Publikationer

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska synliggöra universitetets framstående Östersjöverksamhet, syntetisera forskningens resultat och förmedla användbar kunskap till såväl beslutsfattare som intresserad allmänhet.

Här hittar du våra viktigaste publikationer, både populärvetenskapliga och rent forskningsinriktade.

 

Vetenskapliga publikationer

Östersjöcentrums forskare och deras kollegor utgör ett stort nätverk av experter, både i Sverige och internationellt, inom vilket det produceras många vetenskapliga publikationer. Forskningen ligger sedan till grund för våra olika syntes-, analys- och kommunikationssatsningar.

Vetenskapliga publikationer från Östersjöcentrum i DiVA

 

Policy briefs och faktablad

Policy briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. De är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

I samband med publicering av policy briefs genomförs ett speciellt evenemang; Baltic Breakfast, för intressenter som är relevanta för det område som behandlas.

Policy briefs och faktablad

 

Remisser och konsultationer

Vi är återkommande remissinstans för utredningar om havsmiljöfrågor från svenska myndigheter eller EU-konsultationer.  

Remisser och konsultationer

 

Östersjöcentrums rapportserie

Vår rapportserie innehåller rapporter som sammanfattar läget och ger fördjupad kunskap om viktiga ämnesområden.

Till Östersjöcentrums rapportserie

 

Östersjöcentrums böcker

Askölaboratoriet är den första fältstationen som anlades på svenska ostkusten. Laboratoriet anlades 1961 av professor Lars Silén. Här kan du läsa våra böcker om laboratoriets verksamhet och historia:

Våra böcker om Askölaboratoriet

Östersjöcentrum har publicerat en fälthandbok för dig som vill ha något fysiskt att bläddra i, med ett pedagogiskt enkelt upplägg för att hitta arten du söker. Boken är lätt att bära och helt vattentålig, för att du smidigt ska kunna ta med den till havet:

Fälthandboken Växter & djur i Östersjön

 

Skrifter och rapporter i samarbete med andra

Östersjöcentrums forskare och kommunikatörer bidrar till rapporter vid andra myndigheter och samverkar med flera andra aktörer, för att ta fram material som sprider kunskap om havet.

Publikationer som tas fram i samverkan med andra

Vid Östersjöcentrum utförs miljöanalys åt Svealands kustvattenvårdsförbund. Vi producerar en årlig rapport om miljötillståndet längs Svealandskusten:

Rapporten Svealandskusten

Havsredaktionen är en kommunikationssamverkan mellan Stockholms, Göteborgs och Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som sker inom samarbetet Havsmiljöinstitutet. Tillsammans producerar och sprider universiteten de populärvetenskapliga produkterna Havsutsikt, Havet.nu och Livet i havet.

Till den digitala fälthandboken Livet i havet

Östersjöcentrums kommunikatörer arbetar tillsammans med Havsredaktionen med Tidsskriften Havsutsikt:

Tidsskriften Havsutsikt

Östersjöcentrum har bidragit till flera rapporter vid Havsmiljöinstitutet:

Rapporter från Havsmiljöinstitutet

Externa rapporter med författare från Östersjöcentrum

Östersjöcentrums forskare bidrar till rapporter vid andra myndigheter, såsom Länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Rapport från seminarium 24 november 2022: Funktionella landskap – hav, sötvatten och våtmarker (3495 Kb)

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från havs- och vattenförvaltning

Rapporter om farliga ämnen författade av Östersjöcentrums forskare Emma Undeman  för HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP)

 

Nyhetsbrev med havsnyheter från hela universitetet

Varje månad skickar Östersjöcentrum ut ett svenskt och ett engelskt nyhetsbrev där de senaste havsnyheterna från Stockholms universitet sammanfattas.

Läs mer och prenumerera!

På denna sida