Stockholms universitet

Barn- och ungdomsvetenskap

Är du intresserad av barn och ungdomar, deras plats i samhället, deras upplevelser och syn på världen? I barn- och ungdomsvetenskap får du fördjupad kunskap om vad det innebär att vara barn eller ung, både nu och förr i tiden. Genom ämnet får du en förståelse för hur kulturen och samhället skapas för och av barn och unga.

tonåringar hänger tillsammans

Ämnesbeskrivning

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som ger dig möjlighet att studera barns och ungas utveckling och livsvillkor ur ett brett perspektiv. Viktiga frågor som undersöks inom ämnet berör ungas socialisation, identifikation och kulturer, samt barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer.

Ämnet hämtar teorier och metoder från många olika humanistiska och samhällsvetenskapliga områden, med fokus på de kulturella och sociala sammanhang som barn befinner sig i.

Bredden i ämnet gör att du kan lära dig om allt från lekens betydelse för utveckling och socialisation till barns och ungas migrationsprocesser. Kurserna kan också handla om hur samhällsinstitutioner, historiskt och i samtiden, haft olika föreställningar om barn och barndom, och vilka konsekvenser det haft för ungas liv.

Barn och unga studeras inom olika kontexter så som familj, skola och fritidshem, i media, på fritiden och i civilsamhället. Skillnader och likheter mellan olika sorters barndomar lyfts fram ur historiska och kulturella perspektiv.

Ämnet hjälper dig att förstå barn och unga, barndom och ungdom, på individ-, grupp- och samhällsnivå samt hur ålder relaterar till andra sociala faktorer som klass, kultur, etnicitet och genus.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i barn- och ungdomsvetenskap är användbara för dig som vill arbeta med barn och ungdomar eller som kommer i kontakt med dem inom ditt arbete som till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagog, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist.

Du kan också använda dina kunskaper inom organisationer och föreningar som arbetar med barns rättigheter och perspektiv. Utbildningen ger värdefulla kompetenser för arbete med barn och ungdom i kommuner, landsting och privat näringsliv.

Utbildningar inom ämnet

Examen

På grundnivå är barn- och ungdomsvetenskap inte ett eget huvudområde men ämnet kan ingå som valfri kurs i en kandidatexamen med annat huvudområde.

För att få en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap läser du något av de två masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningen inom barn- och ungdomsvetenskap är tvärvetenskaplig och forskarna inom ämnet har bakgrunder inom flera olika ämnen och yrken. De studerar barn och ungas levnadsvillkor och socialisation, historiskt och i nutid, i olika sammanhang som familj, förskola och skola, kamratgrupper och media. Detta görs med hjälp av allt från historiska arkivmaterial till deltagande observationer. Gemensamt för de olika forskningsområdena är ofta ett fokus på barn och ungas egna perspektiv på sina liv och erfarenheter.

Forskning inom barn- och ungdomsvetenskap

  • Kontakt

    Föreståndare Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap