Symposium

Vart tredje år anordnar vi en stor konferens som riktar sig framför allt till lärare i svenska som andraspråk men också till skolledare och ämneslärare som undervisar flerspråkiga elever inom grundskolan, gymnasieskolan och sfi/vuxenutbildningen. Här möts forskare och praktiker. Till varje symposium ges det dessutom ut en antologi.

Varje symposium har ett tema som behandlar olika aspekter av ämnet svenska som andraspråk. Det kan exempelvis handla om didaktiska frågor, språkutveckling hos andraspråksinlärare, kulturella aspekter av språkinlärning eller bedömning av andraspråkskunskaper.

Under symposierna presenterar forskare och praktiker aktuell forskning inom området, samt erfarenheter och metoder från sin egen undervisning eller arbete. NC:s symposier är viktiga mötesplatser för alla som arbetera med och är intresserade av svenska som andraspråk, där man kan ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter.

 

Symposium 2025: Skönlitteratur i ett andraspråksperspektiv

Vårt tionde symposium kommer att äga rum på Stockholms universitet, torsdag 8 oktober–fredagen 9 oktober hösten 2025. Vi är glada att vi denna gång kan ses fysiskt och ser fram emot många möten, samtal och givande utbyten.

Temat är skönlitteratur i andraspråksundervisningen. I begreppet skönlitteratur inkluderar vi muntliga berättelser, poesi och drama, liksom multimodalt berättande med film, bild och musik. Ett angelägt tema i tiden som vi hoppas ska engagera både deltagare och presentatörer.

Elever läser böcker

Temat för Symposium 2025 är skönlitteratur men även läsning av faktatexter kan beröras, som en genre som väcker läslust, eller kontrastivt mot den skönlitterära läsningen. Foto: Kim Norrman

Läs mer om Symposium 2025 

 

Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

I oktober 2022 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt nionde Symposium, ett Symposium som för första gången var helt digitalt. Fler än 50 föreläsare bjöd på ett mycket varierat schema. Planarföreläsarna tog bland annat upp teman som empowerment, agens och multimodalitet. 

NC-medarbetarna Kristina Aldén och Mikael Olofsson presenterar symposieboken 2022 Foto: Josefin Nils
Flera av presentationerna vid Symposium 2022 livesändes från Aula Magna vid Stockholms universitet. Här presenterar NC-medarbetarna Kristina Aldén och Mikael Olofsson symposieboken. Foto: Josefin Nilsson

Läs mer om Symposium 2022

 

Symposium 2018: Litteraciteter och flerspråkighet

11-12 oktober 2018 var det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. Temat för konferensen var Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 tog upp upp och utforskade teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi bjöd in både forskare och praktiker med undervisningen i fokus.

Några av de som föreläste på Symposium 2018 var Qarin Franker, Debra Myhill, Lise Iversen Kulbrandstad, Jennifer Rowsell och Michael Svendsen Pedersen. En del föreläsningar spelades in och kan ses i efterhand.

Konferensen inleddes med en föreställning av elever vid språkintroduktion. Foto: Monika Lindvall

Läs mer om Symposium 2018 och ta del av inspelade föreläsningar

 

Symposium 2015: Flerspråkighet som resurs

Temat för Symposium 2015 var resurser och handlade om hur vi i vårt arbete kan utgå från elevernas erfarenheter, tankar, kunskaper och språkliga förmågor såväl som våra egna och kollegornas styrkor. Programmet var indelat i två spår som riktade sig dels till lärare inom grundskolan och gymnasiekolan respektive till lärare inom sfi och vuxenutbildningen.

Inom barn och ungdomsspåret uppmärksammade vi särskilt organisation och samarbete kring nyanlända i grundskolan och gymnasieskolan, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, litteracitet och yrkesprogrammen. Inom vux-spåret återfanns arbetslivsrelevant språkutveckling, vuxna språkinlärare med kort skolbakgrund, kärnan i uttalsundervisningen och digitala redskap som hjälpmedel inom sfi.

Flera av föreläsningarna vid Symposium 2015 spelades in. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.

Besökare vid Symposium 2015 i Aula Magna
Symposium 2015 samlade i Aula Magna vid Stockholms universitet, lärare och andra verksamma inom skolvärlden från hela Sverige. Foto: Josefin Nilsson

Läs mer om Symposium 2015 och ta del av inspelade föreläsningar

 

Tidigare symposier

Redan 1998 arrangerades det första symposiet i Aula Magna vid Stockholm universitet. Här nedan hittar du alla teman för symposierna mellan 1998 och 2012. I de flesta fall finns även artiklar från de antologier som givits ut i samband med konferenserna att ladda ner som pdf:er.

Antologier till symposier 1998–2012. Foto: Maria Wiksten

En självklar del av läraruppdraget i svenska som andraspråk (sva) är att ge flerspråkiga elever/studerande en undervisning som ger dem möjlighet att utveckla ett funktionellt språk utifrån sina egna behov och skolans krav. För detta krävs djupa kunskaper om svenska språket, om andraspråksinlärning, om språk- och kunskapsutveckling, men också en bred pedagogisk kompetens i att möta olika elevers/studerandes behov och förutsättningar. 

Symposium 2012 hade tema Lärarrollen i svenska som andraspråk – Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Ett antal forskare och praktiker från Sverige, Storbritannien och Australien presenterade teorier och tillämpningar av språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen och kunskapsanknutet lärande i språkundervisningen.

Symposieboken 2012: Lärarrollen i svenska som andraspråk

Mikael Olofsson (redaktör)

Antologin innehåller artiklar som på olika sätt speglar lärarrollen i svenska som andraspråk och de frågor man möter som lärare i dagens mångspråkiga skola. Artiklarna behandlar språk och identitet, modersmål och tvåspråkighet, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, tvåspråkig matematikundervisning samt sfi-utbildning med olika inriktning och för olika målgrupper.

Inledningsvis ger forskaren Constant Leung utifrån en brittisk skolkontext sin syn på vilken kompetens som krävs hos en andraspråkslärare. Därefter diskuterar forskarna Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam situationen för flerspråkiga elever i den svenska skolan och ger förslag till hur en språkutbildning som bättre svarar mot elevernas behov skulle kunna organiseras. I artiklarna som följer skriver forskare, lärarutbildare och lärare om olika aspekter av kunskapsfältet svenska som andraspråk.

Antologin är tyvärr slut hos förlaget och därför finns artiklarna som nedladdningsbara filer. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda.

Constant Leung: Second/Additional Language Teacher Professionalism – What is it? (657 Kb)

Inger Lindberg & Kenneth Hyltenstam: Flerspråkiga elevers språkutbildning (587 Kb)

René León Rosales Snacka fett som en svenne – kategoriseringar, identiteter och språk (520 Kb)  

Jarmo Lainio: Modersmåls erkända och negligerade roller (634 Kb)

Anniqa Sandell Ring & Arash Hassanpour: Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever (1408 Kb)

Eva Norén: Tvåspråkig matematikundervisning (536 Kb)

Eva Lindqvist, Laila Guvå, Pernilla Lundenmark & Åse Wewel Flerspråkiga elever som strategiska läsar (565 Kb)

Gisela Håkansson: Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne (566 Kb)

Anne Burns: A holistic approach to teaching speaking in the language classroom (573 Kb)

Ann-Sofie Bjärkeblad: Språk- och kunskapsutveckling vid arbetsplatsanknuten undervisning (566 Kb)

Annika Brogren & Lena Carlstedt: Förbättringsarbete inom sfi (566 Kb)

Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg: Sfi som blended learning (590 Kb)

Johanna Nordström & Elin Ingberg Sezayesh: Svenska som andraspråk för studerande med PTSD (576 Kb)

Ingrid Wiklund och Dan Landmark: Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning (531 Kb)

Författarpresentationer 2012 (460 Kb)

 

Utmärkande för genrepedagogiken är dess betoning på en undervisning där eleverna får kunskaper om hur texter och språk formas av den omgivande sociala kontexten. Läraren har här den viktiga rollen att leda samtal om vad som utmärker olika texter i olika ämnen. Genrepedagogiken har setts som en väg att ge eleverna, inte minst flerspråkiga elever, goda förutsättningar att få tillgång till det så kallade skolspråket.

Symposieboken 2009: Genrer och funktionellt språk i teori och praktik

Mikael Olofsson (redaktör)

Antologin inleds med en introduktion till genrepedagogiken följt av en rad exempel, från utlandet och från Sverige, på genrepedagogiska arbetssätt i klassrummet – både med de yngsta barnen och med vuxna inlärare. Bland annat belyses språkets betydelse i skolans naturorienterade ämnen. I en avslutande artikel sätts genrepedagogiken in i ett bredare läs- och skrivsammanhang.

Antologin är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga här nedan i pdf-format. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda. 

Per Holmberg: Text, språk och lärande Introduktion till genrepedagogik (17129 Kb)

Janice Finlayson: Introducing functional grammar in genre pedagogy (8200 Kb)

Anne Hamilton: Teaching functional grammar in primary school (11213 Kb)

Beverley White:Teaching language across the secondary curriculum using a teaching and learning cycle (17016 Kb)

Mary J. Schleppegrell: Functional grammar in the classroom (16290 Kb)

Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring Låt språket bära – språk- och kunskapsutveckling i skolans all (15117 Kb)

Presentation av UR:s material Genrepedagogik – exemplet Knutbyskolan (2461 Kb)

Eija Kuyumcu: Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv (17950 Kb)

Anna-Malin Karlsson: Grammatiska metaforer – språkets sätt att hjälpa oss utveckla kunskap (14844 Kb)

Ulrika Magnusson: Grammatisk metafor i läromedelstexter (10377 Kb)

Jenny Wiksten Folkeryd: Attityd i text (13535 Kb)

Åsa af Geijerstam: Om skrivande i naturorienterande ämnen (14655 Kb)

Gun Hägerfelth: Att förstå och skapa texter i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen (15384 Kb)

Helen de Silva Joyce: SFL and genre in curriculum and methodology (17964 Kb)

Anne Burns: Teaching speaking using genre-based pedagogy (18127 Kb)

Mikael Olofsson: Genrepedagogik med lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen (18425 Kb)

Qarin Franker: Entydiga ledtrådar? Lärares bildval ur ett etnokognitivt och didaktiskt perspektiv (19137 Kb)

Gunlög Sundberg: Språkbeskrivningar i ett andraspråksperspektiv (15921 Kb)

Caroline Liberg: Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv (19237 Kb)

Symposium 2006 hade temat "Bedömning av flerspråkiga elevers lärande". Idag handlar bedömning alltmer om hur den kan hjälpa oss att utforma miljöer som främjar lärande för alla elever. Vilka faktorer är särskilt viktiga när det gäller flerspråkiga elevers skolgång? Hur kan bedömning ske i förskolan? Hur kan man använda bedömning i ett pedagogiskt syfte? 

Symposieboken 2006: Bedömning, flerspråkighet och lärande

Mikael Olofsson (redaktör)

I antologin diskuteras utöver symposiets temaövergripande frågeställningar även:

  • hur så kallad performansanalys kan hjälpa oss att bedöma ett andraspråk i utveckling
  • vad som är utmärkande för "skolspråket" och hur adekvata språktest kan utformas
  • de nationella proven och deras relation till ämnesbetygen
  • validering av vuxnas kunskaper och kompetens

Artiklarna ger olika perspektiv på vad bedömning i en flerspråkig kontext kan innebära och vänder sig till alla dem som arbetar eller kommer att arbeta i skola och vuxenutbildning.

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda. 

Lena Aronsson: Bedömning i förskolan (183 Kb)

Anne Holmen: Findes der skoler, som er specielt gode for flersprogede elever? (184 Kb)

Inger Lindberg: Bedömning av skolrelaterat ordförråd (321 Kb)

Eva Nordlund: Validering av utländsk kompetens (144 Kb)

Astrid Pettersson: Pedagogisk bedömning, bedömning för lärande (159 Kb)

John Polias: Assessing learning: a language-based approach (285 Kb)

Kristian Ramstedt: Nationella prov och betyg (826 Kb)

Lena Sjöqvist ”I den tiden var träd kol mycket” − när språk och tanke inte håller jämna steg (257 Kb)

Författarpresentationer (57 Kb)

Symposium 2003 med temat "Goda miljöer för språk- och kunskapsutveckling" var Nationellt centrum för svenska som andraspråks tredje symposium. I symposieantologin, Arena andraspråk, belyses temat ur olika aspekter i tio artiklar av forskare, lärarutbildare och lärare.

  • Hur ser det omliggande samhället på mångkulturalitet?
  • Vad innebär ett interkulturellt synsätt i undervisningen?
  • Hur kan arbetet i förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen bli språk- och kunskapsutvecklande för flerspråkiga elever?

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda. 

Oscar Pripp: Den segregerande välviljan (79 Kb)

Pirjo Lahdenperä: Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskapsutveckling (84 Kb)

Maaike Hajer: Språkutvecklande ämnesundervisning (115 Kb)

Inger Lindberg Språkanvändning – kreativt skapande eller förutsägbara mönster? (358 Kb)

Camilla Geil & Susanne Nilsson: Att se flerspråkiga barns möjligheter (77 Kb)

Lilly Christensen & Marianne Kabakci: Billedet og samtalevennen som fælles udgangspunkt i andetsprog (512 Kb)

David Nunan: Nine steps to learner autonomy (74 Kb)

Monica Axelsson, Ingrid Lennartson-Hokkanen & Mariana Sellgren: Den röda tråden (116 Kb)

Marie Håkansson: Samarbete – möjligheter och hinder (91 Kb)

Gunlög Sundberg: Institutionella samtal som lärandemiljö (104 Kb)

I september 2000 anordnade Nationellt centrum sitt andra stora symposium, med temat "Ett andraspråksperspektiv på lärande". Under symposiet medverkade föreläsare som representerade forskning, didaktik och praktik. De medverkandes presentationer har sammanställts i antologin Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande. Tillsammans ger de en god bild av den stora komplexitet som kännetecknar barns, ungdomars och vuxnas lärande ur ett andraspråksperspektiv.

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda. 

Kerstin Nauclér: Ett andraspråksperspektiv på lärande (284 Kb)

Kenneth Hyltenstam: Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen (275 Kb)  

Gisela Håkansson: Undervisning eller inte undervisning (311 Kb)

Inger Lindberg: Samtalet som didaktiskt verktyg (340 Kb)

Jim Cummins: Andraspråksundervisning för skolframgång (338 Kb)

Caroline Liberg: Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv (365 Kb)  

Margaret Obondo & Susanne Benckert: Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i förskolan (408 Kb)

Monica Nilsson & Ulla Sundemo: Vad händer i klassrummet när barnboksfiguren kliver in? (1878 Kb)

Kerstin Nauclér: Barnboksfiguren betraktad ur ett andraspråksperspektiv på lärande (219 Kb)

Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall: Läs och skrivprojektet Listiga räven (246 Kb)

Monica Axelsson: Listiga räven ur Cummins perspektiv (200 Kb)

Lena Bråbäck & Lena Sjöqvist: Kan man vara dumdristig om man är modig? (356 Kb)

Mats Myrberg: Invandrares förmåga att läsa och skriva på svenska (408 Kb)

Vigdis Alver & Karen Margerete Dregelid: Er vi på rett vei nå? Opplæring for analfabeter i Norge (230 Kb)

Ingela Byström, Ingela Fuentes, Barbro Magnusson & Ingrid Skeppstedt: Ett förändrat arbetssätt (406 Kb)

Christina Duvhammar, Åsa Nordmark & Karin Sandwall: Hur lär du dig svenska? (280 Kb)

Marie Carlson: ”Kunskap är inget entydigt begrepp…” Reflektioner kring kunskap, språk och lärande (274 Kb)

Jim Cummins: Second Language Teaching for Academic Success (353 Kb)

Irene Rönnberg & Annick Sjögren: Matematik som sociokulturell konstruktion (272 Kb)

Vid Nationellt centrums invigningssymposium i Aula Magna i oktober 1998 föreläste en rad framstående forskare, pedagoger och lärarutbildare om svenska som andraspråk och svenska för invandrare ur olika aspekter.

Uppsatser i anslutning till föreläsningarna har samlats i boken "Svenskan i tiden - verklighet och visioner". Antologin är slut hos förlaget men några artiklar har scannats in och finns nedan i pdf-format. Observera att det är ett äldre tryck och att vissa figurer kan vara svåra att tyda.

Innehåll

Monica Axelsson: Framgång för alla. Från att inte kunna till att inte kunna låta bli att läsa

Susanne Benckert:  Det var en gång (3959 Kb)

Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist: Att tänka på sitt andraspråk – kan man lära ut det? (1390 Kb)

Sally Boyd: Vilken svenska behöver man för att undervisa i den svenska skolan idag?

Qarin Franker: Alfabetisering i Sverige – förutsättningar och möjligheter (3612 Kb)

Björn Hammarberg: Den pre-avancerade inlärarsvenskan ett naturligt språk?

Margareta Holmegaard: Språkmedvetenhet och ordinlärning Lärare och inlärare reflekterar kring en betydelsefältsövning i svenska som andraspråk

Kenneth Hyltenstam: Svenska som andraspråk – universitetsämne utan forskningsorganisation och utan forskarutbildning

Gisela Håkansson: Svenska som förstaspråk och som andraspråk. Likheter och skillnader

Britt Kotsinas: Engelska i svensk slang

Eija Kuyumcu:Att fastna i utbildnings- och åtgärdskarusellen? – Hinder och möjligheter för utbildning av lågutbildade vuxna invandrare

Inger Lindberg och Ingrid Skeppstedt: Ju mer vi lär tillsammans – rekonstruktion av text i smågrupper

Kerstin Nauclér: "...sen det blev svårare och svårare" – om turkiska och svenska barns socialisation inför skolstarten och deras läsförståelse i år 4

Kerstin Nordenstam och Ingrid Wallin: "Vi kanske inte har nåt gemensamt" – Invandrarflickor på den nya gymnasieskolan

Gunnar Tingbjörn: Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden

Åke Viberg: Svenskt OrdNät – Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos infödda talare och andraspråkstalare

Seija Wellros: Hur får man syn på seden dit man kommer? (5913 Kb)

Margareta Westman: Har svenska språket en framtid?

 

Kontakt

Webbredaktör för NC
På denna sida