Ny studie om våtmarkers multifunktionalitet

En anlagd våtmark kan ha många olika funktioner i landskapet, men en och samma våtmark kan inte alltid göra allt på en gång. Man behöver ha klart för sig vilken funktion man har tänkt att våtmarken ska ha: Ska den stärka den biologiska mångfalden, motverka näringsläckage eller att reglera vattennivåer. Det konstaterar forskarna bakom en ny tvärvetenskaplig studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment.

Under senare år har igenläggandet av våtmarker i Europas jordbrukslandskap börjat vända till ett återskapande av våtmarker. Samhällen och beslutsfattare ser våtmarkernas potential för reglering av vattenflöden, motverkande av näringsutsläpp, begränsning av klimatförändringar, bevarande av biologisk mångfald och för kulturella ekosystemtjänster.

I den nya studien, som undersöker hur man mest effektivt kan återskapa våtmarker för att få del av deras multifunktionalitet i landskapet, slår författarna fast att våtmarkernas många funktioner bäst uppnås på landskapsnivå. Så att varje enskild våtmark kan fokuseras på enskilda funktioner.

– En återvätning av landskapet är viktig av flera skäl, och är därför prioriterat av myndigheter. Ett framgångsrikt arbete fokuserar på hela våtmarkslandskap där det finns våtmarker som är optimerade för olika funktioner, säger Peter Hambäck.

En våtmark som till exempel effektivt tar upp näringsämnen i ett avrinningsområde och hindrar dessa från att föras vidare ut i havet, uppnår mycket höga koncentrationer av näringsämnen. Det kan leda till att vattnet blir en slags algsoppa, med en dominans av stora växter längs strandkanterna, sämre förhållanden för den biologiska mångfalden och inte lika trevligt för våtmarken som rekreationsområde.

Men det kan också finnas synergier mellan olika funktioner av en våtmark. Såsom dess förmåga att lagra kol och dess förmåga att hindra kväveläckage.

Forskningen fortsätter och fördjupas

Peter Hambäck, professor vid institutionen för ekologi, miljö och botanik

Mer kunskap om kompromisser och synergieffekter mellan funktionaliteter hos återskapade våtmarker behövs, konstaterar forskarna. Forskningsgruppen bedriver flera projekt om våtmarkernas funktioner i landskapet.

Studien finns att läsa i open access här

Läs om ett av forskningsprojekten

Läs mer om Peter Hambäcks forskning

Text: Jenny Rosen