Remisser och konsultationer

Östersjöcentrum är en återkommande remissinstans för utredningar om havsmiljöfrågor från såväl svenska myndigheter, EU-kommissionen som andra aktörer.

Ordförandeklubba över EU-flagga
Foto: Lightfield/Mostphotos.
 

Besvarade remisser och konsultationer 2022

Östersjöcentrum svar på Europakommissionens fiskekonsultation för 2023 (engelska)

Östersjöcentrum svar på HaV:s Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

 

Besvarade remisser och konsultationer 2021

Yttrande över Länsstyrelsen Skånes förslag till framtida marina skydd i Öresund

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens konsultation om fiskemöjligheter för 2022 och läget för den gemensamma fiskeripolitiken CFP.

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier

Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av Reach-förordningen för en giftfri miljö

Östersjöcentrums yttrande för miljömålsberedningens betänkande: Havet och människan (SOU 2020:83)

Östersjöcentrums yttrande till EU-kommissionen om MSFD

Yttrande om förslagen från den nya strandskyddsutredningen 

Yttrande över HaV:s gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utarbetande av bindande EU-mål för återställande av natur för 2030.

Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utvärdering av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020.

Östersjöcentrums kommentarer på EU-kommissionens konsultation om den nya markstrategin

Östersjöcentrums kommentarer på EU:s handlingsplan "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil"

Östersjöcentrums synpunkter på EU-kommissionens konsultation om färdplan för Blue bioeconomy – towards a strong and sustainable EU algae sector

 

 

Tidigare remissvar

Om du är intresserade av några av våra äldre remissvar är du välkommen att höra av dig till  ostersjocentrum@su.se.

 

Kontakt

 

Omvärldsanalys

På denna sida