Forskargrupper

Östersjöcentrums forskning fokuserar på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde. Våra forskare bildar tillsammans ett ämnesövergripande team vars forskningsfrågor och projekt har stort fokus på att vara tillämpade och kunna stödja beslutsfattande och förvaltningsprocesser. De miljöutmaningar vi fokuserar på är övergödning, miljögifter, kommersiellt fiske, kustexploatering och klimatförändringar. Vi utgår från ansatsen "från källa till hav" (source to sea) eftersom många miljöproblem i Östersjön orsakas av mänskliga aktiviteter i avrinningsområdet.