Forskningsämnen

Östersjöcentrums forskning fokuserar på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Våra forskare bildar tillsammans ett ämnesövergripande team vars forskningsfrågor och projekt har stort fokus på att vara tillämpade och kunna stödja beslutsfattande och förvaltningsprocesser. De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändringar.

Vi utgår från ansatsen "från källa till hav" (source to sea), eftersom många miljöproblem i Östersjön orsakas av mänskliga aktiviteter i avrinningsområdet och innanhavets starka gradienter och skiktade karaktär är betydande för transporten av näring och miljögifter från floder till kustvatten och öppna Östersjön.

Läs om våra forskningssamarbeten
Läs om hur vi ger vetenskapligt stöd till förvaltning
Välkommen att använda våra infrastrukturella resurser för forskning

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde