Våra utbildningar

Vid Stockholms universitet finns utbildningar inom flera marina vetenskaper. Är du intresserad av vad som lever i havet, hur strömmar påverkar transport av ämnen eller hur vi kan hitta historisk information om klimatförändringar i våra havsbottnar? Här finns både kurser och fullständiga program för dig som vill veta mer.

Foto Ant Rozetsky /Unsplash.
 

Möjligheter i alla världshav

Östersjöcentrum bedriver inga egna utbildningar men våra forskare undervisar ofta på universitets marina utbildningar. Här samlar vi allt du behöver veta om möjligheterna att studera havet, från de djupaste bottnarna och hela vägen upp till atmosfären (som både påverkar och påverkas av våra världshav).

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning och utbildning om våra svenska vatten men också om tropiska havsområden och polarzonerna. Universitetet erbjuder dessutom historiska, etnologiska och arkeologiska kurser om havet inom ämnet maritima studier.

Du har möjlighet att läsa både fristående kurser och program, på grund-, avancerad- eller forskarnivå.

Mer om de olika utbildningsnivåerna

En samlingssida för utbildningar inom hav, klimat och miljö

 

Utbildningarna till marinbiolog ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningarna.

I kursen "Östersjöns ekosystem", som ges på avancerad nivå, möter du flera av Östersjöcentrums forskare och Baltic Sea Fellows. Undervisningen sker både i Östersjöcentrums lokaler och på Askölaboratoriet. Kursen Östersjöns ekosystem ges varje vårtermin.

Vid Institutionen för biologisk grundutbildning – BIG administreras utbildningar i marinbiologi, inklusive de program och kurser som ges av Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP.

Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag eller som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare med forskning, nationellt eller internationellt.

Läs mer om kurserna och programmen

 

 

 

Oceanografi beskriver havets tillstånd samt analyserar dess dynamik. Utbildningarna i oceanografi ges vid Meteorologiska institutionen - MISU och är främst inriktade mot havets fysik, men omfattar även inslag av meteorologi och biogeokemi. Du får kunskaper för att kunna analysera oceanografiska vågfenomen samt förklara den storskaliga oceancirkulationen och dess samspel med processer i atmosfären, vilket är av stor vikt i samband med studier av det globala klimatet.

Oceanografer arbetar med miljövård, miljöövervakning, spridningsproblem och marin prognostjänst avseende is, vattenstånd och vågor. Arbetet kan också innehålla satellitbaserad marin fjärranalys och att ta reda på hur oceana processer påverkar de marina ekosystemen. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Läs mer om kurserna och programmen

 

Geografiämnet förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Det ger helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Många geologer och geovetare arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, samt naturresurs- och samhällsplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter. Du kan också arbeta med globala miljöfrågor som rör t.ex. klimatet, vattenförsörjning och naturkatastrofer. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering.​

Vid Institutionen för naturgeografi erbjuds kurser i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi och miljövård

Kandidatprogrammet i biogeovetenskap

I detta kandidatprogram studerar du berg och jord, vatten och hav, klimat och miljö, och hur de tillsammans samspelar med livet på jorden. I programmet ingår både marinekologi och fältstudier. Programmet gör dig behörig till bland annat flera masterprogram inom biologi och ekologi.

Läs mer om Kandidatprogrammet i biogeovetenskap

 

Geovetenskap är vetenskapen om planeten Jorden. Man studerar dess uppkomst och sammansättning och de processer som har format jorden, vårt klimat och det hydrologiska kretsloppet. Människans påverkan på vår miljö studeras i såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Flera fältkurser ingår i utbildningarna.

Den marina sektorn har expanderat enormt både i Sverige och internationellt. Bakom expansionen ligger verksamheter som utgår från havet som resurs vilket ofta beskrivs som den ”blå ekonomin”. Kunskaper om haven och havsbottnarna är nödvändiga för att på ett hållbart sätt utnyttja haven. Detta innebär en ökad efterfrågan av kunskapsresurser om globala-regionala-lokala frågor kring marina miljöer. Företag inom den marina sektorn såväl som myndigheter (t.ex. Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket) efterfrågar i synnerhet kompetens för kartering av havsbottnar, bedömningar av förutsättningar för undervattensinstallationer såväl som bedömningar av miljöpåverkan av marina installationer och andra aktiviteter i våra hav och längs våra kuster.

Kurser och program i geovetenskap ges av Institutionen för geologiska vetenskaper

Kandidatprogrammet i marin geovetenskap

I detta kandidatprogram studerar du haven och havsbottnarna, deras beståndsdelar och uppbyggnad, de processer som bidragit till havens bildande och hur de utvecklats över tid. Programmet är framtaget för att möta kunskapsbehov och arbetsmarknad inom den marina sektorn.

I programmet ingår fältstudier på Askölaboratoriet och R/V Electra.

Läs mer om Kandidatprogrammet i marin geovetenskap

 

Miljövetenskap handlar om hur vi människor samspelar med och påverkar vår miljö. Som miljövetare studerar du hur miljöproblem skapas och fungerar, men även hur de kan förhindras och åtgärdas. För att kunna göra det behöver du förstå hur jordens system fungerar både med och utan påverkan av oss människor.

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar klassisk naturvetenskap som kemi, biologi, geovetenskap, fysik och matematik, men även samhällsvetenskap och humaniora.

Läs mer om ämnet miljövetenskap

Miljövetenskapliga fältstudier

Inom ämnet miljövetenskap kan du läsa kursen Miljövetenskapliga fältstudier på masternivå. Kursen ger dig praktisk erfarenhet av provtagning och mätning av mark, vatten och luft samt demonstrationer av toppmoderna tekniker. Fältstudierna och fältutflykterna kan till exempel ta dig till Stockholms skärgård ombord på forskningsfartyget R/V Electra och till Askölaboratoriet.

Läs mer om kursen Miljövetenskapliga fältstudier

 

Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet (CEMAS) grundades 2010 och har som syfte att vara en maritim forsknings- och utbildningsmiljö av internationellt hög standard. Forskning och utbildning sker i ett nära samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer.

Vid CEMAS kan du läsa historiska, etnologiska och arkeologiska kurser om havet på grundnivå. Centret erbjuder även uppsatshandledning. Här ges kurserna "Östersjöns glömda förflutna, 1450-1850" och "Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000".

Läs mer om utbildningen vid CEMAS

 

Se vår film om att studera havet vid Stockholms universitet

 

 

På denna sida