Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute är värd för Nest-modellen, ett beslutsstödssystem som syftar till att underlätta adaptiv förvaltning av Östersjöns ekosystem. Nest kan användas för att beräkna de åtgärder som krävs för att uppnå politiskt överenskomna mål för Östersjön. Genom att modellera hela avrinningsområdet är Nest ett helt nytt verktyg för att genomföra ekosystemansatsen i ett stort marint ekosystem.

En internationell forskningsallians...

Baltic Nest Institute (BNI) är en internationell forskningsallians mellan Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havs- och vattenmyndigheten, Århus universitet och Finlands miljöcentral (SYKE).

BNI sammanställer information från många organisationer runt om Östersjön till den stora modellen Nest.

... med en unik modell

Beslutsstödssystemet Nest består av flera sammankopplade modeller och databaser över Östersjöns ekosystem. De genererar eftertraktade beslutsunderlag, och har blivit ett stort stöd vid internationella förhandlingar mellan Östersjöländerna, och används också i många forskningsprojekt. Systemet vidareutvecklas kontinuerligt.

Nyckelroll i Östersjöns aktionsplan

Under 2013 omförhandlades och beslutades räddningsplanen för Östersjön (HELCOM Baltic Sea Action Plan) inom Helcom och alla Östersjöländerna. Besluten handlade om hur mycket tillförseln av kväve och fosfor ska minskas; både totalt i Östersjön och från varje land. I detta arbete har BNI och Nest-modellen en nyckelroll. Läs om HELCOMs ministermöte 2013.

Fundamental roll i många forskningsprojekt

Baltic Nest Institute deltar i många nationella och internationella forskningsprojekt som försöker lösa och förstå Östersjöns miljöproblem och visa konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

Kontaktuppgifter

Baltic Nest Institute Sverige
Stockholms universitets Östersjöcentrum

Kontaktperson BNI Sverige:
Bo Gustafsson, bo.gustafsson@su.se
08-674 7593

Baltic Nest Institute Danmark
Aarhus University

Kontaktpersoner BNI Danmark:
Jacob Carstensen, jac@bios.au.dk
+45 871 58 596

Berit Hasler, bh@envs.au.dk
+45 871 58 637 

Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, SYKE

Kontaktperson BNI Finland:
Vivi Fleming-Lehtinen, vivi.fleming-lehtinen@ymparisto.fi
+358 295 251 879

Beslutstödssystemet Nest

Nest Sanbalt

Läs mer om Nest och ladda ner programmet.