Resurser för workshops, fältmoment och labbstudier

Askö ligger mitt i ett väl undersökt och relativt ostört hav. Laboratoriet är väl utrustat för forskning och undervisning, både i fält och inomhus.

En kort sammanfattning av vad som finns att nyttja hos oss på Askö är:

 • Rinnande brackvatten direkt ifrån havet, från 15 meters djup
 • Klimatrum och experimenthall
 • Flera välutrustade laboratorier
 • Konferensrum och trådlöst internet
 • Gott om fältutrustning
 • Dykrum, snorkelutrustning och vadarstövlar
 • Läs om våra fartyg och båtar här!
 

Mötesrum och videokonferensanläggning
Det går utmärkt att ha möten i vårt lilla bibliotek, med plats för 12 personer. Där finns även vårt videokonferansanläggning. Dessutom går det utmärkt att använda det vackra tornrummet för olika typer av möten och sammankomster. 

Trådlöst internet
Ett trådlöst nätverk finns på fältstationen. Du som har konto på Stockholms universitet kan logga in direkt. Gäster från andra lärosäten som är medlemmar i organisationen Eduroam kan ansluta via detta nätverk. 

Föreläsningssalen
Föreläsningssalen har plats för 35 personer och är utrustad med projektor och whiteboard. 

Kontorsutrymmen
För kontorsarbete finns ungefär 10 arbetsrum på Askö. Skrivare, kopieringsmaskin och telefon finns också. Masskopiering och längre utlandssamtal debiteras.

Verkstäder
Askös verkstäder är välutrustade och används för reparationer och nytillverkning av provtagningsutrustning och dylikt. Skadad utrustning lämnas omgående in till personalen. I anslutning till båthuset finns en båtverkstad för service och reparation av båtar. Det finns möjlighet att låna handverktyg från verkstäderna.

 

Det finns möjligheter att utföra experiment och undersökningar i flera typer av utrymmen, både inne och ute.

Allmänna resurser

 • Ett brackvattensystem finns indraget på labbet, med möjlig sandfiltrering. Vattnet kommer från 15 meters djup.
 • Mätboj för kontinuerlig datainsamling finns utsatt under isfri säsong.

Utomhusresurser

 • Experimenthallen har, helt eller delvis, öppningsbara väggar och tak. Där finns tillgång till stora kar/bassänger.
 • Uppställningsytan bakom experimenthallen har utökats. Vilket ger utökade möjligheter för genomflödesexperiment.
 • Sorteringsbänkar med rinnande brackvatten finns tillgängliga utomhus.

Klimatrum
Totalt finns 5 stycken klimatrum, varav ett är för ekotoxförsök. I samtliga rum finns system för luftbubbling av prover och system för kontinuerlig tillförsel av brackvatten, samt möjlighet att via lysrörsarmaturer reglera dygnsrytmen. Temperaturen kan regleras mellan ca 5-25C°. All elektrisk utrustning som ska användas måste vara skyddsklassad enl. IP 63.  

Laboratorieutrymmen

 • Sorteringslab har entré direkt från kajen och är en oöm lokal där material kan sorteras, sållas eller rengöras. Rinnande brackvatten, rejäla slangar och avlopp direkt ut i havet igen.
 • Kurslab har plats för 16 personer. Där finns bra ljus, flera stereoluppar, dragskåp, några mikroskop och bestämningslitteratur, samt indraget brackvatten och stora hoar där insamlat material kan stå på genomrinning. 
 • Mikrobiologiskt lab har bland annat värmeskåp, muffelugn, en pytho-PAM, certoclav och faskontrastmikroskåp. 
 • Kemilab har dragskåp samt en spektrofotometer, vakuumcentrifug och mikrocentrifug.
 • Torrlab har utrustning för filtrering av vatten
 • Partikellab med partikelräknare
 

Stationär utrustning

 • Avjoniserat vatten (osmosanläggning) för normalt laboratoriearbete
 • Partikelfritt vatten, även brackvatten (filtrerat via 22 my) exempelvis vid födoförsök etc
 • Ismaskin(kuber)
 • Kyl och frysskåp
 • -80C° frys
 • Förbränningsugn (Muffel, 500C°)
 • Torkugnar 5st
 • Frystork
 • Centrifuger (en kylcentrifug, en vanlig, en mikro och en vakuum)
 • Certoclav
 • Genysis spektrofotometer
 • Ultrospec spektrofotometer
 • Dubbelstrålig spektrofotometer
 • Vågar, snabbvågar med 2-5 decimaler
 • Partikelräknare
 • pytho-PAM
 • Mikroskop, (stero-, flourescens-, inverterade-, faskontrast)
 • Luppar med ljuskällor
 • Mätokular (1 set)
 • Digitalkamera för mikroskop och/eller för dokumentation av försöksuppsättningar, provtagningar etc
 • pH meter METROHM 691
 • Peristaltiska pumpar 2st
 • Skakvattenbad med termostat
 • Termostatbad
 • Filtrerutrustning Millipore 27 och 45 mm
 • Homogenisator (för klorofyllanalyser)
 • Kombinerad redox-meter med referens- och platinaelektrod

Bärbar utrustning som även kan användas i fält

 • CTD sensorer 
 • Minimonitor EP 15F
 • Ljusmätare, 2st, PAR-mätning (LICOR)
 • Dataloggers, HOBO med mjukvara
 • Syremätare, WTW med 40 m kabel
 • Syremätare, WTW med 1.5 m kabel
 • Salt/konduktivitetsmätare WTW med 1.5 m kabel
 • Salt/konduktivitetsmätare WTW med 30 m kabel 2 stycken
 • pH-meter
 • Akvarier i plast och glas, rymd 10-20 samt ett par större ca 50 liter. 

Övrigt

I övrigt finns måttliga mängder av allmänna laboratorieutensilier såsom glas, kolvar, bägare, termometrar, trattar, pipetter o.s.v.

Forskare medför förbrukningsmaterial och dylikt själva, men mindre mängder av engångsmaterial finns att tillgå, till exempel pasteur-pipetter, handskar, tejp, parafilm, engångssprutor med mera,

 
 • ROV - Remotely Operated Vehicle
 • CTD-sond
 • van Veen huggare
 • Lundgrenskrapa
 • Kajakprovtagare
 • Geminiprovtagare
 • Vattenhämtare
 • Gummibåt, 4m med 25 hk utombordare.
 • Fisknät/vetenskapligt översiktsnät
 • Landvad
 • Sållsatser (5, 1, 0.5, 0.25 mm)
 • Siktskivor
 • Vattenkikare
 • Planktonhåvar (15-90µm) 
 • Snorkelutrustning
 • Vadarstövlar
 • Krattor
 • Håvar
 • Backar
 • Hinkar

Bärbar lab-utrustning som även kan användas i fält

 • Minimonitor EP 15F
 • Ljusmätare, 1st, PAR-mätning (LICOR)
 • Dataloggers, HOBO med mjukvara
 • Syremätare, WTW med 40 m kabel
 • Syremätare, WTW med 1.5 m kabel
 • Salt/konduktivitetsmätare WTW med 1.5 m kabel
 • Salt/konduktivitetsmätare WTW med 30 m kabel 2 stycken
 • pH meter
 • Akvarier i plast och glas rymd 10-20 samt ett par större ca 50 liter 
 

Vid Askölaboratoriet finns många platser där dykning är en lämplig metod för insamling och experiment. Kontrollera att du uppfyller kraven på utbildning och godkänd läkarundersökning innan du reser ut till ön för att dyka.

Upplev havets organismer i deras egen miljö
Kring Askölaboratoriet finns goda möjligheter att använda dykning som arbetsmetod för doktorander och forskare som uppfyller kraven enligt AFS 2010:16. All dykning sker med egen utrustning. Oxybox och dykflagga finns att låna. I dykrummet finns möjlighet att förvara, skölja och torka dykutrustning, samt att fylla luft (200 & 300 bar). 

Regler
Kontrollera att du uppfyller kraven på utbildning (S30 eller motsvarande) och har en godkänd läkarundersökning innan du reser till Askö. Intyg, certifikat samt loggbok ska visas för Eva Lindell på Askö. Ett dyklag består av minst tre personer, varav minst en ska ha dykledarbehörighet för lägst S30 (DykLS30). 

 • För både fridykning och apparatdykning gäller Stockholm Universitets dykregler. Du som är medarbetare vid universitetet kan logga in och läsa dem på medarbetarwebben. Säg till annars, så kan vi skicka dem till dig!
 • För apparatdykning gäller Arbetsmiljöverkets AFS 2010:16 Dessa finns att läsa på Askö. Läs och ladda ner dokumentet.
 • Prefekten på din institution är ansvarig för dig, och ska i förväg informeras om planerat dykarbete och godkänna detta.

Kontakt: Jesper Ström

 

Verksamhet med försöksdjur är omgärdat av en rad lagar och bestämmelser. Den som vill bedriva forskning eller undervisning med försöksdjur på Askölaboratoriet ska kontakta föreståndaren för djurskydd (forestandare.djurskydd.asko@su.se) minst 6 månader innan försöket är planerat att påbörjas.

För att få utföra djurförsök på Askölaboratoriet krävs att en ansökan om etisk prövning av djurförsök godkänts av en regional djurförsöksetisk nämnd. Den som skickar in ansökan måste ha adekvat utbildning och vara godkänd försöksledare av föreståndaren för Askölaboratoriet. Viss undervisning med försöksdjur på Askölaboratoriet kan efter samråd med föreståndaren bedrivas i enlighet med den godkända etiska ansökan Benfiskar och rundmunnar i undervisning på Askölaboratoriet.

All personal som hanterar försöksdjur på Askölaboratoriet måste ha adekvat utbildning och godkännas av föreståndaren. Delar av Askölaboratoriets personal har utbildning och kompetens för praktiskt utförande av djurförsök, skötsel och tillsyn av försöksdjur och kan i mån av tid assistera vid djurförsök efter förfrågan.

Enlig djurskyddslagen avses med försöksdjur: ryggradsdjur och bläckfiskar som används i djurförsök eller djur inom dessa grupper som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas eller har använts i djurförsök. Med djurförsök avses: användning av nämnda djurgrupper i vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, undervisning om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt andra jämförliga ändamål. Alla ryggradsdjur och bläckfiskar som hålls i fångenskap för vetenskapliga ändamål och undervisning räknas som försöksdjur. Fisk och bläckfiskar som fångas genom provfiske, oavsett ändamål, betraktas också som försöksdjur. Vid tveksamheter om din planerade forskning rör försöksdjur kontakta föreståndaren för Askölaboratoriet (forestandare.djurskydd.asko@su.se) eller tillståndshavarkansliet på universitetet (tillstandshavarkansliet.mbw@su.se).

Askölaboratoriet har endast tillstånd för forskning och undervisning på försöksdjur av djurgrupperna benfiskar, broskfiskar och rundmunnar. Endast benfiskar får hållas i fångenskap i försöksdjuranläggningen. Med Askölaboratoriet och försöksdjursanläggningen avses både laboratoriebyggnaderna på Askö och de båtar som ägs och/eller förvaltas av Östersjöcentrum. 

På Askölaboratoriet studeras även ryggradslösa djur (andra än bläckfiskar). Dessa djurgrupper betraktas inte som försöksdjur, men även de ska enligt djurskyddslagen behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

För djurförsök med vilda däggdjur och fåglar i Stockholms universitets regi ansvarar godkänd föreståndare på Zoologiska institutionen. För ringmärkning av fåglar ansvarar föreståndare på Naturhistoriska riksmuseet. 

Mer information finns i Driftrutiner för djurförsök vid Askölaboratoriet (1572 Kb) , under Stockholms universitets information om etik i forskningen , samt på universitetens gemensamma informationsportal med fakta om djurförsök i forskning.

 

På Askölaboratoriet ska vi enligt vår miljöpolicy sträva efter att minimera kemikalieanvändningen. Skyddsföreskrifterna för ämnena måste också följas. Kursledaren är ansvarig för kursers kemikaliehantering. Det är viktigt att du anger i ansökan att du/ni/kursen kommer att arbeta med kemikalier.

Du är skyldig att medföra produktblad för alla kemikalier samt en gällande riskanalys för det planerade arbetet. Dessa ska visas för ansvarig vid ankomsten till Askö. Då ska ni också rådgöra om var och hur ni kan arbeta med kemikalierna. All kemikaliehantering ska ske i därför avsedda dragskåp och kemlab. Ekotoxikologiska experiment får utföras i termokonstansrummet vid mikrolab. Kemikalier som du själv tagit med dig samt kemavfall som ni åstadkommit måste tas med från stationen vid avfärd.

Formalin

Askölaboratoriet har skärpt praxis för formalinhantering. Formalin får endast användas i ett speciellt dragskåp på kemlab. Mikroskopering av formalinfixerade prover får endast ske i mikroskoprummet under utsugsfläkt. Förvaring av prover sker i formalinförrådet i ladan.

Radioaktiva isotoper

Askölaboratoriet har tillstånd att hantera radioaktiva substanser. Dessa undersökningar får endast ske i ett av labben. Kontakta ansvarig redan under planeringen av projektet. Den enskilda forskaren måste intyga att erfordeliga tillstånd finns.

Avfall måste tas med till fastlandet

Det är viktigt att du tar hem och kastar och sorterar ditt avfall när du avslutat ett experiment eller provtagning. Mer information finns i våra säkerhetsföreskrifter, fråga oss gärna om råd! 

På denna sida