Min avhandling handlar om hur feministiska teoretiker använt ordet myt: vad aktörerna åsyftat med ordet ifråga och vilka antaganden och föreställningar som legat till grund för de samhälleliga funktioner man tillskrivit det därmed betecknade. Undersökningen är tänkt att omfatta tre delar – tillägnade (1) Simone de Beauvoir, (2) Mary Daly och (3) Donna Haraway. På seminariet presenterar jag ett utkast till del två, om den amerikanska teologen, filosofen och radikalfeministen Mary Daly. 
Ordf. Elisabeth Mansén.