Enefalk, Hanna

Hanna Enefalk

Hanna Enefalk är historiker och disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Avhandlingens ämne är svensk, norsk och finländsk nationalism under 1800-talet, såsom den framträdde i sånger och visor. Med denna forskning har Hanna kunnat lyfta fram den oerhört viktiga roll maskulinitet hade inom den nationella diskursen. Hon har också kunnat visa hur de patriotiska sångernas krigiska och androcentriska bild av nationen spreds från sina upphovsmän – en liten grupp av manliga intellektuella under 1800-talets första hälft – till hela befolkningen.
 
Hannas nuvarande forskning avser att undersöka den manliga medel- och överklassens alkoholkultur under perioden 1772 – 1922. I centrum för projektet står 1800-talets nya arenor för enkönat manligt drickande och frågan om alkoholens roll för skapandet av ”den borgerlige mannen”. Projektet kommer att belysa ett alkoholbruk som var en viktig del av samhället, med som fick liten eller ingen uppmärksamhet i tidens offentliga debatt.
 
Förutom denna forskning kommer Hanna under 2010 och 2011 att genomföra en analys av Uppsala universitetsbiblioteks samling av skillingtryck.Under hösten 2009 undervisar Hanna på historiska institutionen, Stockholms universitet, och institutionen för ABM, Uppsala universitet.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se