Omslaget till läroboken Kontextualisering, Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2.

Betydelsen och bruket av detta begrepp skiftar dock mellan olika vetenskaper – och ibland inom en och samma vetenskap – vilket gör en strikt teknisk definition omöjlig. Vad de olika bidragen i denna antologi försöker göra är istället att uppmärksamma och visa på hur begreppet kan användas i vetenskapliga tolkningar. I direkta tillämpningar av begreppet i konkreta tolkningar av bilder, byggnader och platser från olika historiska perioder, påvisar författarna hur olika kontexter påverkar tolkningarnas förmåga att skapa mening och kunskap. Den tolkande handlingen innebär alltså olika former av kontextualisering.

Visualitet och visuella praktiker

Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra ämnen där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala. Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.

Kontextualisering är andra volymen i Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap, som ingår i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics. Det är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av SUP.

Hans Hayden redaktör

Hans Hayden, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik är redaktör. Från institutionen har också konstvetarna Sara Callahan, Jacob Kimvall, Catharina Nolin, och Elisa Rossholm bidragit med kapitel. Från Linköpings universitet medverkar konstvetaren Anna Ingemark.

Läs online

Boken finns online och för nedladdning på Stockholm University Press hemsida.