Remisser och konsultationer

Östersjöcentrum är en återkommande remissinstans för utredningar om havsmiljöfrågor från såväl svenska myndigheter, EU-kommissionen som andra aktörer.

Ordförandeklubba över EU-flagga
Foto: Lightfield/Mostphotos.
 

Besvarade remisser och konsultationer 2024

Kommentarer till EU-kommissionens förslag till förändringar av flerårsplanen för fisket i Östersjön (på engelska)

Yttrande över SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

 

Besvarade remisser och konsultationer 2023

Inspel med anledning av Sveriges klimatstrategi KN2023

Inspel till Värmdö kommuns samrådsförslag på havs- och kustplan

Remissvar om EU-kommissionens förslag till ändringar i förordning om tvätt- och rengöringsmedel

Yttrande över åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet

Svar på Europeiska kommissionens förslag till omarbetning av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (på engelska)

Stockholms universitets Östersjöcentrum svar på Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande ändrade regler för fiske av ål i havet 2023/2024

 

Besvarade remisser och konsultationer 2022

Östersjöcentrums yttrande över remiss gällande paus i prövningar av vattenkraften

Östersjöcentrums svar på Europakommissionens konsultation för energiomställning i fiske- och akvakultur (engelska)

Yttrande från Stockholms universitet över Förordning om restaurering av natur 221027 (211 Kb)

Remissvar: HaV:s ”Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner” (162 Kb) . Synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samråd har på rektors uppdrag utarbetats av Områdesnämnden för naturvetenskap och beretts av forskare Sofia Wikström samt omvärldsanalytiker Ellen Bruno, vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Östersjöcentrums svar på Europakommissionens fiskekonsultation för 2023 (engelska)

Östersjöcentrums svar på HaV:s Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

 

Besvarade remisser och konsultationer 2021

Yttrande över Länsstyrelsen Skånes förslag till framtida marina skydd i Öresund

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens konsultation om fiskemöjligheter för 2022 och läget för den gemensamma fiskeripolitiken CFP.

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av Reach-förordningen för en giftfri miljö

Östersjöcentrums yttrande för miljömålsberedningens betänkande: Havet och människan (SOU 2020:83)

Östersjöcentrums yttrande till EU-kommissionen om MSFD

Yttrande om förslagen från den nya strandskyddsutredningen 

Yttrande över HaV:s gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utarbetande av bindande EU-mål för återställande av natur för 2030.

Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utvärdering av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020.

Östersjöcentrums kommentarer på EU-kommissionens konsultation om den nya markstrategin

Östersjöcentrums kommentarer på EU:s handlingsplan "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil"

Östersjöcentrums synpunkter på EU-kommissionens konsultation om färdplan för Blue bioeconomy – towards a strong and sustainable EU algae sector

 

 

Tidigare remissvar

Om du är intresserad av någon av våra äldre remissvar är du välkommen att höra av dig till  ostersjocentrum@su.se.

 

Kontakt

 

Omvärldsanalys

På denna sida