Baltic breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

På vår Youtube-kanal hittar du inspelningar av alla tidigare frukostseminarier.

Du kan också läsa sammanfattningar av seminarierna och forskarnas svar på publikens frågor i webbmagasinet Baltic Eye.

För att bli informerad om kommande evenemang skriv upp dig på vår inbjudningslista.

Baltic Breakfast. Foto: Lisa Bergqvist.
 

Baltic Breakfast: Åtgärder inom jordbruket för att förbättra växtnäringsutnyttjandet

 

 

Möjligheterna att förbättra växtnäringsutnyttjandet inom jordbruket är ämne för Baltic Breakfast 11 maj 2022. Benoit Dessirier, Stockholms universitets Östersjöcentrum, presenterar nya modelleringsresultat över omfattningen och dynamiken av näringsämnen som lagrats i Östersjöregionens jordbrukslandskap och hur de bidrar till näringstillförseln till havet. Gitte Blicher-Mathisen, Århus universitet, beskriver de åtgärder som vidtagits i Danmark för att minska läckaget av näringsämnen.

Denna Baltic Breakfast hålls på engelska och endast digitalt. Läs mer om programmet här.

 

Miljögifter i muddermassor

 

 

23 mars 2022. Dumpning av muddermassor till havs är förbjudet i Sverige, men dispens från förbudet ges frekvent, även för massor med höga koncentrationer av föroreningar. Vid kommande Baltic Breakfast presenteras ny forskning som visar att de bedömningar som ligger till grund för beviljande av dispenser ofta baseras på snäva underlag. Det utgör risker för negativa effekter på miljön, både på kort och lång sikt.

Medverkande:

Peter Bruce, fil.dr., Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Anna Sobek, professor i miljökemi, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Läs en sammanfattning av vad som sades på seminariet: Baltic Breakfast: Förorenade sediment utgör miljörisker – skärpt praxis behövs för dumpning

Läs vår nya policy brief om dumpning av förorenat sediment: Säkrare prövning krävs av dispenser för dumpning till havs

 
 

 

17 februari 2021. Helcoms handlingsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP), har nyligen reviderats. Östersjöcentrums forskare delar med sig av sina reflektioner kring den nya planen.

Medverkande forskare:

Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Henrik Svedäng, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Emma Undeman, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Läs en sammanfattning av webbinariet här.

Läs vårt nya faktablad om den vetenskapliga grunden till hur övergödning kvantifieras i Baltic Sea Action Plan:

Understanding how eutrophication is quantified in the HELCOM BSAP (681 Kb)

 
 

26 januari 2022. Miljöförändringar har konsekvenser för Östersjöns näringsväv - och ekosystem. Vid denna Baltic Breakfast presenteras två nya studier. Medverkande:

Maciej Tomczak, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Eva Ehrnsten, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Detta webbinarium hölls på engelska. Läs en sammanfatttning och svar på tittarnas frågor:

Baltic Breakfast: Environmental changes impact benthic fauna – and the whole food web

 

Baltic Breakfast 2021

 

14 december 2021.

Klimatförändringarna pågår och de påverkar redan Östersjön. Hur denna påverkan ser ut var tema för december månads Baltic Breakfast. Medverkande:

Professor Markus Meier, Leibniz-institutet för Östersjöforskning Warnemünde (IOW); University of Rostock; SMHI

Professor Anna Rutgersson, Uppsala universitet

Detta webinarium hölls på engelska. Läs en sammanfattning och forskarnas svar på tittarnas frågor: 

Impacts of climate change on the Baltic Sea – the known and the uncertain

 

 

30 november 2021.

Flera av Östersjöns sjöfåglar är hotade. Medverkande:

Kjell Larsson, Professor emeritus, Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar

Dr Sergey Kouzov, Department of Applied Ecology, Saint Petersburg State University 

Detta webbinarium hölls på engelska och ryska och organiserades av Östersjöcentrum i samarbete med Sveriges generalkonsulat St Petersburg. Läs mer om det här.

 

26 oktober 2021.

Under detta frukostwebbinarium diskuterade vi begreppet oumbärlig användning (essential use) och substitution av farliga kemikalier, och hur strategier som dessa kan ge en säkrare och mer hållbar användning av kemikalier. Vi fokuserade på olika exempel på hur man kan tillämpa konceptet "oumbärlig användning" och belyste det pågående arbetet i POPFREE-projektet som har en viktig roll för att informera allmänheten och hjälpa industrin att fasa ut användningar av PFAS i så stor utsträckning som möjligt.

Medverkande: 

Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Lisa Skedung, RISE Research Institutes of Sweden.

Webbinariet hölls på engelska. Läs en sammanfattning och forskarnas svar på tittarnas frågor:

Harmful chemicals – which use is essential?

 

8 oktober 2021.

Detta frukostwebbinarium, som Östersjöcentrum arrangerade tillsammans med Svenska konsulatet i Sankt Petersburg, fokuserade på övergödning. Sergey Kondratyev vid Russian Academy of Science och Linda Kumblad vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum delade med sig av sina forskningsprojekt.

Detta webbinarium hölls på engelska och ryska. Läs mer om det här.

Medverkande:

Sergey Kondratyev, Russian Academy of Science

Linda Kumblad, Stockholms Universitets Östersjöcentrum

 

 

15 september 2021.

Fördjupad kunskap behövs om Östersjöns historia – både miljöns och förvaltningens. Det kan bidra till en bättre förvaltning av havet och dess resurser. Hur situationen för strömmingen i Stockholms skärgård sett ut över tid är ett bra exempel på vad man kan lära av historien.

Medverkande:

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan

Henrik Svedäng, docent i fiskebiologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Havsmiljöinstitutet.

Läs en sammanfattning här

 

26 augusti 2021.

Våra kustekosystem är bland de mest effektiva områdena globalt när det kommer till att binda kol från atmosfären. Om vi tar hand om dem på rätt sätt har dessa ekosystem en nyckeroll i de pågående klimatförändringarna, men om vi fortsatt exploaterar eller bryter ner dem så kan de istället frisätta stora mängder växthusgaser och förstärka den globala uppvärmningen.

Medverkande:

Florian Roth, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet

Camilla Gustafsson, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet

Webbinariet hölls på engelska. Läs en sammanfattning och forskarnas svar på tittarnas frågor:

Blue carbon and methane emissions – how coasts and climate are connected

Läs vår policy brief i ämnet:

Policy brief: Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change


 

 

18 juni 2021.

Sommarledigheten närmar sig och så gör även chanserna till fina grillkvällar. Men vad ska vi lägga på grillen? Kommer en ökad konsumtion av så kallad sjömat att vara en väg att gå för att öka hållbarheten inom både mat och marina ekosystem? Vad kan forskningen berätta om sjömatens ekologiska fotavtryck och är konsumenterna ens intresserade av att köpa just den hållbara sjömaten? Medverkande:

Sara Hornborg, RISE, Research Institutes of Sweden

Malin Jonell, Kungliga vetenskapsakademien och Stockholm Resilience Centre, Stockholms University

Detta webbinarium hölls på engelska. Läs en sammanfattning och forskarnas svar på tittarnas frågor här:

Seafood consumption from a sustainability perspective

 

 

21 maj 2021.

Vad säger forskningen om klimatförändringarnas påverkan på Östersjön? Hur påverkas temperatur och salthalt? Kommer ökad avrinning från land leda till mer övergödning? Och hur påverkas den biologiska mångfalden? Medverkande:

Alf Norkko, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet

Tatiana Eremina, Associate Professor, Director of the Institute of Hydrology and Oceanology at the Russian State Hydrometeorological University

Detta webbinarium hölls på engelska och ryska och organiserades av Östersjöcentrum i samarbete med Sveriges generalkonsulat St Petersburg.

 

26 maj 2021.

Hur ser det egentligen ut för sjöfåglarna i Östersjön? Svaret är att det beror helt på vilken art man tittar på. Vissa arter minskar drastiskt, medan andra arter klarar sig bra eller till och med ökar i antal. Medverkande:

Kjell Larsson, Linnéuniversitetet

Mikael Kilpi, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet  

Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Läs en sammanfattning och forskarnas svar på tittarnas frågor:

Kraftig minskning av alfågel och ejder

 

 

16 april 2021.

Forskaren Emma Undeman presenterar aktuell forskning och Olga Rublevskaya pratar om den teknologi som används vid avloppsreningsverket Vodokanal i St Petersburg och om möjlig framtida utveckling. Medverkande:

Emma Undeman, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Olga Rublevskaya, direktör för den tekniska avdelningen vid avloppsreningsverket Vodokonal, St Petersburg.

Detta webbinarium hölls på engelska och ryska och anordnades i samarbete med Sveriges generalkonsulat St Petersburg.

 

14 april 2021.

Strandskyddsutredningen kom till 2019 som ett resultat av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Inför starten av utredningen ordnade Östersjöcentrum ett frukostseminarium om forskningsresultat rörande strandskyddets funktion; strandexploatering längs kusten och hur bryggor och båtar påverkar undervattensnaturen. Vi tog också upp frågor som varför vi har strandskydd, hur det påverkar den bofasta befolkningen och fritidsboende samt vad skyddet betyder för naturturism och friluftsliv. Nu, med facit i hand, är det dags att låta forskarna reflektera kring utredningens förslag. Medverkande:

Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Anna Christiernsson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Läs en sammanfattning och forskarnas svar på publikens frågor:

Risk för fortsatt exploatering av kusten med nytt strandskyddsförslag

 

 

17 mars 2021.

Vattenreningsverk är viktiga samlingspunkter för många kemiska föroreningar, så kallade mikroföroreningar, som är vitt utbredda i akvatiska miljöer. I projektet Chempact har forskare runt Östersjön samarbetat för att öka kunskapen om hur mikroföroreningar når havet via våra reningsverk och förstå vilken effkt de har på det marina livet. Under den här frukosten presenterar forskarna sina resultat från Chempact och forskningen som är knuten till den marina miljön. Frågan är särskilt aktuell inför revideringen av EU:s vattenreningsdirektiv. 

Detta webbinarium hölls på engelska.

Läs en sammanfattning och forskarnas svar på publikens frågor här:

Micropollutants in wastewater – a problem of unknown magnitude

Speakers: 

Emma Undeman, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Ksenia Pazdro, Polish Academy of Sciences (IOPAN)

Matti Leppänen, Finlands miljöcentral (SYKE)

 

 


17 februari 2021.

Hur står det egentligen till med strömmingen i Egentliga Östersjön och Bottenhavet? Hur ser sambanden ut mellan strömmingen i öppna havet och den vid kusten och i skärgården?  Med nya metoder kan vi få mer kunskap om hur olika delpopulationer skiljer sig genetiskt. Kan det kunskapen bidra till en bättre förvaltning, genom att vi till exempel får reda på om det finns särskilda delpopulationer i skärgården? Medverkande:

Magnus Appelberg, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Leif Andersson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Läs en sammanfattning och forskarnas svar på publikens frågor:

Dna-studier visar flera lokala sillbestånd

 

26 januari 2021.

Efter ett och ett halvt års gediget arbete har nu Miljömålsberedningen lämnat sina förslag på åtgärder för friskare hav till regeringen. Forskarkontakterna har varit många och breda, inklusive med oss här på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Med facit i hand – vad är forskningens initiala reaktioner på beredningens betänkande? Leder förslagen i rätt riktning eller inte? Har politikerna lyckats enas om tillräckligt skarpa förslag? Vid detta frukost-webbinarium ger fyra forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum sin syn på åtgärdsförslagen. Medverkande:

Henrik Svedäng, marinekolog 

Joakim Hansen, marin miljöanalytiker

Emma Undeman, miljökemist

Linda Kumblad, systemekolog

Läs en sammanfattning här:

Forskarna om havsbetänkandet: Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

 

 

Kontakt

Omvärldsanalys och policy
Kommunikation
På denna sida