Ny policy brief: Övergödningen måste minska för att metanutsläppen från kusterna ska begränsas

De svenska kusterna är idag nettokällor till växthusgaser till atmosfären, främst i form av metan. För att minska dessa metanutsläpp krävs fler åtgärder mot övergödningen. Det skriver Östersjöcentrums forskare i en ny policy brief.

Det blir allt mer bråttom att minska utsläppen av växthusgaser, om Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till två grader ska kunna nås. En delvis förbisedd källa till utsläpp från Sverige är de övergödda kusterna.

Enligt grova beräkningar uppgår utsläppen av den kraftiga växthusgasen metan från det svenska territorialvattnet idag till 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (på 20-årsskalan) per år.

Oceanograf Erik Gustafsson, Stockholms universtitets Östersjöcentrum. Foto: Niclas Björling.

– Metanutsläppen uppstår när organiskt material bryts ner i syrefria miljöer. Att minska näringstillförseln till Östersjön, som orsakar övergödning och syrebrist, skulle därför högst sannolikt göra att utsläppen minskade, säger Erik Gustafsson, forskare vid Östersjöcentrum och författare till den nya policy briefen.

I policy briefen konstaterar forskarna också att det behövs mer kunskap om de kustnära växthusgasutsläppen för att kunna fokusera åtgärderna rätt. De föreslår därför att det tas fram ett system för att redovisa utsläppen från olika kustmiljöer.

–Det skulle göra det möjligt att upp¬skatta vilka effekter olika störningar i havsmiljön får på klimatet, och vilka klimateffekterna blir av att ett kustområde restaureras. Då skulle också dessa utsläpp kunna inkluderas i den nationella klimatrapporteringen och utsläppshandeln.

De pågående klimatförändringarna gör det särskilt angeläget att genomföra åtgärder för att minska övergödningen, eftersom uppvärmningen i sig kan göra att metanutsläppen ökar.

– Sådana åtgärder kan samtidigt leda till bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald, säger Erik Gustafsson.

Läs hela policy briefen här:

Minskad övergödning avgörande för att hindra kustnära metanutsläpp

Läs hela policy briefen på webben