Publikationer

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska synliggöra universitetets framstående Östersjöverksamhet, syntetisera forskningens resultat och förmedla användbar kunskap till såväl beslutsfattare som intresserad allmänhet.

Här hittar du våra viktigaste publikationer, både populärvetenskapliga och rent forskningsinriktade. 

 

Vetenskapliga publikationer

Östersjöcentrums forskare och deras kollegor utgör ett stort nätverk av experter, både i Sverige och internationellt, inom vilket det produceras många vetenskapliga publikationer. Forskningen ligger sedan till grund för våra olika syntes-, analys- och kommunikationssatsningar.

Vetenskapliga publikationer från Östersjöcentrum i DiVA

 

Policy briefs och fact sheets

Policy briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. De är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

I samband med publicering av policy briefs genomförs ett speciellt evenemang; Baltic Breakfast, för intressenter som är relevanta för det område som behandlas.

Policy briefs och fact sheets

 

Remisser och konsultationer

Vi är återkommande remissinstans för utredningar om havsmiljöfrågor från svenska myndigheter eller EU-konsultationer.  

Remisser och konsultationer

 

Skrifter och rapporter

Här presenterar vi skrifter och rapporter där vi haft ett betydande ansvar för innehåll och produktion. 

Publikationer som tas fram i samverkan med andra:

På denna sida