Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för projektet ”Ofärdens barnbarn: Betydelsen av resiliens för multigenerationella ojämlikhetsmönster”. Detta projekt syftar till att studera i vilken utsträckning sociala, ekonomiska och hälsomässiga indikatorer av ofärd kvarstår över generationer och vilken roll resiliens spelar för multigenerationella mönster i ojämlikhet. Doktorandprojektet kommer att utgå från data från The Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study (SBC Multigen) och kan fokusera generellt på ojämlikhet och multigenerationella effekter alternativt, utifrån den sökandes eget intresseområde, mer specifikt på ett visst område (till exempel psykisk ohälsa, alkohol- och drogberoende, skolprestationer, barn i samhällsvård eller brottslighet). Vi söker en doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot ojämlikhet. Kandidaten bör ha en stark bakgrund i kvantitativa metoder och erfarenhet av datahantering och analys med statistisk programvara.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet folkhälsovetenskap att den sökande har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning och kurslitteratur. För särskild behörighet krävs därutöver att kandidaten fullgjort kursfordringar avseende kvantitativa eller kvalitativa metoder av relevans för folkhälsovetenskapen om minst 7.5 högskolepoäng (avancerad nivå).

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av studierektorn för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap, och beslut fattas av prefekten.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Ämnesspecifik kunskap av relevans för folkhälsovetenskap.
 • Ämnesspecifik kunskap av relevans för det forskningsprojekt där anställningen ingår.
 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare vetenskapliga arbeten.
 • Vetenskaplig stringens och kvalitet i tidigare arbeten och idéskiss.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.

Meriterande förmågor/kunskaper:

 • Goda kunskaper inom kvantitativ metod och epidemiologi.
 • Goda kunskaper i statistiska program, företrädelsevis Stata eller SAS.
 • Goda färdigheter av bearbetning och analys av kvantitativa data.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete i en vetenskaplig miljö.
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av docent Lisa Berg, tfn 08-16 31 44, lisa.berg@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen Peter Larm, tfn 08-674 79 67, peter.larm@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (inte mer än 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-10-15

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=12996&rmlang=SE