Organisation

Här hittar du information om respektive enhet / avdelning eller centra, om institutionens ledning och institutionsstyrelse, skyddsombud samt olika arbetsgrupper vid institutionen.

Institutionen består av fem enheter / avdelningar och två centra:

Antikens kultur och samhällsliv

Arkeologi

Arkeologiska forskningslaboratoriet

Numismatiska forskningsgruppen

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Centrum för paleogenetik

 

Prefekt

Astri Muren
tfn 08-16 32 13
prefekten@ark.su.se

Ställföreträdande prefekt

Jan Apel
tfn 08-16 34 10
prefekten@ark.su.se

Administrativ chef

Maria Wojnar-Johansson
tfn 08-16 21 77
administrativchef@ark.su.se

Avdelningsföreståndare, Antikens kultur och samhällsliv

Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se

Avdelningsföreståndare, Arkeologi

Andrew Jones
andrew.jones@ark.su.se

Avdelningsföreståndare, Laborativ Arkeologi

Kerstin Lidén
tfn 08-16 43 70
kerstin.liden@afl.su.se

Avdelningsföreståndare, Numismatiska forskningsgruppen

Jens Christian Moesgaard
tfn 08-674 76 80
jens.christian.moesgaard@ark.su.se

Avdelningsföreståndare, Osteoarkeologi

Jan Storå
tfn 08-16 12 87
jan.stora@ofl.su.se

Avdelningsföreståndare, Centrum för paleogenetik

Anders Götherström
anders.gotherstrom@arklab.su.se

 

Ordförande

Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt

Forskare/lärare

Mats Burström, ordinarie lärare/forskare
Gunilla Eriksson, ordinarie lärare/forskare
Andrew Jones, ordinarie lärare/forskare
Anders Götherström, ordinarie lärare/forskare
Anna Kjellström, ordinarie lärare/forskare
Lena Sjögren, ordinarie lärare/forskare
Arja Karivieri, suppleant lärare/forskare
Kerstin Lidén, suppleant lärare/forskare

T/A personal

Anne Monikander, ordinarie TA-personal
Vaidilute Bjerregaard, suppleant TA-personal

Studentrepresentanter

Meghan Mattsson McGinnis, ordinarie (för doktorander)
Sebastian Wärmländer, ordinarie  
Anna Svensk, ordinarie

Sekreterare

Terese Ohlsson

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter och sökande, enligt diskrimineringslagen. Du kan också vända dig till studievägledarna eller skyddsombuden för hjälp och stöd.

 

Jämställdhetsgruppen

Astri Muren, sammankallande

Emilia Åkerman

Lena Sjögren

Arbetsgrupp för Miljö

Stockholms universitetet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva.

Stockholms universitets miljöpolicy

Gobalamalen.se
Globalamalen.se

Vid institutionen finns två miljörepresentanter som lokalt arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan och som utarbetar vår lokala miljöhandlingsplan.
Jonas Monié-Nordin

Helen Kollind

Miljöhandlingsplan för 2023:  Miljöhandlingsplan 2023 (92 Kb)

 

Skyddsombuden har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden/skyddsombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera.

Lokala skyddsombud för Institutionen för antikens kultur och samhällsliv:

Ann-Louise Schallin

Anne Monikander

 

Vid universitetet finns också fem huvudskyddsombud.

Kontakt med huvudskyddsombuden

Policy- och styrdokument

Policy- och styrdokument för anställda inkl. doktorander (oavsett finansieringsform) vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Policydokument

Arbetstidsberäkningspolicy (434 Kb)

Policy vid disputationer (389 Kb)

Etikpolicy (111 Kb)

Mediepolicy (170 Kb)

Policy Kostnader för disputation och avhandlingsproduktion (43 Kb)

Rutiner för granskningsprocess FUN (87 Kb)

Rutiner för byte av handledare inom forskarutbildningen i arkeologi (45 Kb)


Strategier

Strategier vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2021-2023 (256 Kb)

Strategier vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2018-2020 (576 Kb)


Styrdokument

Delegationsordning rev. 2023 (306 Kb)

Verksamhetsplan för Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2016-2017 (171 Kb)

Åtgärdsplan för Institutionen för arkeologi och antikens kultur (478 Kb)

 

För särskilda policydokument gällande studenter se utbildningssidan: Policy- och styrdokument

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser för Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Verksamhetsberättelse för 2020 (1357 Kb)

 

Kontakt

Prefekt
Stf Prefekt
Administrativ chef
På denna sida