

2017.04.06: Seminarier i riksdagen är ett sätt att säkerställa att ledamöterna som tar beslut i frågor som berör Östersjön frågor har koll på den senaste forskningen.

Frukostseminarie för riksdagsledamöter

 

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

2017.03.29: Landsbygdskommitténs åtgärder för att få en levande landsbygd fokuserar på produktionsvärden – men glömmer att säkra ekosystemens bärkraft.

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

 

Avancerad vattenrening kan halvera avloppens kemikalieutsläpp

2017.03.17:  Bättre reningsmetoder på de största reningsverken runt Östersjön kan ge kraftigt reducerade utsläpp av läkemedel och andra farliga ämnen till havet. Det visar Baltic Eyes nya policy brief – som släpps på Världsvattendagen den 22 mars.

Avancerad vattenrening kan halvera avloppens kemikalieutsläpp

 

BLOGG: Miljönotan för en förgiftad värld

2017.03.16: I veckan var jag på ett seminarium med en spännande titel: ”Miljönotan för en förgiftad värld - Seminarium om kostnader och åtgärder i kemikaliepolitiken”. Arrangörer var riksdagsledamöter Jens Holm (V) och Kristina Yngwe (C) tillsammans med Södertörns högskola och KTH.

BLOGG: Miljönotan för en förgiftad värld

 

BLOGG: Farliga ämnen i Östersjön – en översikt

2017.03.16: Den här bloggen kommer att handla om Farliga Ämnen i Östersjön. Därför vill jag inleda med ett lite längre inlägg där jag ger en sammanfattning av hur situationen är idag och hur den förändrats över tid.

BLOGG: Farliga ämnen i Östersjön – en översikt

 

BLOGG: Källorna till mikroplast

2017.02.21: Varifrån kommer mikroplasten i de svenska haven? Och vilka källor är störst, är det bildäck och konstgräsplaner eller plastskräp som hamnar i havet och bryts ned?

BLOGG: Källorna till mikroplast

 

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

2017.02.14: Målet att öka produktionen går som en röd tråd genom livsmedelsstrategin men något djupare resonemang om hur detta ska göras samtidigt som miljömålen nås bjuds det inte på. Baltic Eyes forskare och omvärldsanalytiker saknar Östersjöperspektivet i livsmedelsstrategin.

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

 

BLOGG: Bästa vetenskapsbloggarna

2017.02.13: Den genomgripande omstöpningen av det svenska (och globala) medielandskapet innebär inte bara begränsningar. Motgång föder också kreativitet och nytänkande. När de traditionella medierna sviktar måste forskningen söka andra vägar för att nå ut till samhället och uppfylla den tredje uppgiften.

BLOGG: Bästa vetenskapsbloggarna

 

BLOGG: Vad är mikroplast?

2017.01.20: Det är stort fokus på mikroplast nu, både inom forskningen och i media. Av mina forskningsområden är mikroplast det som jag får i särklass flest frågor på. Därför inleder jag min blogg med det.

BLOGG: Vad är mikroplast?

 

BLOGG: Välkommen till Ekotoxbloggen

2017.01.19: Här kommer jag att skriva om det som ligger mig varmt om hjärtat. Om Östersjöns miljöutmaningar och hur havets djur mår. Och framförallt om allt som inte ska finnas i havet – farliga ämnen, problematiska partiklar och skräp.

BLOGG: Välkommen till Ekotoxbloggen

Kostråden för Östersjösill kvarstår trots lägre dioxinhalter

2016.12.22: Dioxinhalterna i sill från Egentliga Östersjön ligger under EU:s gränsvärden. Ändå avråder Livsmedelsverket från att äta för mycket av den. Varför? Baltic Eye reder ut begreppen om dioxin – och den viktiga skillnaden mellan gränsvärden och kostråd.

Kostråden för Östersjösill kvarstår trots lägre dioxinhalter

 

Regeringen öppnar för skarpare förbud mot mikroplast

2016.12.22: Kemikalieinspektionen ska utreda om det behövs ett mer omfattande förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter.

Regeringen öppnar för skarpare förbud mot mikroplast

 

Nya tider kräver nytänk inom kemikaliearbetet

2016.12.13: Mängden kemikalier som människan använder och tillverkar ökar. Därför är det hög tid att anpassa miljöarbetet och lagstiftningen efter nya tider, tycker miljökemisten Emma Undeman.

Nya tider kräver nytänk inom kemikaliearbetet

 

Avancerad rening av avloppsvatten – ett sätt att följa försiktighetsprincipen?

2016.12.13: Avancerad avloppsrening är en försiktighetsåtgärd som i hög grad kan minska utsläppen av både kända och okända ämnen i vattenmiljön, skriver Baltic Eye-forskaren Emma Undeman i en debattartikel i EurActiv den 30 november 2016.

Avancerad rening av avloppsvatten – ett sätt att följa försiktighetsprincipen?

 

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

2016.12.08: Ett mysigt och trevligt sätt att jobba. Samlas i ett rum. Dela kunskap, erfarenheter och tankar. Äta bullar och dricka kaffe och få veckans kommunikationsjobb gjort.

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

 

Studie om fisk som äter mikroplast ifrågasatt

2016.12.02: Den svenska studien visade att fiskar hellre äter mikroplast än vanlig föda. Nu varnar tidskriften Science sin läsare för att studien saknar tillgängliga data.

Studie om fisk som äter mikroplast ifrågasatt

 

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

2016.11.30: Bloggar är en självklar del av den kommunikativa infrastrukturen idag. Tillsammans med andra sociala nätverk utgör bloggen en central del av relationsbyggandet och kontaktskapandet mellan företag/organisationer och deras kunder/medlemmar/intressenter.

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

 

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

2016.11.28: Text: Hanna Sjölund

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

 

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

2016.11.24: Glädjen att kunna göra det här - skriva ett blogginlägg på balticeye.org är helt enorm.

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

 

Kommentar: Ett första steg mot en minskad förbrukning av plastkassar?

2016.11.18: Igår kom regeringens första beslut om hur Sverige ska agera för att minska sin förbrukning. Ekotoxikolog Marie Löf tycker att det är mer än välkommet med förslag på området men tror att det behövs mer än information till konsumenterna för att få resultat.

Kommentar: Ett första steg mot en minskad förbrukning av plastkassar?

 

Kommentar: 15 ledande forskare: De nya kriterierna för hormonstörande kemikalier kommer inte att skydda oss

2016.11.16: I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet skriver idag 15 kända forskare att de modifierade kriterierna för hormonstörande kemikalier måste omformuleras igen.

Kommentar: 15 ledande forskare: De nya kriterierna för hormonstörande kemikalier kommer inte att skydda oss

 

Lukt lockar havsfågel att äta plast

2016.11.10: Ny amerikansk studie visar att doftsignaler lockar vissa sjöfåglar att äta plast.

Lukt lockar havsfågel att äta plast

 

Berättelsen om Östersjön 2.0

2016.10.20: Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.

Berättelsen om Östersjön 2.0

 

På jakt efter Östersjön – i årets regeringsförklaring

2016.09.15: "Det vore fantastiskt om Sverige kunde gå före och visa att det går att bedriva fiske, vattenbruk, sjöfart och turism på ett sätt som är både ekologiskt och socialt hållbart"

På jakt efter Östersjön – i årets regeringsförklaring

 

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

2016.09.13: Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

 

Kommentar: Välkommen kemikaliesatsning

2016.09.02: Baltic Eye välkomnar regeringens kemikaliesatsning i budgetpropositionen som presenterades idag. 375 miljoner kronor ska investeras fram till 2020.

Kommentar: Välkommen kemikaliesatsning

 

Sannolikt att EU inför lag mot mikroplaster

2016.07.08: Det tror Europaparlamentariker Linnéa Engström (MP), som under Almedalsveckan deltog i Baltic Eyes seminarium om mikroplast.

Sannolikt att EU inför lag mot mikroplaster

 

EU-ministrar vill ha ett förbud mot mikroplast

2016.06.20: EU:s miljöministrar uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om förbud mot mikroplast i kosmetika. Därmed ökar trycket på EU-kommissionen att bryta tystnaden och faktiskt ta itu med det växande kravet på ett förbud.

EU-ministrar vill ha ett förbud mot mikroplast

 

Fisk äter hellre mikroplast än plankton

2016.06.03: UPPDATERING: Studien som den här artikeln refererar till är ifrågasatt och fälld för fusk. För mer information, läs "Studie om fisk som äter mikroplast ifrågasatt" och "Studie om mikroplast fälld för fusk". Se länklista nederst på sidan.

Fisk äter hellre mikroplast än plankton

 

Efterlyser helhetsgrepp kring mikroplasterna

2016.03.18: Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner. Andra källor kan vara minst lika viktiga – till exempel slitage från båtbottenfärger.

Efterlyser helhetsgrepp kring mikroplasterna

 

Följ kemikalieinspektionens råd

2016.02.01: Tretton forskare från fyra universitet uppmanar regeringen att följa Kemikalieinspektionens råd om att införa ett svenskt förbud mot kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.

Följ kemikalieinspektionens råd

Regeringen vill förbjuda mikroplast

2015.04.16: Regeringen utreder möjligheterna att införa ett svenskt förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter och kosmetika.

Regeringen vill förbjuda mikroplast

 

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla redaktionen: ostersjocentrum@su.se.

Kontaktperson för media

Henrik Hamrén: 
henrik.hamren@su.se
08-16 31 09 

På denna sida