Vetenskapligt förvaltningsstöd

Ett övergripande mål med all vår forskningsverksamhet är att den i förlängningen ska stödja en bättre förvaltning av Östersjöns miljö. Rent praktiskt innebär det att vi ger stöd genom att delta som experter i olika sammanhang, gör prioriterade analyser och synteser och ger tekniskt stöd.

Vid Östersjöcentrum bedrivs forskning som stöd för havsförvaltning. Insatserna varierar från kortare konsultationer till större projekt.

För forskargruppen Baltic Nest Institute med beslutsstödsystemet Nest, är Helsingforskommissionen, Helcom, den huvudsakliga mottagaren av stöd, men våra forskare stödjer också nationella och regionala aktörer.

 

Stöd till Helsingforskommissionen, Helcom

För att bedöma hur miljötillståndet utvecklas och utvärdera effektiviteten av olika åtgärder, är marina modeller ofta en viktig grund. Baltic Nest Institute har i uppdrag att bistå  HELCOM med vetenskapliga underlag och med att beräkna utsläppstak för kväve och fosfor inom HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Centralt i vårt stöd till Helcom är insatserna för att utveckla och följa upp den vetenskapliga grunden till Helcoms Nutrient Reduction Scheme. Det inkluderar utveckling av mjukvara och andra bedömningsverktyg. Vi arbetar också med att förnya Helcoms arbete med miljögifter/farliga ämnen och står för värdskapet och utvecklingen av Helcoms Pollution Load Compilation-databas som innehåller belastningsdata för alla Östersjöländer.

Inom Helcom-strukturen är vi ofta inbjudna att delta i olika expert- och arbetsgrupper, och vid några tillfällen även utgör vi också den svenska representationen.

Läs mer om Helsingforskommissionen, Helcom

Läs mer om Baltic Nest Institute

Sammanställningar av föroreningsbelastningsdata, eller Pollution Load Compilations (PLC), har varit en integrerad del av HELCOMs lägesbedömningar sedan 1987, med fokus på årliga och periodiska utvärderingar av Östersjöns tillförsel av näringsämnen och utvalda farliga ämnen. PLC-8 är den åttonde utvärderingen i PLC-serien och pågår från 2020 till 2024. Baltic Nest Institute bidrar med att förbereda dataunderlag för dessa bedömningarna.

Läs mer om PLC-8

Pollution Load Compilations (PLC) har varit en integrerad del av HELCOMs utvärderingar av Östersjöns tillförsel av näringsämnen och utvalda farliga ämnen sedan 1987. Baltic Nest Institute är värd för HELCOM (PLC) vattendatabas och underhåller och utvecklar användargränssnitt för att ladda upp och ladda ner data till databasen.

PLC water hosting

 

Miljöanalys av övervakningsdata för Svealands kustvattenvårdsförbund

I samarbete med Institutionen för ekologi, miljö och botanik bistår vi Svealands kustvattenvårdsförbund (en ideell organisation bland annat bestående av regionens alla kustkommuner, tre länsstyrelser, reningsverk och fler aktörer) med miljöanalys av övervakningsdata. 

Läs mer om vårt arbete för Svealands kustvattenvårdsförbund

 

Stöd till andra myndigheter

Vi deltar i olika miljötillståndsbedömningar och bistår med rådgivning till olika myndigheter på nationell och regional nivå.

Här kan du läsa våra besvarade remisser och konsultationer

Här kan du läsa våra skrifter och rapporter

På denna sida