Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för programmet ”Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden– utökad kunskap om dess
psykosociala arbetsrelaterade- och organisatoriska bestämningsfaktorer och risk för morbiditet och mortalitet”. Detta program syftar till att studera ifall exponering för arbetsrelaterat våld/hot om våld, mobbning och sexuella trakasserier är relaterade till allvarliga hälsoutfall och hälsobeteenden. Det syftar också till att studera om arbetsrelaterade resurser kan modifiera sambanden, och om en rad organisatoriska-, arbetsplats- och arbetsförhållanden predicerar exponering. Doktorandprojektet kommer att fokusera på exponering för arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning i relation till psykisk ohälsa, sjukskrivning och/eller hälsobeteenden men också relvansen av vissa organisatoriska eller psykosociala arbetsförhållanden, beroende på den sökandes intresse och bakgrund. Doktoranden kommer att vara placerad och genomföra projektet vid Stressforskningsinstitutet, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, i en interdisciplinär forskningsmiljö med starkt internationellt samarbete. Studierna kommer framför allt att utgå från data från arbetsmiljöundersökningarna eller Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH), men kan även innefatta data från Danmark och Finland. Projektet förväntas kunna bidra till en ökad medvetenhet om hälsokonsekvenser av arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning och peka på sätt att förebygga arbetsrelaterat våld/hot om våld och/eller mobbning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet folkhälsovetenskap att den sökande har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning och kurslitteratur. För särskild behörighet krävs därutöver att kandidaten fullgjort kursfordringar avseende kvantitativa eller kvalitativa metoder av relevans för folkhälsovetenskapen om minst 7.5 högskolepoäng (avancerad nivå).

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av studierektorn för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap, och beslut fattas av prefekten.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Ämnesspecifik kunskap av relevans för folkhälsovetenskap.
 • Ämnesspecifik kunskap av relevans för det forskningsprojekt där anställningen ingår.
 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare vetenskapliga arbeten.
 • Vetenskaplig stringens och kvalitet i tidigare arbeten och idéskiss.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.

Meriterande förmågor/kunskaper:

 • Goda analytiska färdigheter med fokus på kvantitativa metoder
 • Kunskap om metoder för analys av longitudinella data.
 • Goda kunskaper i statistiska program, företrädelsevis Stata eller SAS.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete i en vetenskaplig miljö.
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av docent Linda Magnusson Hanson, tfn 08-55378916, linda.hanson@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen Peter Larm, tfn 08-674 79 67, peter.larm@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (inte mer än 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-10-15

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=13014&rmlang=SE