Samarbeten

Östersjöcentrums verksamhet bygger på samarbete med andra experter, organisationer och det omgivande samhället. Välkommen att höra av dig med fler idéer för samverkan!

Samarbeta med oss! Vår verksamhet innefattar en rad samverkansuppdrag, både tillsammans med andra lärosäten och experter eller med organisationer och parter från andra delar av samhället. Målsättningen är alltid att samarbetet i förlängningen leder till mer kunskap, rätt beslut och en bättre havsmiljö. 

 

Särskilda uppdrag från Stockholms universitet

Östersjöcentrum har flera särskilda samarbetsuppdrag för universitetet och arbetar för att främja samarbete mellan forskare, institutioner och det omgivande samhället.

På uppdrag av det naturvetenskapliga området så hanterar Östersjöcentrum de strategiska medlen för Östersjöforskning. Dessa finansierar ett flertal biträdande lektorer och postdoktorer från olika institutioner vid Stockholms universitet.

Tillsammans bildar de nätverket Baltic Sea Fellows, och vår ambition är att på olika sätt främja samarbeten både mellan de ingående forskarna men också mellan institutionerna i stort. Genom att samla unga forskare inom flera discipliner ska miljöforskningen kring Östersjöfrågor stärkas brett vid Stockholms universitet.

Till Baltic Sea Fellows

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan flera lärosäten med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Arbetet inkluderar sedan 2016 Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet. Östersjöcentrum ansvarar för Stockholms medverkan i regeringsuppdraget.

Till Havsmiljöinstitutet

På Skansen uppfördes 2019 ett Science Center med Östersjön i fokus. Målet med Baltic Sea Science Center är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Det här är en viktig arena för att nå ut brett med forskningsresultat, sade Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding vid invigningen.

Östersjöcentrum har uppdraget att ansvara för SU:s representation i det kunskapsråd som beslutar om förändringar i utställningen och planerar olika temadagar och evenemang. 

Läs mer om samarbetet med Baltic Sea Science Center på Skansen

 

Långsiktiga samarbeten

Vid Östersjöcentrum finns flera långsiktiga samarbeten och partnerskap av olika slag, på regional, nationell och internationell nivå.

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Bland förbundets medlemmar finns 22 kommuner, tre länsstyrelser och två regioner samt ett antal företag.

Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare och kommunikatörer från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Förutom att bidra vetenskapligt så gör vi den årliga tillståndsrapporten Svealandskusten som presenterar information och provtagningsresultat från regionen.

Läs mer om samarbetet

Svealands kustvattenvårdsförbund

Under många år har vi servat miljöförvaltning, skolor och allmänhet med lättillgänglig kunskap och de senaste nyheterna från svensk havsforskning genom:

Sedan 2019 drivs detta omfattande kommunikationssamarbete av Sveriges största marina lärosäten; Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Havsmiljöinstitutets kansli. Vid Stockholms universitet utgörs redaktionen av kommunikatörer och forskare vid Östersjöcentrum.

Det internationella arbetet inom Östersjöländernas samarbetsorganisation Helsingforskommissionen (Helcom) stöds med vetenskapliga underlag genom resultat från modeller och databaser. Med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten är Östersjöcentrums grupp för marin modellering, Baltic Nest Institute, en viktig del i detta stöd. Deras modeller ligger bland annat till grund för riktvärdena om hur stora minskningar av näringstillförsel alla Östersjöländer behöver åstadkomma för att uppnå målen i Baltic Sea Action Plan. Fokus för modelleringarna har främst legat på övergödning men inkluderar idag även miljögifter.

Baltic Nest Institute

Det finns en lång historia av samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet, men 2014 ingick lärosätena i det formella strategiska partnerskapet Baltic Bridge, för att utveckla och komplettera varandras Östersjöforskning och infrastruktur. Samarbetet inkluderar delade anställningar av såväl professorer och doktorander, som gemensamma projekt och större provtagningskampanjer.

Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim) är en mångvetenskaplig satsning som har utvecklats ur Baltic Bridge. Från Stockholms universitet ingår Östersjöcentrum och Bolincentrum och från Helsing­fors universitet ingår Tvärminne Zoologiska Station och Centret för atmosfärsvetenskaper (INAR).

CoastClim sammanför forskare i marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning. Satsningen ska undersöka hur en hög biologisk mångfald och hög förekomst av nyckelhabitat i kusten påverkar långtidsinlagring av kol, samt om påverkade miljöer med låg mångfald ökar sina bidrag av koldioxid och kraftfulla växthusgaser som metan, lustgas och halogenerade kolväten till atmosfären.

Läs mer om CoastClim

 

Kontakt

 

Ledningsgrupp

På denna sida