Andreas Hellerstedt har fått stipendiepengar och presenterar sitt arbete med att utforska djurs rättigheter såsom de framstår i dissertationer från Sverige-Finland ca 1700. Han presenterar projektet så här: Det blir en preliminär studie av dissertationer runt 1700 om djurs rättigheter. En första översikt av materialet (bl a fr professorerna Upmarck och Hermansson i Uppsala och Scarin och Mesterton i Åbo), visar att diskussionen av djur runt 1700 främst präglas av tre olika och delvis motsägande tanketraditioner: cartesianismen, naturrätten och kristendomen. Å ena sidan betraktas djur som egendom, som människan har en gudagiven rätt att nyttja; de har inga rättigheter eftersom de inte är rättskapabla, vilket i sin tur beror på att de saknar förnuft. Å den andra sidan tillskrivs de uttryckligen rättigheter; åtminstone anses människan ha plikter gentemot dem som följer av den naturliga lagen.

Ordf. Elisabeth Mansén.