Folkhälsovetenskap är läran om folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Med folkhälsa avses hälsotillståndet i befolkningen samt dess förändringar och fördelning över såväl historisk tid som människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan hänför sig ofta till sociala och samhälleliga strukturer och hur dessa, i samspel med individuella förutsättningar, formar människors vanor och livsvillkor. Inom folkhälsovetenskapen studeras också utvecklingen av folkhälsans politik och praktik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och forskning inom ämnet folkhälsovetenskap med inriktning mot ett av institutionens profilområden: samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa uppgifter. Sökanden förväntas även aktivt söka externa forskningsbidrag och bidra till institutionens forskningsmiljö.

Tjänsten innehåller 70 procent undervisning, i huvudsak på avancerad nivå och forskarnivå. Med undervisning avses även kursutveckling, handledning och kursadministration. I normalfallet medges högst 50 procent nedsättning för egen forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt eller folkhälsovetenskapligt ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat ämne än samhällsvetenskap eller folkhälsovetenskap, men där avhandling och/eller fortsatt forskning tagit sig an frågeställningar med tydlig relevans för anställningens inriktning, dvs. samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen och sökanden förväntas också ha utmärkta kunskaper i engelska. Eftersom undervisningen bedrivs på både svenska och engelska måste den sökande ha förmåga att använda svenska och engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på båda språken.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom undervisning, handledning, kursansvar och pedagogisk utveckling samt vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten är internationella publiceringar de senaste 5 åren särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid:

  • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
  • Pedagogiska och vetenskapliga meriter inom området samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning.
  • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs även vid administrativ skicklighet, erfarenhet av arbetsledning samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Institutionen befinner sig i en expansionsfas och fler än en sökande kan komma att anställas.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.  

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mikael Rostila, tfn 08-16 44 16, mikael.rostila@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-08-17

Läs mer om utlysningen och ansök via Stockholms universitets hemsidor: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12659&rmlang=SE