Organisation

Östersjöcentrum har cirka 35 anställda. De flesta är forskare som arbetar främst med marin modellering eller med analys och syntes av viktiga havsfrågor.

Till den administrativa personalen hör flera medarbetare som arbetar med kommunikation och omvärldsbevakning. En liten grupp teknisk personal arbetar på Askölaboratoriet med att tillhandahålla fältstation och fartyg för forskning och utbildning.

 

Övergripande mål

I Östersjöcentrums stadgar formuleras åtta övergripande mål för verksamheten:

  1. Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser och marin modellering, inom områden som är viktiga för Östersjöns framtid.
  2. Bidra till utbildning genom föreläsningar och handledning i frågor som rör Östersjöns miljö, marin modellering samt samhällets åtgärdsarbete.
  3. Initiera och koordinera ämnesövergripande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Östersjöforskning, särskilt vid Stockholms universitet.
  4. Förmedla resultat från analyser och synteser i lämpliga format för olika målgruppen, så att åtgärdsarbete och Östersjörelaterade beslut kan tas på god vetenskaplig grund.
  5. Stärka dialog och samverkan mellan forskning och samhällets övriga aktörer.
  6. Öka kunskap, engagemang och intresse för havsmiljöfrågor och marin forskning hos olika aktörer och hos allmänheten.
  7. Vara en samlande funktion för Stockholms universitets marina verksamhet och synliggöra Stockholms universitet marina forskning och utbildning.
  8. Tillhandahålla fältstation och forskningsfartyg som möjliggör framgångsrik forskning och utbildning.
 

Stockholms universitets Östersjöcentrum är en del av naturvetenskapliga fakulteten. Centret har en styrelse utsedd av rektor, med både externa och interna ledamöter, som tar beslut om budget, verksamhetsplan och andra frågor av strategisk karaktär.

Mejla ostersjocentrum@su.se för att ta del av styrelsens protokoll.

Styrelsens sammansättning

Lena Gustafsson,
Ordförande, tidigare rektor vid Umeå universitet

Martin Jakobsson 
Ledamot, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Christina Rudén
Ledamot, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Michael Tedengren
Ledamot, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Nina Kirchner 
Ledamot, föreståndare Bolincentret för klimatforskning,
Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Astri Muren
Ledamot, vicerektor för Humanvetenskap
Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Mikael Karlsson 
Ledamot, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

 

Det operativa ansvaret för verksamheten har vår föreståndare Tina Elfwing tillsammans med vår vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Till deras stöd finns en ledningsgrupp med företrädare för centrets olika verksamhetsdelar 

Ledningsgruppen:

Tina Elfwing
Föreståndare

Christoph Humborg
Vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum

Bo Gustafsson
Föreståndare, Baltic Nest Institute

Gun Rudquist
Policychef

Eva Lindell
Chef, Askölaboratoriet

Thomas Strömsnäs
Befälhavare, R/V Electra

Stina Nieminen
Administrativ chef

 

Vår verksamhet

Östersjöcentrum ska fokusera på de stora utmaningarna för Östersjön och genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra till att vetenskaplig kunskap stödjer olika samhällsaktörers åtgärdsarbete.

Östersjöcentrum ska stödja och utveckla den marina verksamheten vid Stockholms universitet genom att tillhandahålla infrastrukturresurser för forskning och utbildning,
men även vara en samlande kraft när det gäller kommunikation, omvärldsanalys och marin modellering.
Ur stadgar fastställda av rektor 2012-12-20 att gälla tills vidare, reviderade 2013-03-07 och 2018-11-08.

Askölaboratoriet är naturskönt beläget på ön Askö i Trosa skärgård. Det är en nationell resurs, öppen för alla som önskar bedriva marin forskning i Egentliga Östersjön, hålla marina kurser på universitetsnivå eller arrangera forskarmöten med marin inriktning. Utöver specialicerade labbutrymmen och undervisningssalar finns också flera tillhörande fartyg och båtar för som är anpassade för marin forskning och undervisning.

Läs mer om vår infrastruktur

 

Våra forskare bildar tillsammans ett ämnesövergripande team vars forskningsfrågor och projekt har stort fokus på att vara tillämpade och kunna stödja beslutsfattande och förvaltningsprocesser. De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändring. Vi utgår från ansatsen "från källa till hav" (from source to sea) eftersom:

  • många miljöproblem i Östersjön orsakas av mänskliga aktiviteter i avrinningsområdet och
  • innanhavets starka gradienter och skiktade karaktär ger en betydande materialtransport från floder till kustvatten och öppna Östersjön.

Läs mer om våra forskningsområden

Östersjöcentrum fokuserar på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde. Det kan vara analyser och synteser på alla skalnivåer, från enskilda vikar till Stockholms skärgård och upp till hela östersjöskalan. Östersjöcentrums forskare arbetar för att öka kunskapen om viktiga processer i kustområdet, bedöma hur miljötillståndet utvecklas och utvärdera effektiviteten av olika åtgärder. 

I detta vetenskapliga arbete är modeller av olika slag ofta en viktig grund. De används bland annat för att bistå andra som arbetar med att förvalta havsmiljön med beslutsunderlag. Hos oss finns t ex Baltic Nest Institute Sverige (BNI), som har som uppdrag att bistå HELCOM med vetenskapliga underlag och med att beräkna utsläppstak för kväve och fosfor inom HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Läs mer om våra modeller för beslutsstöd (på engelska)

För att viktig vetenskaplig kunskap ska nå rätt mottagare i rätt tid och kunna inkluderas i samhällets arbete med marina miljöfrågor så arbetar Östersjöcentrums forskare nära ett team av policy/omvärldsanalytiker och kommunikatörer. Tillsammans ser vi till att samhällsrelevant forskning om Östersjön når beslutsfattare både i Östersjöregionen och i EU.

Kommunikationsarbetet riktar sig även bredare för att väcka intresse och öka kunskap om havsfrågor. Med en bred palett av digitala kanaler, tryckta tidsskrifter, möten och evenemang når vi de flesta som arbetar med havsforskning och Östersjöfrågor.

Läs mer om vårt policyarbete

Läs mer om våra populärvetenskapliga produkter

 

Kontakt

Telefon: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta våra medarbetare

På denna sida