Östersjöcentrum ser med oro på pausade omprövningar av vattenkraften

Östersjöcentrum skriver i ett yttrande om paus i prövningar av vattenkraften att det är helt nödvändigt att snarast ompröva och miljöanpassa svenska vattenkraftverk, för att Sverige ska kunna fortsätta arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt uppnå god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Östersjöcentrum motsätter sig förslaget att pausa omprövningar av vattenkraften i enlighet med den nationella planen för prövning.

Vi ser med oro på att en relativt väl fungerade process som äntligen tagit fart tack vare den breda kompromiss som hittats mellan vattenkraftindustrin (både storskalig och småskalig), kultur och miljöintressen – nu riskerar att politiseras igen. Det har inte våra vatten och hotade arter tid med.

Många havslevande vandrande arter behöver fria vandringsvägar för att lyckas med sin reproduktionscykel. Arter såsom ål, nejonöga och flera bestånd av öring och lax kommer inte att kunna återhämta sig utan miljöåtgärder, därför är det bråttom med åtgärderna.

Behövs för att skydda ålen

Stora miljövinster kan göras med miljöanpassningar den småskaliga vattenkraften. Den består av ca 1700 kraftverk som endast står för några få procent av produktionen. Därför prioriteras denna i den nationella planen för omställning av svensk vattenkraft.

Den småskaliga vattenkraften i södra och mellersta Sverige utgör den största olägenheten för den hotade ålens möjligheter att vistas i svenska inlandsvatten. Vattenkraftverk utan fungerande galler och omlöp dödar många ålar.

Regeringen avvisade i veckan EU:s förlängning av ålfiskestoppet från tre till sex månader per år med motiveringen att ”det finns mycket annat man kan göra för ålen”. En sådan ”annan” åtgärd vore just en snabb omprövning av den småskaliga vattenkraften, som snarast behöver miljöanpassas, inte en pausning av omprövningarna.

Läs hela vårt yttrande här