Stockholms universitet logo, länk till startsida

Säkerhet, krig och konflikt – vem kan svara på vad?

Vad säger folkrätten om Rysslands krig i Ukraina? Vad innebär kriget för säkerheten i Europa och debatten om svenskt Natomedlemskap? Hur påverkas ekonomin och livsmedelsförsörjningen av kriget och sanktionerna? Hur ska vi tänka källkritiskt när vi ser bilder från kriget och hur går det att avslöja desinformation? Och hur kan vi ta emot krigets flyktingar? Stockholms universitets forskare kan berätta om många olika aspekter kring kriget i Ukraina.

Strategispelet Risk
I strategispelet Risk, som skapades 1959 under det "kalla kriget", kontrollerar varje spelare sina egna arméer med vars hjälp spelaren ska försöka ta över världen. Foto: Mostphotos.

Rysk utrikes- och säkerhetspolitik

Gudrun Persson, expert på rysk utrikes- och säkerhetspolitik, docent och gästforskare vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska. Forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Forskningsfokus: rysk utrikes- och säkerhetspolitik, reformperioder i Rysslands historia och nutid.
Kontakt: gudrun.persson@slav.su.se
Läs mer om Gudrun Perssons forskning
 

Svensk, nordisk och transatlantisk försvars- och säkerhetspolitik

Magnus Petersson, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
Forskningsfokus: Försvars- och säkerhetspolitik
Kontakt: magnus.petersson@ekohist.su.se Tel: 08-163162 (koppling till mobil)
Läs mer om Magnus Peterssons forskning
 

De internationella relationernas historia

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: de internationella relationernas historia, (från 1870 till idag), särskilt Kalla kriget (inkl. neutralitet, NATO och europeisk säkerhetspolitik). Modern politisk historia, migrationshistoria och diaspora.
Kontakt: aryo.makko@historia.su.se, 08-16 31 30
Läs mer om Aryo Makkos forskning


Militär personalförsörjning

Fia Sundevall, docent vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Stockholms universitet.

Forskningsfokus: historiska perspektiv på svenska försvarets personalförsörjning sedan slutet av 1800-talet, inkl. värnplikt, frivilliga försvarsorganisationers verksamhet samt arbetsdelning mellan kvinnor och män. Kontakt: fia.sundevall@ekohist.su.se

Läs mer om Fia Sundevalls forskning 
 

Rysk politisk diskurs

Ludmila Pöppel, professor i ryska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Forskningsfokus: rysk politisk diskurs; hur man påverkar allmänna opinionen genom språket; politiskt språk och manipulation, politisk diskurs
Kontakt: ludmila.poppel@slav.su.se Tel 08-161212
Läs mer om Ludmila Pöppels forskning

Social förändring i Krimregionen efter annekteringen

Natalia Volvach, doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Forskningsfokus: I sin avhandling undersöker hon med hjälp av semiotiska metoder representationer av social förändring i Krim-regionen efter annekteringen och hur människor reagerar på dessa förändringar. Hennes forskningsintressen inkluderar kritisk sociolingvistik, lingvistisk etnografi och semiotiska landskap.
Kontakt: natalia.volvach@biling.su.se, tfn: 08-16 33 98, eller 073-464 23 77
Läs mer om Natalia Volvachs forskning

Ukraine’s foreign policy, EU’s policy towards Ukraine, Eastern Partnership and European Neighbourhood policy

Karina Shyrokykh, Researcher and Senior Lecturer in International Relations at the Department of Economic History and International Relations.
Research focus: Ukraine’s foreign policy, climate policy, human rights and democracy in post-Soviet/Eastern European countries, the EU’s foreign policy to Eastern Partners and European Neighbourhood Countries (including on Ukraine).
Contact: karina.shyrokykh@ekohist.su.se
Tel: 072-593 14 14
Language: English, Swedish, Ukrainian, Russian
Read more about Karina Shyrokykh's research

Rysk litteratur och skönlitterär översättning

Sanna Witt, universitetslektor vid vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Forskningsfokus: rysk litteratur, skönlitterär översättning som kulturfenomen 
Kontakt: sanna.witt@slav.su.se
Läs mer om Sanna Witts forskning

Skönlitteratur som samhällskritik 

Mattias Ågren, doktor i rysk litteratur vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
Forskningsfokus: postsovjetiska litterära dystopier, myter och historiska narrativ i rysk retorik, skönlitteratur som samhällskritik.
Kontakt: mattias.agren@slav.su.se, 08-16 33 27

Ryssland och ryska språket

Magnus Dahnberg, universitetslektor i översättningsvetenskap och ställföreträdande föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet (TÖI),  Institutionen för svenska och flerspråkighet. Rysslandskännare, expert på ryska språket och svensk-rysk tolkning.
Forskningsfokus: utbildning och testning av tolkar med hjälp av rollspel
Kontakt: magnus.dahnberg@su.se eller 070-3910038
Läs mer om Magnus Dahnbergs forskning

Rysslands ekonomi och Rysslands ekonomiska historia

Ilja Viktorov, fil.dr. i ekonomisk historia, forskare
Forskningsfokus: Rysslands ekonomi, Rysslands ekonomiska historia
Kontakt: ilja.viktorov@ekohist.su.se
Läs mer om Ilja Viktorovs forskning

HBTQ- och genusfrågor i Ryssland

Emil Edenborg, fil dr i statsvetenskap och docent i genusvetenskap
Forskningsfokus: hbtq- och genusfrågor i nationalistisk och högerauktoritär politik
Kontakt: emil.edenborg@gender.su.se Tel: 0709-756075
Läs mer om Emil Edenborgs forskning
 

Mediers visualisering av konflikter, källkritik och etiska frågor kring publicering av bilder

Maria Nilsson, docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier och forskare med fokus på bildjournalistik.
Forskningsfokus: mediers visualisering av konflikter, bildjournalistik, visuell källkritik och verifiering av bildmaterial i medierna, och etiska frågor kring publicering av bilder från konflikter.
Kontakt: maria.nilsson@ims.su.se, tfn 070 320 2103
Läs mer om Maria Nilssons forskning

Medier och demokrati, källkritik och desinformation

Ester Pollack, professor vid Institutionen för mediestudier
Kontakt: ester.pollack@ims.su.se Tel 08-16 30 29

Christian Christensen, professor vid Institutionen för mediestudier
Kontakt: christian.christensen@ims.su.se Tel 08-16 44 26
 

Språket i media - migration, flyktingar och rasism

Karin Idevall Hagren, docent i nordiska språk.
Forskningsfokus: Språkliga framställningar av bl.a. migration, flyktingar och svenskhet i media, samt de maktstrukturer som språket reproducerar. Analyser av rasism, normer och inkluderande/exkluderande språkbruk. Kontakt: karin.idevall.hagren@su.se
Läs mer om Karin Idevall Hagrens forskning

Tolkning i institutionella samtal

Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Forskningsfokus: Tolkning i institutionella samtal (medicin, juridik, asyl, mm).
Kontakt: cecilia.wadensjo@su.se, tel: 08-16 47 26
Läs mer om Cecilia Wadensjös forskning
 

Europeisk energipolitik

Afzal Siddiqui, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: energipolitik, skiftet till förnybar energi, regleringsmekanismer som hanterar miljömässiga och ekonomiska mål. Undertecknare till ett öppet brev om hur snabba energipolicyer kan påverka krissituationen i Europa. Läs brevet
Kontakt: asiddiq@dsv.su.se; 08-16 13 85
 

Livsmedelsförsörjning

Anders Wästfelt, professor i geografi, särskilt kulturgeografi
Forskningsfokus: Jordbrukslandskapet och omvärderingen av jordbruket i samhället. En central fråga är vilka mekanismer som driver förändringar i jordbrukets organisation när jordbruket blir globalt integrerat.
Kontakt: anders.wastfelt@humangeo.su.se, Tel 08-16 48 56 eller 0709-742 893
Läs mer om Anders Wästfelts forskning


Ekonomiska aspekter och internationella sanktioner

Marios Iacovides, universitetslektor i europarätt
Forskningsfokus: EU sanktioner, samt internationell handelspolitik (WTO-rätt)
Kontakt: marios.iacovides@juridicum.su.se
Läs mer om Marios Iacovides forskning

Faradj Koliev, Fil. dr. i statsvetenskap och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan svara på frågor om: internationellt samarbete och betydelsen av sociala sanktioner. Faradj har bland annat forskat om skambeläggande ”shaming” inom internationell politik.
Kontakt: faradj.koliev@statsvet.su.se 
Läs mer om Faradj Kolievs forskning 

Roine Vestman, docent vid Nationalekonomiska institutionen.
Kan svara på frågor om börsutveckling, hushållens ekonomi och skuldsättning, penningpolitik.
Kontakt: roine.vestman@ne.su.se, 070-959 55 88
Läs mer om Roine Vestmans forskning

Anna Seim, universitetslektor och docent vid Nationalekonomiska institutionen. Forskar bland annat om ekonomisk utveckling, växelkurser och effekter av ekonomisk politik.
Kontakt: anna.seim@ne.su.se, 08-16 38 65
Läs mer om Anna Seims forskning
 

EU:s säkerhetspolitik

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan svara på frågor om: EU:s säkerhetspolitik samt om relationen till Ryssland, och kriget.
Kontakt: ulrika.morth@statsvet.su.se 
Läs mer om Ulrika Mörths forskning

Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan svara på frågor om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.
Kontakt: niklas.bremberg@statsvet.su.se 
Läs mer om Niklas Brembergs forskning

Internationella relationer och neutralitet

Leos Müller, professor i historia med fokus på global historia, ekonomisk och diplomatisk historia samt författare till boken "Neutrality in World History" (2019).
Kontakt: leos.muller@historia.su.se, Tel 08-674 71 02
Läs mer om Leos Müellers forskning
 

Folkrätt

Folkrätt, inklusive om våldsanvändning, mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt (”krigets lagar”) och internationell straffrätt (individuellt ansvar för krigsförbrytelser m.m).

Pål Wrange,  professor folkrätt och föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice.
Forskningsfokus: Folkrättens roll i i geopolitik och geoekonomi; användandet av militär makt; folkrätten och ”cyberrymden”. Har allmän folkrättslig expertis, inklusive mänskliga rättigheter, samt lång praktiskt erfarenhet (folkrättsrådgivare vid UD).
Kontakt: pal.wrange@juridicum.su.se
Läs mer om Pål Wranges forskning

Mark Klamberg, professor och ämnesföreståndare för folkrättsområdet vid Juridiska institutionen.
Forskningsfokus: internationell straffrätt (individuellt ansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser), övervakning, personlig integritet och andra områden inom folkrätt. Har allmän folkrättslig expertis, inklusive om våldsanvändning, mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (”krigets lagar”).
Kontakt: mark.klamberg@juridicum.su.se
Läs mer om Mark Klambergs forskning

Katinka Svanberg, universitetslektor i internationell rätt
Forskningsfokus: folkrätt med inriktning på fred och säkerhet
Kontakt: katinka.svanberg@juridicum.su.se
Läs mer om Katinka Svanbergs forskning

Sally Longworth, doktorand i folkrätt
Forskningsfokus: Väpnade konflikter och internationell människorättslagstiftning. Forskar om yttrandefrihet och propaganda i samband med väpnade konflikter.
Kontakt: sally.longworth@juridicum.su.se
Läs mer om Sally Longworths forskning
 

Political ethics, Participation and non-participation in non-democratic politics, Citizens’ Responsibility for Foreign Policy, Hungarian democratic decline

Attila Mráz, Researcher in Practical Philosophy at the Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace, Department of Philosophy.
Research focus: political ethics; the ethics of voting, abstention, participation and non-participation in democratic and non-democratic countries; citizens’ moral responsibility for their state’s foreign policy (incl. sanctions, vetoes on international cooperation, warfare); Hungarian politics and constitutional law (with a democratic decline / rule of law deficiencies focus)
Contact: attila.mraz@philosophy.su.se or Tel: 0793-58 44 72
Language: English, Hungarian, Italian
Read more about Attila Mráz's research
 

Migration, flyktingmottagning, hälsoaspekter mm

Eleonora Mussino, forskare och docent i demografi vid Sociologiska institutionen
Forskningsfokus: internationell migration, mottagande av flyktingar, attityd gentemot flyktingar/migranter, ekonomiska aspekter på migration/flyktingmottagande samt hälsoaspekter kopplat till migration och flyktingar.
Kontakt: eleonora.mussino@sociology.su.se,
08-16 20 04
Läs mer om Eleonora Mussinos forskning

Immigration, inkludering, utanförskap mm

Andrea Voyer, Docent, och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen
Forskningsfokus: immigration, klass, ras och etnicitet, inkludering och utanförskap, samt frågor om relationen mellan kulturella idéer och stereotyper.
Kontakt: andrea.voyer@sociology.su.se (kontakta via mejl)
Läs mer om Andrea Voyers forskning

Flyktingmottagande samt integrations– och migrationspolitik på kommunal nivå

Jon Nyhlén, docent vid Statsvetenskapliga institutionen
Forskningsfokus: specialiserad på flyktingmottagande och integrations– och migrationspolitik på kommunal nivå.
Kontakt: jon.nyhlen@statsvet.su.se, 08-16 35 75 (kopplad till mobil)
Läs mer om Jon Nyhléns forskning

Att ta emot nyanlända ukrainska elever

Hülya Basaran, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Institutionen för ämnesdidaktik.
Kan svara på frågor om hur de svenska skolorna på bästa sätt kan ta emot nyanlända ukrainska elever.
Kontakt: hulya.basaran@su.se, 08-120 760 39
Läs mer om Hülya Basaran

Anhöriginvandring i Sverige

Amanda Johansson Köves, doktorand i familjerätt och migrationsrätt vid Juridiska institutionen
Forskningsfokus: Anhöriginvandring i Sverige. Undersöker konstruktioner av familj, familjeliv och mänskliga relationer i migrationsrätten samt hur dessa relaterar till bland annat åtaganden om mänskliga rättigheter.
Kontakt: amanda.johansson-koves@juridicum.su.se, Tel
08-16 28 92
Läs mer om Amanda Johansson-Köves forskning

Svensk migrationshistoria, Förintelsen

Pär Frohnert, universitetslektor i historia vid Historiska institutionen
Forskningsfokus: svensk flykting- och migrationshistoria under 1900-talet, tysk historia mellan 1933–1945 med fokus på Förintelsen, tysk efterkrigshistoria med inriktning mot Förintelsen som kollektivt minne. Svensk tidigmodern historia med inriktning på relationen mellan statsmakt och undersåtar.
Kontakt: par.frohnert@historia.su.se, 08-16 33 89
Läs mer om Pär Frohnerts forskning
 

Hungersnöd genom historien

Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia, särskilt historisk geografi, knuten till Historiska institutionen samt Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet. Forskningsfokus: hungersnöd, klimat, pandemier
Epost: fredrik.c.l@historia.su.se
Läs om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning

 

Kulturarv och arkeologi kopplat till krig och konflikter

Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.
Forskningsfokus: Strategisk användning av det förflutna i dagens samhälle, för politiska, sociala och ekonomiska syften.
Kontakt: anna.kallen@su.se, Tel: 076-8763816
Läs mer om Anna Källéns forskning

Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.
Forskningsfokus: Diet och mobilitet
Kontakt: kerstin.liden@arklab.su.se Tel: 073-0378173

Mats Burström, professor i arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Forskningsfokus: föremål gömda av människor på flykt
Har bland annat forskat om föremål gömda i jorden i Estland under sovjetisk ockupation under och efter andra världskriget.
Kontakt: mats.burstrom@ark.su.se Tel:  070-2040916

Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Forskningsfokus: Arkeogenetik, bland annat sjukdomar, mobilitet och migration i Eurasien under förhistorisk tid. Bedriver samarbete med arkeologer i Ukraina om genetisk variation i Kyiv under medeltiden och analyserar flera medeltida skelett från Kyiv inom ramen för samarbetet.
Kontakt: anders.gotherstrom@arklab.su.se
 

Krigsbyten och plundring i konflikter – historiska perspektiv

Karin Tetteris, doktorand vid Institutionen för kultur och estetik. Forskningsfokus: Militära fanors betydelse och användning under 1600-talets början.
Kontakt: karin.tetteris@arthistory.su.se Tel: 076-1019742
 

”Krigets etik”

Helen Frowe, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, föreståndare för The Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace vid Stockholms universitet
Forskningsfokus: individens moraliska ansvar i krig.
Kontakt: helen.frowe@philosophy.su.se
Läs mer om Helen Frowes forskning
 

Strålskydd och hälsoeffekter av strålning

Andrzej Wojcik, professor i strålningsbiologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut.
Forskningsfokus: hälsoeffekter av strålning
Kontakt:andrzej.wojcik@su.se Tel: 08-161217 (koppling till mobil)
Läs mer om Andrzej Wojciks forskning

Lovisa Lundholm, forskare i strålningsbiologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut.
Forskningsfokus: hälsoeffekter av strålning
Kontakt: lovisa.lundholm@su.se, Tel: 08-16 41 40

Radioaktivitet i miljön – spridning och effekter

Clare Bradshaw, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Forskningsfokus: miljöeffekter av kontamination med radioaktiva isotoper.
Kontakt: clare.bradshaw@su.se, Tel: 08-16 17 37
Läs mer om Clare Bradshaws forskning

Spridning av radioaktivitet i atmosfären vid kärnkraftsolyckor och klimateffekter av kärnvapenkrig

Gunilla Svensson, professor vid Meteorologiska institutionen
Forskningsfokus: numeriska modeller för väder, klimat och klimatförändringar
Kontakt: gunilla@misu.su.se Tel: 08-16 43 37
Läs mer om Gunilla Svenssons forskning


Kärnvapen

Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Forskningsfokus: det kalla krigets historia, kärnvapen, energisäkerhet
Kontakt: thomas.jonter@ekohist.su.se
Läs mer om Thomas Jonters forskning

Feministiska perspektiv på säkerhet och kärnvapen

Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Forskningsfokus: genus och kärnvapen, feministiska perspektiv på säkerhetspolitik och utrikespolitik, historiska perspektiv på internationella relationer.
Kontakt: emma.rosengren@ekohist.su.se
Läs mer om Emma Rosengrens forskning

Genusperspektiv på säkerhetspolitiken

Vilka är vi, vilken historia delar vi och vilka värderingar ska vi skydda?
Cecilia Åse, professor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, docent i statsvetenskap
Forskningsfokus: genus och nationalism, genusperspektiv på säkerhetspolitik och utrikespolitik, skapandet av ett svenskt militärt kulturarv, betydelsen av bevarandet av minnet av det kalla kriget
Kontakt: cecilia.ase@gender.su.se; Tel 08-674 73 32
Läs mer om Cecilia Åses forskning

 

Påverkan på företags varumärken av att lämna Ryssland

Tony Apéria, lektor vid Företagsekonomiska institutionen
Forskningsfokus: brand management, reputation management och sustainability
Han kan svara på frågor om hur (svenska) varumärken som IKEA och H&M påverkas av att stänga ner sin verksamhet i Ryssland
Kontakt: tony.aperia@sbs.su.se Tel 08-16 30 61
Läs mer om Tony Aperias forskning


Barns rädslor i samband med kris

Helena Hörnfeldt, docent i etnologi
Forskningsfokus: Kulturella perspektiv på känslor, barn och barndom, barns rädslor nu och historiskt
Kontakt: helena.hornfeldt@etnologi.su.se
Läs mer om Helena Hörnfeldts forskning 
 

Cybersäkerhet

Fredrik Blix, universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: informationssäkerhet, cybersäkerhet, cyberattacker, digital hållbarhet och cyberpolicyer.
Kontakt: blix@dsv.su.se, 08-16 49 93
Läs mer om Fredrik Blix forskning


Cyberattacker och digital brottsbekämpning

Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: brottsbekämpning med digitala bevis
Kontakt: stefan.axelsson@dsv.su.se; 08-16 11 33
Läs mer
 

Extremism på nätet

Lisa Kaati, lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: hatbudskap och våldsbejakande extremism på nätet
Kontakt: lisa.kaati@dsv.su.se; 08-16 16 04
Läs mer om Lisa Kaatis forskning


Desinformation

Mattias Svahn, forskningschef för eGovlab vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Forskningsfokus: mediepsykologi med fokus på desinformation i sociala medier
Kontakt: svahn@dsv.su.se; 08-16 17 60
Läs mer om Mattias Svahns forskning
 

Konfliktlösning och försoning mellan grupper

Sabina Čehajić-Clancy, docent i socialpsykologi vid Psykologiska institutionen
Forskningsinriktning: socialpsykologiska interventioner för konfliktlösning och försoning mellan grupper

Kontakt: sabina.cehajic-clancy@psychology.su.se eller 08-16 46 17
Läs mer om Sabina Čehajić-Clancys forskning

Språk: Engelska, tyska, bosniska, serbiska och kroatiska
 

Forskningen och geopolitiska konflikter

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Forskningsfokus: Norra Ishavets och Östersjöns geologiska utveckling och andra klimat- och miljörelaterade frågor. Hur geopolitiken påverkar forskningen i Arktis och Östersjöområdet.
Kontakt: martin.jakobsson@geo.su.se; 08-16 47 19
Läs mer om Martin Jakobssons forsknin


Väpnade konflikter, hälsa och jämställdhet

Signe Svallfors, disputerad i sociologisk demografi vid Stockholms universitet
Forskningsfokus: väpnad konflikt, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, attacker mot hälsovård i krig, genusbaserat våld under kriser och katastrofer, fredsprocessen i Colombia från ett jämställdhetsperspektiv.
Kontakt: signe.svallfors@sociology.su.se
Läs mer om Signe Svallfors forskning


Revolutioner

Daniel Ritter, universitetslektor och docent inom politisk sociologi vid Sociologiska institutionen
Forskningsfokus: revolutioner och revolutionära rörelser, obeväpnat/ickevåldsamt/civilt motstånd, sociala rörelser, politisk sociologi, komparativ historisk sociologi. Varför uppstår revolutionära rörelser? Vad avgör om de blir framgångsrika eller inte?
Kontakt: daniel.ritter@sociology.su.se
Läs mer om Daniel Ritters forskning


 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida