Organisation

Nationalekonomiska institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och en institutionsstyrelse. Styrelsen är en länk mellan institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

 

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och avgör arbetsfördelningen mellan styrelsen och prefekten. Styrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov med mera.

Institutionens prefekt, Sten Nyberg, leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen. Detta görs tillsammans med Anna Seim, ställföreträdande prefekt, Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå, Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå, samt Tor Svensson, administrativ chef.

Institutionsstyrelsen har följande ledamöter mandatperioden 2021-2023:

Ordinarie

 • Sten Nyberg, ordförande, prefekt
 • Anna Seim, ställföreträdande prefekt
 • Vakant, lärare
 • Johannes Haushofer, lärare
 • Paul Klein, lärare
 • Michael Lundholm, lärare
 • Mikael Priks, lärare
 • Roine Vestman, lärare
 • Cecilia von Mentzingen, TA-representant
 • Vakant, TA-representant
 • Vera Kågström, studeranderepresentant, doktorand
 • Lukas Magnerfelt, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant

Suppleanter

 • Annika Alexius, lärare
 • Vakant, lärare
 • Rikard Forslid, lärare
 • Andreas Madestam, lärare
 • Jonas Vlachos, lärare
 • Audrone Mozuraitiene, TA-representant
 • Vakant, TA-representant
 • Sofia Giovannetti, studeranderepresentant, doktorand
 • Vakant, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant
 

Ledningsgruppen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, administrativ chef samt studierektorer med samordningsansvar. Ledningsgruppen ansvarar för det löpande arbetet på institutionen.

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Anna Seim, ställföreträdande prefekt
 • Tor Svensson, administrativ chef
 • Anders Fogelberg, biträdande administrativ chef
 • Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå
 • Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå
 

Vid Nationalekonomiska institutionen finns det sedan september 2017 ett lokalt Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). RALV deltar i beredningen inför beslut av institutionsstyrelsen eller prefekten när det gäller frågor om arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och miljö. Institutionens styrdokument ger verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består av följande ledamöter:

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Tor Svensson, administrativ chef
 • Anders Fogelberg, biträdande administrativ chef
 • Ceclilia von Mentzingen, skyddsombud
 • Jonas Vlachos, skyddsombud
 • Paul Klein, jämställdhetsrepresentant
 • Rikard Forslid, miljörepresentant
 • Yanran Zhu, doktorandrepresentant
 • Vakant, doktorandrepresentant
 • Vakant, studentrepresentant
 • Lukas Magnerfelt, studentrepresentant (suppleant)
 

Rikard Forslid är miljörepresentant på institutionen.

 

Här hittar du de styrdokument som ligger som grund för verksamheten vid Nationalekonomiska institutionen.

Krisplan (pdf) (79 Kb)

Åtgärdsplan mot sexuella trakaserier och kränkande särbehandling (133 Kb)

Besluts- och delegationsordning (258 Kb)

Miljöhandlingsplan (44 Kb)

På denna sida