Foto: Ewa Wisniewska/Azote

 

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet inleddes för tre år sedan och dess syfte är att med hjälp av olika åtgärder minska mängden skadliga ämnen till havet.

När det gäller utsläpp av farliga ämnen till vatten fokuserar man ofta på stora industrier som den huvudsakliga källan, medan bidraget från kommunala invånare, mindre företag och andra småskaliga källor sällan tas med i beräkningen i tillräcklig utsträckning.

Forskaren Martyn Futter från SLU redogör för hur man i NonHazCity projektet undersökt betydelsen av dessa andra källor. För att ta reda på hur mycket de bidrar med genomfördes en undersökning i sex kommuner runt Östersjön som gav en ögonblicksbild av utsläppen av farliga ämnen. Syftet var att få svar på hur höga halter av farliga ämnen det finns i dagvatten, avloppsreningsverk och avloppsvatten från olika källor. Screening utfördes för tre klasser av farliga ämnen: tungmetaller, organiska föroreningar (inklusive läkemedel, alkylfenoler, bisfenol och ftalater) och perfluorerade ämnen.

Arne Jamtrot, enhetschef för Kemikaliecentrum i Stockholms stad, presenterar vilka insatser som har genomförts inom projektet för att dels öka medvetenheten om farliga ämnen i vardagen och deras påverkan på Östersjön och på oss människor, och dels för att minska denna påverkan.

Medverkande:

  • Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Arne Jamtrot, Kemikaliecentrum, Stockholms stad

Tid: 13 mars kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida.

Anmälan: Senast 11 mars via denna länk.

Vi har ett begränsat antal platser och det är många som vill delta. Om du får förhinder så meddela oss. Endast registrerade personer får tillträde till frukosten.

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.