Intensiv sommar för Levande vikar

Nu är arbetet i full gång inom projekt Levande vikar. Efter två års kartläggningar har åtta vikar längs Svealands kust slutligen valts ut. I samtliga vikar pågår nu intensivt arbete med undersökningar och provtagning. Samtidigt genomförs särskilda fallstudier inom olika områden där forskarna behöver mer kunskap.

Karta över de åtta vikarna. Fyra åtgärdsvikar (svart kvadrat) och fyra kontrollvikar (vit prick).

Under våren valdes fyra vikar ut för vidare arbete med åtgärder. Det blev Östanfjärden i Östhammars kommun, Sandviken i Norrtälje kommun, Långbroviken i Värmdö kommun och Toren i Haninge kommun. För att kunna särskilja naturliga förändringar från åtgärdseffekter har projektet även valt ut fyra kontrollvikar.
Åtgärdsvikar inom projektet Levande vikar är valda!

Små och grunda vikar

Gemensamt för de åtta vikarna är att de är små, grunda och har en liten vattenomsättning. Alla har också grumligt och näringsrikt vatten, lite rovfisk och dålig yngelrekrytering. De har antingen ont om bottenvegetation, eller också har de mycket kraftig vegetation med främst högväxande övergödningsgynnade arter.

I de fyra åtgärdsvikarna är arbetet med lokal förankring och åtgärdsförberedelser i full gång, samtidigt som undersökningar och provtagningar pågår i samtliga vikar.

Underlag för åtgärder

För att få bra underlag för att identifiera lämpliga åtgärder för respektive vik och för att följa vikarnas miljöstatus görs olika undersökningar. Bland annat mäts näringshalt och grumlighet både i vattnet och i tillrinnande vattendrag. Sediment provtas också för att få en uppfattning om deras roll i vikarnas näringsomsättning, och under sommaren undersöks även bottenvegetation och fisk i vikarna.

Abborrlek och vägröjning

I Toren-viken växer det alltför bra.

Åtgärdsarbetet har redan påbörjats så smått i två av vikarna. Som ett resultat av diskussioner under uppstartmötet för Östanfjärden har de boende placerat ut risvasar som leksubstrat för abborre. Projektet kommer följa upp effekten av dessa, och om resultaten är goda kan fler risvasar placeras ut inför nästa års lekperiod, i såväl Östanfjärden som i de andra åtgärdsvikarna.

I Toren upplever de boende stora problem med högväxande undervattensvegetation under somrarna. Där planeras en båtled där undervattensvegetationen klipps ett antal gånger under sommaren för att underlätta in- och utpassage för båtar. Projektet kommer utvärdera hur de boende upplever effekten av åtgärden, samt om och i så fall hur den påverkar vattenkvaliteten.

Några fallstudier är på gång

Forskaren Joakim Hansen undersöker hur grumligt vattnet blir när man kör motorbåt på grunt vatten.

Som ett led i provtagningar och förberedelser genomförs även fallstudier för att ta fram kunskapsunderlag för åtgärder i vikarna och allmänna rekommendationer. Under våren och sommaren fokuseras arbetet framför allt till tre fallstudier:

Blir vattnet grumligt av motorbåtstrafik?

Under april till september görs fältexperiment vid Askölaboratoriet för att undersöka hur mycket grumlighet som orsakas av småbåtar som kör över olika djupt vatten och över olika typer av bottnar med olika motorer och hastighet.
Hur påverkar motorbåtar Östersjöns grunda vikar?

Linda Kumblad och Emil Rydin tar upp sedimentproppar i Östanfjärden. De används för laboratorieförsök.

Är det bra att klippa vass?

Under sommaren görs flera fältexperiment för att undersöka hur vassklippning i grunda vikar påverkar vattenkvalitet, erosion och kolinlagring. Fältexperimenten utförs i en av åtgärdsvikarna – Östanfjärden, men även på andra platser utmed Svealandskusten.
Följ med på en djupdykning i vassen

Kan man binda fosfor i så här grunda vikar?

Under våren och sommaren genomförs undersökningar om vad som reglerar fosforbindningen i grunda vikars sediment. Det görs lab-experiment på Uppsala universitet med sedimentprover från åtgärdsvikarna, och pilottest med provrutor två av åtgärdsvikarna – Östanfjärden och Långbroviken – för att försöka stärka fosforbindningen i sedimentet.