Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 

Kristina Sundqvist är fil.dr i psykologi, legitimerad psykolog och utbildad socialpedagog. På SoRAD är hon anställd som forskare med fokus på problematiskt spel om pengar. Hennes nuvarande projekt handlar om spelproblem och psykiatrisk samsjuklighet. Kristina arbetar även inom ett projekt på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Inom projektet görs kvalitativa intervjuer för att undersöka hur personers spelande, och eventuella negativa konsekvenser, har förändrats över tid och vad som påverkat dessa förändringar.

Kristina är även anställd som pyskolog på Alna Sverige, där hon arbetar med utredning och bedömning av skadligt bruk kring alkohol, droger och spel hos personer inom arbetslivet.

Kristinas doktorandprojekt kring spel om pengar fokuserade på olika aspekter av riskspelande (dvs när spelandet får negativa konsekvenser), så som personlighet, alkoholkonsumtion och motiv till spel. Avhandlingen finns att ladda ned här: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034645/FULLTEXT01.pdf


Profil på Researchgate

 

Publikationer:

Sundqvist, K., Jonsson, J., & Wennberg, P. (2016). Gambling Motives in a Representative Swedish Sample of Risk Gamblers. Journal of Gambling Studies, 1-11.

 

Sundqvist, K., & Wennberg, P. (2015). Risk gambling and personality: Results from a representative Swedish sample. Journal of Gambling Studies, 31 (4), 1287-95.

Sundqvist, K., Rosendahl, I., & Wennberg, P. (2015). The association between at-risk gambling and binge drinking in the general Swedish population. Addictive Behaviors Reports, 2, 49-54.

Forsberg, L. G., Ernst, D., Sundqvist, K., & Farbring, C. Å. (2011). Motivational interviewing delivered by existing prison staff: a randomized controlled study of effectiveness on substance use after release. Substance use & misuse, 46(12), 1477-1485.