Nytt faktablad beskriver effekten av aluminiumbehandling

Aluminiumbehandling är sedan decennier en etablerad åtgärd för att minska övergödningen i insjöar, men har först nyligen använts i Östersjön, inom projektet Levande kust. Genom modellering har forskare vid Östersjöcentrum nu utvärderat effekten av behandlingen på bland annat närings- och syrehalter.

Som en del av det omfattande åtgärds- och forskningsprogrammet Levande kust genomfördes under åren 2012-2013 den första storskaliga aluminiumbehandlingen i en marin miljö i Björnöfjärden – en avsnörd och vid tillfället kraftigt övergödd havsvik i Stockholms skärgård.

Mätningar i viken visade att behandlingen gav snabb och kraftig minskning av fosforhalterna och en bättre vattenkvalitet. Men nyligen genomförda modelleringar visar också att så länge fosforhalterna i det omgivande havet förblir höga motverkas minskningen av en ökad nettoimport av fosfor till viken. Ju större vattenutbytet är, och ju högre näringstillförseln är från land, desto snabbare avtar effekten av aluminiumbehandlingen, men även sedimentationen i viken har stor betydelse. Modellscenarier visar att effekten av behandlingen på fosforhalterna upphör i slutet av 2020-talet.

Se även Baltic Breakfast på ämnet: Aluminium treatment as a measure against eutrophication

Läs hela faktabladet:

Effekter på fosfor av aluminiumbehandlingen i Björnöfjärden (2103 Kb)  (pdf)

Effekter på fosfor av aluminiumbehandlingen i Björnöfjärden (webbtext)

Kontakta oss gärna på ostersjocentrum@su.se för att beställa ett kostnadsfritt tryckt exemplar av faktabladet!