2019

 
Östersjöcentrums yttrande över Promemorian Skatt på plastbärkassar Östersjöcentrum remissvar skatt plastbärkassar 2019 (222 Kb)

2018

 
Östersjöcentrums svar på den öppna konsultationen om EU:s avloppsdirektiv  Consultation on the Evaluation of the UWWTD (165 Kb)

Östersjöcentrums synpunkter på Sjöfartverkets MKB och underlagsrapporter till tillåtlighetsprövning för: "Landsortsfarleden – Inrättandet av en ny farled" 

Samrådshandling: Landsortsfarleden - Inrättandet av en ny farled (1066 Kb)

Stockholms universitets yttrande till EU-parlamentets och rådets förslag till förändrade förordningar avseende fiskerikontroll

Yttrande till Europaparlamentets förslag om ny fiskerikontrollsförordning (112 Kb)

Stockholms universitets internremiss avseende ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning"

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (176 Kb)
Östersjöcentrums svar på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till förordning om EU:s gemensamma jordbrukspolitik Förslag till förordning om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (204 Kb)
Stockholms universitets yttrande om remisser rörande nya havsplaneringsförslag Förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar (357 Kb)
Östersjöcentrums svar för SU:s räkning avseende Kemikalieinspektionens redovisning om mikroplast i produkter Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag (632 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Havsfrågor och fiskes konsultation om utvärdering av ålförvaltningsplan (EMP) Consultation on evaluation of the eel regulation (52 Kb)

Östersjöcentrums svar på Finansdepartementets remiss: Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel

Remissvar kadmiumskatt (323 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation om läkemedel i miljön Consultation on pharmaceuticals in the environment (71 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation om att minska marin nedskräpning: agerande kring engångsplast och fiskeredskap. Consultation on reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear (56 Kb)

2017

 

Följebrev: Stockholms universitets svar på HOLAS ll (Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten).

Följebrev: Remissvar på HOLAS ll (86 Kb)
Stockholms universitets svar på HOLAS ll (Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten). Remissvar på HOLAS ll (1282 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens konsultation om utvärdering av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Consultation on the evaluation of the Urban Waste Water Treatment Directive (151 Kb)
Stockholms universitets yttrande över Naturvårdsverkets rapport 6772: Mikroplaster. Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. Källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige (689 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens öppna konsultation om återanvändning av vatten. Consultation on policy options to set minimum quality requirements for reused water in the EU (64 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Minska utsläppen av mikroplast till miljön. Consultation for reducing releases in the environment of microplastics (162 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Strategi för läkemedel i miljön. Consultation on strategy for pharmaceuticals in the environment (58 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Politiska alternativ för att fastställa lägsta kvalitetskrav för återanvänt vatten i EU. Policy options to set minimum quality requirements for reused water in the EU (64 Kb)
Stockholms universitets yttrande över Miljödepartementets promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av (289 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens öppna konsultation om Common Agriculture Policy:s framtid. Future Common Agriculture Policy open consultation (217 Kb)

2016

 
Stockholms universitets yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika.
Nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika (479 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD havsfrågor och fiskes konsultation: fiskemöjligheter för 2017 under den gemensamma fiskeripolitiken. Fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy (272 Kb)

2014

 
Havs- och vattenmyndighetens ändring av föreskrift HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, från Havs- och Vattenmyndigheten. Ändringar i kännetecken för god miljöstatus och miljökvalitetsnormer, Nordsjön och Östersjön (117 Kb)
Projektering av ett nytt svenskt oceangående forskningsfartyg, från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges Metereologiska och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt Kustbevakningen.
Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 - Programområden Sötvatten och Kust och hav, från Naturvårdsverket.
Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö, från Havs- och vattenmyndigheten.
Östersjöcentrum har deltagit i revisionsarbetet för miljöövervakningen, både programmen inom Kust&Hav och miljögiftsövervakning. Carl Rolff och Joakim Hansen har deltagit i arbetsgrupper och två skriftliga remissvar har tagits fram.
Östersjöcentrum har arbetat fram tre remissvar åt fakulteten; regeringsuppdraget marint områdesskydd, förslag på havsplaneringsdirektiv, och tillsyn av civila statsfartyg.