Forskarutbildningen

Du som vill fördjupa dig ytterligare inom rättsvetenskap kan söka till juridiska institutionens forskarutbildning. Vi erbjuder en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och stark internationell prägel.


Som doktorand vid juridiska institutionen avses den som efter beslut av juridiska fakultetens forskningsutskott har blivit antagen till forskarutbildning vid Stockholms universitet för avläggande av juris doktors- eller licentiatexamen. Utbildningen finansieras genom att doktoranden innehar en doktorandanställning eller genom andra former av finansiering som har godkänts av institutionen.

En anställning som doktorand motsvarar forskarutbildning på heltid i fyra år och består bland annat av kurser samt ett avhandlingsarbete. Institutionstjänstgöring i form av undervisning och administration ingår vanligen i anställningen, som då förlängs med motsvarande tid. I detta fall tar forskarutbildningen upp till fem år.

 

Att doktorera i rättsvetenskap

Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rätt och rättssystem. Inom rättsvetenskapen analyseras och systematiseras rätten samt lämnas bidrag till rättsutvecklingen. Inom ämnet studeras frågor om rättens tillkomst, utveckling och filosofiska aspekter. Vidare ingår studiet av rättssystemets förhållande till andra samhälleliga företeelser.  

Juridiska fakultetens studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap omfattar följande ämnesinriktningar:

 • allmän rättslära
 • civilrätt
 • europarätt
 • finansrätt
 • folkrätt
 • internationell privaträtt
 • miljörätt
 • offentlig rätt
 • processrätt
 • rättshistoria
 • rättsinformatik
 • straffrätt

Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har också den som avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet om dessa meriter bedöms ge en kompetens för utbildning på forskarnivå som är likvärdig med juris kandidatexamen i fråga om såväl vetenskapliga färdigheter som juridisk allmänbildning av betydelse för den ämnesinriktning utbildningen avser. För behörighet fordras att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska eller att den sökande har mycket goda kunskaper i engelska.

Forskningsutskottet får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Det är Juridiska fakultetens forskningsutskott som beslutar om antagning. Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är:

 • sökandens allmänna kompetens
 • projektbeskrivningen - projektets originalitet - teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning - metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen - tillskott av ny kunskap och dess relevans och
 • projektplanens genomförbarhet.


Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Kriterier som används för att bedöma kompetensen är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Ytterligare ett kriterium för att bedöma den sökandes kompetens kan vara ett yttrande från vid institutionen anställd professor eller docent. Om sådant yttrande finns att tillgå, kan det biläggas ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 

Det du förväntas att göra som doktorand, bortsett från att skriva din avhandling, är bland annat att:

 • Delta i obligatorisk välkomstdag (gäller för nya doktorander).
 • Delta vid Juridiska fakultetens årliga forskardag.
 • Presentera din avhandling på tre obligatoriska seminarier.
 • Delta i fyra metodkurser – två obligatoriska och två valbara/tillgodoräkningsbara – om 7,5 hp vardera (totalt 30 hp).
 • Utföra någon form av institutionstjänstgöring (i de fall det ingår i tjänsten).
 • Lämna in den individuella studieplanen varje år.
 • Lämna in redovisning av undervisningsskyldighet två gånger per år (om institutionstjänstgöring ingår i tjänsten).
 • Lämna in underlag för aktivitets- och finansieringsuppgifter terminsvis, samt informera om eventuella ändringar.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. En högskola har även möjlighet att besluta att en del av forskarutbildningen, om minst 120 högskolepoäng, avslutas med en licentiatexamen. Licentiatuppsatser examineras i samband med ett offentligt utlyst licentiatseminarium, liknandes den vid en disputation, men hela processen administreras då vid institutionen. Observera att den som avser att lägga fram en doktorsavhandling efter det att licentiatexamen har tagits ut måste lämna in en ny ansökan till Forskningsutskottet.

Det är allmänna studieplanen som anger de yttre ramarna för utbildningens omfattning och uppläggning.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap

 

Möt våra doktorander

Hur är det egentligen att vara doktorand? Vad är fördelarna respektive nackdelarna? Och vad är de bästa tipsen som våra doktorander har till dig som är intresserad av att doktorera? I en serie intervjuer berättar några av våra doktorander om sina unika erfarenheter av att vara antagen till forskarutbildning vid Juridicum.

Läs intervjuer med våra doktorander

 

Hur du ansöker

Foto: Korrawin / Mostphotos

Antagningen till forskarutbildningen sker en gång per år under en antagningsperiod som stänger den 1:a mars. Därefter behandlas ansökan av forskningsutskottet som beslutar om antagning. Antagningsbesked skickas ut innan midsommar och antagna doktorander börjar sedan som regel från och med den 1 september.

För varje doktorand som antas till utbildning på forskarnivå utser institutionsstyrelsen en huvudhandledare och ytterligare en handledare med relevant kompetens. Huvudhandledaren ska ha vetenskaplig kompetens motsvarande docent. En av handledarna ska vara anställd vid Juridiska institutionen. 

Handledarna ska tillse att doktoranden i början på studierna får vägledning och råd angående avhandlingens uppläggning, att doktoranden under hela doktorandperioden kontinuerligt får diskutera avhandlingsarbetet och att därvid erhålla kvalificerade råd samt adekvat granskning av avhandlingsmanuskriptet. Doktoranden ska genom regelbundna kontakter hålla handledare underrättade om arbetets fortskridande och inhämta råd om dess vidare uppläggning.

Institutionens forskare indelade inom forskningsområde. 

Antagningen till forskarutbildningen sker en gång per år under antagningsperioden som äger rum från början av januari och avslutas den 1 mars. Det är under denna tid du är välkommen att inkomma med din ansökan. 

Forskningsutskottet antar så många sökande som kan anställas som doktorander vid institutionen. Detta antal fastställs för varje år beroende på budgetläge. Sökande vars ansökan håller tillräckligt hög kvalitet men som inte har fått anställning kan trots det antas till utbildning på forskarnivå under förutsättning att säkerhet avseende finansiering ställs och godtas av institutionens prefekt. Den sökande har då ett år på sig från beslutsdatum från forskningsutskottet att uppvisa att en plan för finansering finns. 

Anvisningar för ansökan

Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Ansökningar som inte är kompletta kan inte behandlas. Se därför till att all dokumentation innehåller korrekt och relevant information. En lista över de handlingar som ska bifogas återfinns nedan. Eftersom projektbeskrivningen även utgör bedömningsgrund för den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga problemställningar finns ingen mall för dess utformning.

Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

 • Personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • Examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • Ev andra intyg, ex rekommendationsbrev och arbetsbetyg (max 6 filer)
 • Projektplan/forskningsplan som beskriver det tilltänkta projektet – inklusive forskningsfråga, teoriram, metod och material, hur projektet avses att bedrivas samt litteraturöversikt som anger det vetenskapliga mervärdet av det planerade projektet
 • Självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för att söka en anställning vid Stockholms universitet

 

Projektbeskrivning

Foto: Syda productions


Vid antagning fäster forskningsutskottet stor vikt vid den projektbeskrivning som ska åtfölja ansökan. Lämplighetsbedömningen grundar sig i till stor del på den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga frågeställningar i sin projektbeskrivning.

 

Projektbeskrivningen ska vara på svenska eller engelska. Vid antagning utgår forskningsutskottet från följande bedömningsgrunder:

 • Sökandes allmänna kompetens
 • Projektbeskrivningen, dvs:
  - projektets originalitet
  - teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning
  - metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen
  - tillskott av ny kunskap och dess relevans
 • Projektplanens genomförbarhet

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys, samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Inom ramen för de angivna bedömningsgrunderna uppmärksammar forskningsutskottet hur den sökande har avgränsat sitt forskningsområde. I det avseendet beaktas några aspekter:

 • Hör arbetsuppgiften hemma inom rättsvetenskapen i den meningen att det är en juridisk problemlösning som utgör den sammanhållande ramen för arbetet?
 • Har projektet avgränsats på ett sådant sätt så att det kan slutföras under de fyra år som utbildningen omfattar?
 • För forskningsutskottets ställningstagande är det viktigt att den sökande så tydligt som möjligt redovisar det tilltänkta projektets huvudlinjer. Det förväntas inte att projektbeskrivningen ska ge en uttömmande redogörelse för projektets omfattning. Det måste förutsättas att forskningsuppgiften under arbetets gång i olika avseenden behöver korrigeras.

Rättsvetenskapliga forskningsprojekt kan ha olika perspektiv beroende på frågeställning och problemformulering. Perspektiven påverkar i sin tur metoden för genomförandet av undersökningen. Forskningsperspektivet i rättsvetenskapliga undersökningar kan vara (listan är inte uttömmande):

 • Rättssociologiskt
 • Rättsdogmatiskt
 • Rättsekonomiskt
 • Rättsfilosofiskt
 • Tvärvetenskapligt
 • Komparativt (jämförande)

Forskningsläge

Sökanden förväntas kunna inordna sitt projekt i forskningstraditionen. Av projektbeskrivningen ska det därför framgå hur det föreslagna projektet förhåller sig till tidigare forskning. Därvid ska en bedömning göras av vilken angelägenhetsgrad forskningsprojektet kan antas ha och vilken kunskapstillväxt projektet kan medföra. Projektbeskrivningen ska däremot inte innehålla någon bibliografi.
 

Projektbeskrivningens omfattning

Projektbeskrivningen ska inte omfatta mer än 5-10 textsidor. Antalet fotnoter ska reduceras till ett minimum.

 

Anställningsvillkor

Foto: Korrawin / Mostphotos


I enlighet med högskoleförordningen 5 kap 7 § gäller en anställning som doktorand tills vidare, dock som längst till en viss tidpunkt och inte för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Som längst får en person vara anställd som doktorand under fem års tid. Eventuell förnyelse av anställningen sker med högst två år i taget.
 

Den sammanlagda anställningstiden ska inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Undantag kan vara aktuellt vid omständigheter såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom student- och fackliga organisationer.

Vid frågor om anställningen, kontakta Vladimir Vesovic.

Lönen regleras av ett lokalt kollektivavtal (Villkorsavtal-SU) för Stockholms universitet enligt Allmänna löne- och förmånsavtalet. Löneutvecklingen baseras på hur stor andel av fordringarna för doktorsexamen som har uppnåtts under anställningstiden och följer en bestämd doktorandstege som finns angiven i kollektivavtalet (kapitel 3).

Vid institutionen finns interna riktlinjer för tillämpning av doktorandstegen. Vid Juridicum får doktorander extra lönetillägg med 2 000 kr fr.o.m steg 2 i doktorandstegen. Detta gäller för de som doktorerar på heltid. Om en doktorand undervisar på exempelvis 20% reduceras detta belopp med motsvarande.

Interna riktlinjer för tillämpning av doktorandstegen (92 Kb)

Den som är anställd som doktorand ska i första hand ägna sig åt sin egen utbildning men får i begränsad omfattning också utföra institutionstjänstgöring så som undervisning, tentarättning, uppsatshandledning och administration. Har doktoranden en anställning på fem år så berörs den dessutom av undervisningsskyldighet vilket innebär att 20 procent av tiden ska ägnas till någon form av institutionstjänstgöring.

Juridicums behov styr formen för institutionstjänstgöringen och du kommer tillsammans med din eller dina handledare fram till hur arbetet ska läggas upp. Av anställningsbeviset framgår den exakta fördelningen i procent mellan forskning och undervisning/administration (vanligtvis 80% på forskningsanslag och 20% på grundutbildningsanslag).
 

Högskolepedagogisk utbildning för undervisande doktorander

Enligt Regler för utbildning och examination på forskarnivå måste doktorander som undervisar på grund- och avancerad nivå ha genomgått en inledande högskolepedagogisk utbildning (arrangeras f n bara av naturvetenskapliga fakulteten) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Universitetslärarutbildning 1 (UL 1) som ges vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) rekommenderas som motsvarande utbildning.

 

Doktorandkurser

Foto: Niklas Björling


Utöver arbetet med avhandlingen är det obligatoriskt att läsa metodkurser om sammanlagt 30 hp. Juridicum erbjuder två obligatoriska och fyra valbara/tillgodoräkningsbara metodkurser om 7,5 hp vardera. De obligatoriska kurserna ges varje hösttermin och de valbara enligt ett rullande schema (se nedan). 
 

Obligatoriska kurser:
 

Valbara/tillgodoräkningsbara kurser:
 

För anmälan till höstens kurser - HT23
15 maj till 7 augusti, 2023

För anmälan till vårens kurser - VT24
7 oktober till 15 december, 2023


Skriv till DoctoralCourses@juridicum.su.se om du är intresserad av att läsa någon av kurserna.
 

 

Kontakt

Administratör för forskarutbildningen
Administrativ chef
Studierektor
Prodekan
Ordförande i doktorandrådet

Sök bland våra utbildningar