Resultaten av forskningen ska användas i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. Waters har därför arbetat nära Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Forskning om bedömningsgrunder

Bedömning av ett kustvattens ekologiska status görs genom att studera olika så kallade biologiska kvalitetsfaktorer. De är bottenlevande djur, vattenväxter och växtplankton. Tillståndet hos dessa beskrivs genom att för var och en bedöma flera olika parametrar, så kallade indikatorer. Även indikatorer för fisk har utvecklats inom Waters för att underlätta en helhetsbedömning av ekosystemen längs den svenska kusten.

Sofia Wikström från Östersjöcentrum har varit ansvarig för kvalitetsfaktorn Vattenväxter och Jakob Walve från Institutionen för ekologi, miljö och botanik har ansvarat för Växtplankton. För båda delprogrammen har flera konkreta och konstruktiva förbättringar föreslagits.

Sammanhållet ramverk

Sofia Wikström från Östersjöcentrum
Sofia Wikström från Östersjöcentrum

Mats Lindegarth, koordinator för Waters, är nöjd med vad programmet har åstadkommit: 
– Vi har kommit med lösningar på problem som uppmärksammats inom svensk vattenförvaltning och vi har föreslagit nya indikatorer och förbättringar av befintliga. Vi har också utarbetat övergripande metoder för bättre sammanvägd bedömning av ekologisk status och för att skatta osäkerhet.

Just denna del av arbetet är vad Sofia Wikström funnit mest värdefullt. 
– Experter från en lång rad områden har fått möjlighet att arbeta tillsammans för att åstadkomma ett mer enhetligt sätt att bedöma miljötillståndet. Resultaten från Waters visar också hur de olika delarna av ekosystemet påverkas av exempelvis övergödning. Det är kunskap som behövs för att  förstå vad som orsakar förändringar i ekosystemet och vad vi behöver göra för att återfå en bra vattenmiljö.