Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i pedagogik

Masterprogrammet i pedagogik vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i frågor som rör lär- och påverkansprocesser för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och arbetsliv.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Inom programmet kan du välja att fördjupa dig inom något av pedagogikens forskningsområden genom ett val mellan fem olika studiegångar; Didaktisk design, Hälsa, Karriärutveckling och vägledning, Organisationspedagogik, lärande och ledarskap eller Skola, utbildning och samhällsförändringar.

Under första delen av utbildningen läser du pedagogik som vetenskaplig disciplin i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Det ingår också kurser i vetenskapsteori och metodkunskap som förberedelse inför den avslutande masteruppsatsen. Obligatoriska kurser blandas därefter med kurser inom vald studiegång.

Nära praktiken och forskningen

I flera av kurserna får du analysera egna erfarenheter och/eller praktiska fall utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Studenterna på masterprogrammet förväntas också aktivt delta i ett av institutionens forskningsseminarier där aktuella forskningsfrågor diskuteras regelbundet och det ges möjlighet att utveckla kontakter med såväl nationella som internationella forskare.

Hel- och halvfart

Du kan välja mellan att läsa programmet på helfart eller halvfart.

 • Programöversikt

  Under första terminen väljer du en fördjupning inom programmet. Vi erbjuder fem olika studiegångar om 30 hp vardera. Du hittar kurserna i studiegångarna under rubriken Mer informationDär presenteras också studiegångarna.

  År 1

  Termin 1

  Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
  Vetenskapsteori (PEAV29), 7.5 hp
  Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
  Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp

  Termin 2

  Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
  Kurs inom vald studiegång
  Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7,5 hp
  Kurs inom vald studiegång

  År 2

  Termin 3

  Kurs inom vald studiegång
  Kurs inom vald studiegång

  Forskningsspecialisering (PEA459), 15 hp

  Termin 4

  Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

  Kurserna i studiegångarna finns under rubriken Mer information längre ned på sidan.

   

  Upplägg vid halvfartstudier (studenter läser samma kurser som helfartsstudenter)

  Programmets upplägg vid halvfartsstudier (55 Kb)

  Programöversikt HT2020

  Programöversikt HT2020 (139 Kb)

   

  Programöversikt HT2019 (studenter läser samma kurser som ovan men i en annan ordning)

  Programöversikt HT2019 (53 Kb)

  Programöversikt HT2018 (studenter läser samma kurser som ovan men i en annan ordning)

  Programöversikt HT2018 (71 Kb)

   

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Kurser i de valbara studiegångarna


  Studiegång: Didaktisk design

  Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält (PEA 431), 7,5 hp

  Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion (PEA432), 7,5 hp

  Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys (PEA 436), 7,5 hp

  Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen (PEA 437), 7,5 hp

   

  Studiegång: Hälsa

  Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp

  Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet (PEA453), 7.5 hp

  Individens meniningsskapande i utmanande och existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp

  Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa

   

  Studiegång: Karriärutveckling och vägledning

  Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp

  Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp

  Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp

  Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp

   

  Studiegång: Organisationspedagogik, lärande och ledarskap

  Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp

  Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp

  Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7.5 hp

  Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 h

   

  Studiegång: Skola, utbildning och samhällsförändringar

  Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp

  Internationella perspektiv på utbildning (PEA438), 7.5 hp

  Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp

  Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp

  Presentation av studiegångarna

   

  Didaktisk design

  Studiegången Didaktisk design vänder sig till dig som är intresserad av undervisning, kommunikation och interaktionsprocesser samt bedömning och lärande i olika former av klassrumsmiljöer. Dagens komplexa klassrumsmiljöer kännetecknas av mångfald, digitalisering och flexibilitet avseende resurser för interaktion och lärande.

  Vi uppmärksammar klassrumsstudier i vidgad bemärkelse, där didaktisk design av såväl analoga som digitala lärmiljöer skapar villkor för interaktions- och lärandeprocesser.

  Inom studiegången får du möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt systematisera och integrera kunskaper om didaktisk design samt att analysera och bedöma komplexa frågor och situationer. Du får dessutom möjlighet att fördjupa dina teoretiska och metodologiska kunskaper samt insikter i aktuell forskning inom didaktisk design. Under studiegången kommer kunskaper om design för undervisning, lärande, bedömning, observation och interaktionsstudier för multimodal analys samt kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen särskilt att uppmärksammas för att utveckla din handlingsrepertoar inom olika verksamheter.

  Hälsa

  Studiegång Hälsa utgår från en vid definition av hälsobegreppet och behandlar olika verksamhetsfält såsom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård och omsorg. I fokus står frågor om sjukdom och normalitet/avvikelse som sociala och kulturella fenomen, samt delaktighetsfrågor. Utgångspunkt tas i vetenskapliga traditioner som undersöker såväl människors erfarenheter i ett livsvärldssammanhang och hur dessa gestaltas och kommuniceras, som det samhälleliga sammanhang där föreställningar om hälsa och ohälsa formas.

  Karriärutveckling och vägledning

  Studiegång Karriärutveckling och vägledning ger fördjupade kunskaper om individers och gruppers karriärprocesser ur individ- och samhällsperspektiv och bidrar till att utveckla handlingsrepertoaren i den karriärvägledande praktiken. Kurserna fokuserar på individers och gruppers lärande, val och övergångar inom utbildning och arbetsliv och studie- och yrkesvägledande verksamheters villkor och förändring. Du utvecklar din förmåga att förstå och kritiska granska komplexa frågor och fenomen vad gäller karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter. Studiegången vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare, verksamma inom studie- och yrkesvägledande verksamheter och/eller intresserad av individers och gruppers lärande, valprocesser och övergångar i utbildning och arbetsliv.

  Organisationspedagogik, lärande och ledarskap

  Studiegången Organisation – lärande och ledarskap vänder sig till dig som har ett särskilt intresse för frågor om lärande, utveckling och ledarskap i organisation och arbetsliv. Dagens arbetsliv kännetecknas av ökad mångfald, digitalisering, flexibilitet samt standardisering. Utifrån dessa utgångspunkter kan man fråga sig vilka villkor som finns för människor att lära och utvecklas samt hur organisationer aktivt kan arbeta för att utveckling ska komma till stånd. Under studiegången får du fördjupade kunskaper om människors lärande och förutsättningar att lära och utvecklas i dagens arbetsliv och organisationer. Du får också redskap att analysera organisationer och dess villkor för människors och organisationers lärande och utveckling. I kursen får du vidare fördjupa dig i ledarskapets betydelse för utveckling och inte minst kommunikationens centrala roll i ledarskapet. Slutligen får du också en fördjupning i de utmaningar som finns i att hantera konflikter i dagens arbetsliv och organisationer samt möjliga sätt att hantera dessa konflikter. Studiegången avser därmed ge dig goda kunskaper och god förståelse för att förstå ett komplext arbetsliv, en förmåga att analysera arbetslivets förändringar på en övergripande samhällsnivå, organisationers och ledarskapets utmaningar och villkor samt den enskilda människans möjligheter att lära och utvecklas i dagens arbetsliv.

  Skola, utbildning och samhällsförändringar

  Studiegången Skola, utbildning och samhällsförändringar vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällsförändringar ömsesidigt berör skolan och utbildningsväsendet i stort såväl, historiskt som i nutid.     

  Masterprogrammet Pedagogik med inriktning mot skola, utbildning och samhälls- förändringar kretsar kring hur skola och utbildningssystem påverkar och påverkas av det omgivande samhället. Syftet är att belysa och bättre förstå hur skolsystem i olika sammanhang förhåller sig till frågor som utbildning, ledarskap och makt, kunskapens sociala förutsättningar, pedagogiska utopier, utbildningspolitik och utbildningsmarknad m.m. Genom studier av utbildning i olika sammanhang behandlas såväl utbildnings- historiska, läroplansteoretiska, utbildningssociologiska och diskursanalytiska perspektiv. Programmets innehåll erbjuds såväl som fristående kurser som ett sammanhållet program, och utgör en god grund för vidare forskningsstudier.  Du som gått den statliga befattningsutbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet) och är behörig att läsa på avancerad nivå får tillgodoräkna dig 30 hp i denna studiegång.

  Examen

  Programmet leder fram till en masterexamen i pedagogik med inriktning utifrån vald studiegång.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Viktoria Svangren, läser Organisationspedagogik, lärande och ledarskap

  "Just nu tänker jag att skolutveckling i någon form är det som intresserar mig".

  Viktoria Svanberg

  Varför har du valt att läsa Masterprogrammet i pedagogik?

  – Jag är sedan tidigare utbildad lärare och jag drömmer om att få vara med att utveckla svensk skola och jag hoppas på att kunna använda den kunskap som jag får under utbildningen för att göra det.

  Hur är det att läsa på masternivå?

  – Utbildningen ger oss som studenter möjlighet att sätta oss in i forskning och litteratur inom vårt område vilket gör att jag både kan bredda och fördjupa de kunskaper jag redan har. Jag upplever att jag blir mer och mer insatt i det kunskapsområdet jag befinner mig inom och jag får en tydligare bild, med fler perspektiv. Det som är både en av de positiva och utmanande delarna inom utbildningen är att göra urval och begränsa sig. Det finns så otroligt många intressanta riktningar som man kan välja att ta inom området. Jag uppskattar att vi har möjlighet att välja hur vi formar våra uppgifter till innehåll och fokusområden.

  Vad är det bästa med din utbildning?

  – Den bild jag har fått av Masterprogrammet är att det finns en röd tråd och helhetstanke med utbildningen men att varje lärare inom dem får forma sina kurser och sin undervisning. Det gör utbildningen både tydlig och lätt att begripa samtidigt som den tillåts bli mer personlig och anpassade, både utifrån de som leder den men även för oss som utför den. Det betyder att det finns tydliga ramar men stor öppenhet inom dessa.   

  Hur ser undervisningen ut?

  – Oftast har vi två tillfällen som vi ses varje vecka, dels för inspirerande föreläsningar från våra lärare samt seminarieformer där vi som studerar förbereder oss genom att sätta oss in i olika texter för att vi ska kunna utbyta tankar och reflektioner gällande dessa när vi ses. Detta mynnar sedan ut i att vi i slutet av kursen gör en fördjupad inlämning om något eller några av de teman som vi jobbat med under kursens gång. Samtidigt som vi gör detta så får vi även stöd och krav gällande formalia. Våra lärare är tydliga med vilka krav som finns gällande detta och ger oss återkommande feedback. 

  Vad har du för några framtidsplaner? 

  – Mitt personliga mål är att vara fullt fokuserad på denna utbildning tills jag slutfört den. På vägen ska jag fundera på vilka dörrarna som öppnats för mig och vilken jag ska kliva in genom. Just nu tänker jag att skolutveckling i någon form är det som intresserar mig. Om det blir inom forskningen eller ute i praktiken återstår att se.

  – Jag har även, under större delen av mitt liv, varit föreningsaktiv och engagerad, framförallt inom idrottsvärlden. Detta består till stor del av ideellt arbete och kunskaper om organisation och ledarskap ser jag kan komma till användning. Jag kommer absolut att försöka använda min kunskap och kompetens för att fortsätta utveckla idrottsrörelsen. 

  Har du några råd eller tips till blivande studenter?

  – Mitt tips när du valt att gå in i en utbildning är att gör det fullt ut (oavsett om du studerar heltid eller ej) men med det menar jag att också ha fokus på din utbildning och ditt lärande. Planera för det, planera för när du ska studera och sätt upp mål för vad du ska ha utfört under den tiden. Att skapa en tydlighet för sig själv gällande detta tror jag leder till lägre nivå av stress, en större känsla av att ha kontroll och en möjlighet att även veta när din lediga, fria tid, är.

  Student på Masterprogrammet i Pedagogik med inriktning mot Organisationspedagogik, lärande och ledarskap. Mars 2020.

  Möt våra alumner

  Aimée Narfström, HR-konsult med fokus på hållbar tillväxt och hälsa

  "Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på i olika sammanhang, formella som informella".

  Foto: Privat

  Hur har utbildningen påverkat ditt nuvarande arbete?

  – Utbildningen har påverkat mig positivt eftersom jag upplever att jag har en god grund att stå på i olika sammanhang, formella som informella. Jag övade upp min förmåga att arbeta på ett metodiskt sätt, förstå vad som är stort och litet i en kontext, samt lärde mig att bli mer kritiskt resonerande. Vidare fick jag ett slags helikopterperspektiv gällande de samhällsvetenskapliga fenomen och föreställningar som finns, kunskaper jag är tacksam över idag och som är tillämpbara i mitt arbete.

  Har din masterexamen lett till att du bytt jobb?

  – Jag tog min fil. kand. examen i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv i Uppsala precis innan jag påbörjade programmet. Det fanns inget uttalat krav om masterexamen för min tjänst men det kan ha varit meriterande i urvalsprocessen för tjänsten. 

  Aimée Narfström, HR-konsult med fokus på hållbar tillväxt och hälsa. Har läst Masterprogrammet i pedagogik, inriktning hälsa, vid Stockholms universitet.

  Tobias Malm, doktorand i pedagogik

  "Det var väldigt stimulerande att arbeta med ett såpass stort självständigt skrivprojekt som masteruppsatsen utgör. Jag tyckte också det var spännande att medverka vid högre forskningsseminarium".

  Tobias Malm

  Varför ska man läsa på avancerad nivå?

  – Programmet är brett och relativt fritt, vilket passade mig bra. Det gav en möjlighet att utveckla ett eget forskningsproblem som knyter an till mig och sådant jag tycker är mest intressant. Jag tror att masterprogram generellt passar bäst när man känner på sig att en akademisk väg vore spännande att prova, eller om man är allmänt sugen på att klura djupare kring olika pedagogiska frågor.

  Vad har du lärt dig på utbildningen?

  – Det är givetvis svårt att fånga i några få ord. Men för min del upptäckte jag nog mitt intresse för filosofi och samhällsvetenskapliga teorier, samt för akademiskt skrivande. Gissar att det är just de sakerna jag också utvecklat mest från utbildningen. Men det handlar också om insikter i själva pedagogikämnets omfång, historia och komplexitet, vilket jag inte hade koll på innan.

  Vad fick dig att vilja gå vidare till forskarutbildningen?

  – En blandning av fler faktorer, inte minst personliga. Men överlag tyckte jag att det var väldigt stimulerande att arbeta med ett såpass stort självständigt skrivprojekt som masteruppsatsen utgör. Jag tyckte också det var spännande att medverka vid högre forskningsseminarium, jag trivdes med institutionen och dess personal, samt fick uppmuntran till vidare fördjupning av min handledare.

  Tobias Malm, doktorand, forskar om organisatorisk utveckling i pop och rockband. Har läst masterprogrammet i pedagogik vid Stockholms universitet.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Genom masterprogrammet i pedagogik kommer din förmåga till pedagogisk analys, syntetisering och kritisk bedömning tränas. Sådan förmåga har ett brett användningsområde inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras, till exempel i kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom statliga eller privata organisationer och företag, inom media eller forsknings- och utvecklingsprojekt. Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå.

 • Kontakt

  Programansvarig

  Eva Svärdemo-Åberg
  E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

  Studievägledare

  Malin Gustafsson
  E-post: malin.gustafsson@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Peter Skoglund
  E-post: peter.skoglund@edu.su.se

   

  Kontaktuppgifter för studiegångarna:

   

  1. Didaktisk design

  Studiegångsansvarig: Eva Svärdemo Åberg

  2. Hälsa

  Studiegångsansvarig: Robert Ohlsson

  3. Karriärutveckling och vägledning

  Studiegångsansvarig: Åsa Sundelin

  4. Organisationspedagogik, lärande och ledarskap

  Studiegångsansvarig: Camilla Thunborg

  5. Skola, utbildning och samhällsförändringar

  Studiegångsansvarig: Åsa Broberg