Institutionens miljöarbete skall ske i enlighet med Stockholms universitets övergripande miljömål.

Detta skall uppnås genom:

1. att alla personer som är anställda eller på annat sätt knutna till institutionen skall ha kännedom om, och känna ansvar för, vår miljöpolicy och vårt handlingsprogram;

2. att all personal skall vara utbildad och motiverad att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt;

3. att ta hänsyn till miljöaspekterna inför resor, inköp och investeringsbeslut;

4. att hantera allt avfall från institutionen på ett miljömässigt korrekt sätt;

5. att minska vår produktion av avfall så mycket som möjligt;

6. att vi kontinuerligt skall följa upp, utöka och ständigt förbättra vårt miljöarbete;

Du kan läsa mer om Stockholms universitets miljöarbete på: www.su.se/miljo

Rapportera till SAMIR

Har du upptäckt miljöavvikelser eller har du några smarta förbättringsförslag? Rapportera då in dessa i webbformuläret SAMIR så kommer dina synpunkter fram till både miljösamordnare och prefekt. Rapportera i SAMIR

Stockholms universitets miljöwebb
miljo@su.se.

Miljösamordnare vid Området för humanvetenskaper

rebecca.rohlander@su.se

Institutionens miljörepresentant

Emma Lennström
Tel: 08-16 35 34
E-post: emma.lennstrom@littvet.su.se